Finesa

Finesa aviona je međusobni odnos aerodinamičkih sila uzgona (Rz) i sila otpora (Rx). Prikazuje se brojem koji pokazuje koliko puta je sila uzgona veća od sile otpora pri nekom napadnom kutu.

Povećanjem napadnog kuta nultog uzgona povećava se i finesa sve do jednog određenog napadnog kuta na kojem dostiže svoju maksimalnu vrijednost (napadni kut najbolje finese). Daljnjim povećanjem napadnog kuta finesa se smanjuje.

FormulaUredi

Finesa1.jpg

F - finesa

Cz - koeficijent sile uzgona

Cx - koeficijent sile otpora

Rz - sila uzgona

Rx - sila otpora

D - dužina

H - visina

PrimjerUredi

Primjer prikazuje finesu koja svoju najveću vrijednost ima na napadnom kutu od 8°. Dijagram odnosa finese i napadnog kuta određuje se za svaki avion posebno. Njegov izgled i na kojem će napadnom kutu finesa biti najveća ovisi o obliku aeroprofila i samog oblika krila.