Kosti zapešća

Kosti zapešća (lat. ossa metacarpalia I-V) ili metakarpalne kosti su pet kostiju u šaci čovjeka, smještenih između kostiju članaka prstiju i kosti pešća. Kosti zapešća čine zapešće (lat. Metacarpus).

Kosti zapešća
Rtg snimak višestrukog prijeloma kosti zapešća.

Metakarpalne kosti su po obliku duge kosti, koje se sastoje od trupa na čijem kraju su zadebljanja, baza (lat. basis) i glava (lat. caput). Na proksimalnom kraju nalazi se baza metakarpalne kosti uzglobljena s kostima pešća, dok se na distalnom kraju svake metakarpalne kosti, uzglobljen s proksimalnim člankom odgovarajućeg prsta, nalazi se glava metakarpalne kosti.

Kosti pešća obilježavaju se rednim brojevima, tako da se kost koja se veže na proksimalan članak palca označava brojem jedan, i tako redom do pete kosti pešća koja se veže na peti "mali" prst. Kosti pešća služe kao polaziše i hvatiše mišića šake.

Zglobovi uredi

Kod čovjeka, distalni dio svake metakarpalne (MC) kosti uzglobljen je se proksimalnim člankom odgovarajućeg prsta u metakarpofalangealnim zglobovima (I-V), dok je proksimalni dio:

  • prve metakarpalne kosti zapešća uzglobljena je s trapeznom kosti (lat. os trapezium),
  • druge metakarpalne kosti uzglobljen je s trapeznom, trapezoidnom kosti (lat. os trapezoideum), glavičastom kosti (lat. os capitatum) i proksimalnim dijelom treće metatarzalne kosti
  • treće metakarpalne kosti uzglobljen je s glavičastom kosti, te proksimalnim dijelovima druge i četvrte MC kosti
  • četvrte metakarpalne kosti uzglobljen je s glavičastom kosti i kukastom kosti (lat. os hamatum), te proksimalnim dijelom treće i pete MC kosti
  • pete metakarpalne kosti uzglobljen je s kukastom kosti i proksimalnim dijelom četvrte MC kosti