Gustoća električne struje

Gustoća električne struje (oznaka J) je vektorska fizikalna veličina koja opisuje tok električne struje po ploštini presjeka električnog vodiča, a smjer joj se podudara sa smjerom gibanja pozitivnih električnih naboja:

Gustoća električne struje je vektorska fizikalna veličina koja opisuje tok električne struje po ploštini presjeka električnog vodiča.

gdje je: ρ - volumna gustoća električnoga naboja, a v - brzina gibanja električki nabijenih čestica. Može se opisati i s pomoću jakosti električne struje I:

gdje je: n - jedinični vektor okomit na površinu presjeka ploštine S.

Gustoća električne struje ovisi o jakosti električnoga polja E koje pokreće električne naboje, ali i o vrsti materijala vodiča kroz koji električna struja teče:

gdje je: σ - električna provodnost.

Mjerna jedinica gustoće električne struje je amper po četvornom metru (A/m²).[1]

Gustoća električnoga naboja

uredi

Gustoća električnoga naboja (oznake λ, σ, ρ) je fizikalna veličina koja opisuje električni naboj ili količinu elektriciteta po duljini l:

 

ploštini S:

 

ili obujmu (volumenu):

 

Koristi se za potrebe proračuna kad se na naelektriziranom tijelu nalazi tako velik broj nepomičnih električki nabijenih čestica da nije moguće uzeti u obzir njihove pojedinačne električne naboje i položaje. Negativna je ako je električni naboj naelektriziranoga tijela negativan.

Mjerna jedinica linearne gustoće električnoga naboja je kulon po metru (C/m), površinske gustoće električnoga naboja kulon po četvornom metru (C/m²) i volumne gustoće električnoga naboja kulon po kubnom metru (C/m³). Gustoću električki nabijenih čestica koje se gibaju opisuje gustoća električne struje.[2]

Izvori

uredi
  1. gustoća električne struje, [1] "Hrvatska enciklopedija", Leksikografski zavod Miroslav Krleža, www.enciklopedija.hr, 2017.
  2. gustoća električnoga naboja, [2] "Hrvatska enciklopedija", Leksikografski zavod Miroslav Krleža, www.enciklopedija.hr, 2017.