Algebarska topologija

Algebarska topologija je grana matematike koja se bavi izučavanjem topoloških prostora (i njima srodnih objekata) preko izučavanja algebarskih invarijanata koje se pridružuju tim prostorima. Tipično se invarijante topoloških prostora zadaju na način koji je funktorijalan, tj. izučavaju se funktori iz neke kategorije topoloških prostora (npr. kategorija CW-komplekasa) u neku kategoriju algebarskih struktura (npr. u kategoriju abelovih grupa). Većina važnijih funktora su invarijantne na homotopiju neprekidnih preslikavanja; najpoznatije klase funktora su funktori homologija, kohomologija, homotopskih grupa, K-teorija i kobordizama u raznim varijantama i generalizacijama.