Zapadnjačka filozofija

Zapadnjačka filozofija je filozofska tradicija koja se razvijala u okvirima Zapadnog svijeta. Pojam Zapadnjačka filozofija možese promatrati kao zapadni ekvivalent pojmu "Istočnjačka filozofija"

Kronološki se može podijeliti na:

  1. Predsokratovsku filozofiju
  2. Antičku filozofiju
  3. Srednjovjekovnu filozofiju
  4. Renesansnu filozofiju
  5. Filozofiju 17. stoljeća
  6. Filozofiju prosvjetiteljstva
  7. Suvremenu filozofiju