Karakteristični polinom

Karakteristični polinom kvadratne matrice A reda n je polinom koji se dobije izračunavanjem determinante karakteristične matrice A—λI, gdje je I kvadratna jedinična matrica reda n, a λ je neodređen.

Ako je

tada je karakteristični polinom matrice A

Karakteristični polinom je od koristi za izračunavanje nekoliko važnih svojstava matrice: nule karakterističnog polinoma su svojstvene vrijednosti matrice.

Primjer uredi

Recimo da želimo izračunati karakteristični polinom matrice

 

Trebamo izračunati determinantu od

 

a ona je

 .

Ovo je karakteristični polinom od A.

Svojstva uredi

Svi realni polinomi neparnog stupnja imaju bar jedan realan broj kao korijen, tako da za neparno n svaka realna matrica ima najmanje jednu svojstvenu vrijednost. Mnogi realni polinomi parnog stupnja nemaju realni korijen, ali osnovni stavak algebre tvrdi da svaki polinom stupnja n ima n kompleksnih korijena.

Slične matrice imaju iste karakteristične polinome. Međutim, dvije matrice koje imaju iste karakteristične polinome ne moraju nužno biti slične. Matrica A i transponirana matrica AT imaju iste karakteristične polinome.

Cayley-Hamiltonov teorem tvrdi da ako ubacimo A u karakteristični polinom pA(t) dobivamo nul-matricu:

 .

Jednostavno, svaka matrica zadovoljava svoju karakterističnu jednadžbu. Kao posljedicu ovoga možemo pokazati da minimalni polinom od A dijeli karakteristični polinom od A.