Barograf je mjerni instrument koji trajno bilježi tlak zraka, obično za razdoblje od 24 sata ili jednog tjedna. Sastoji se od osjetnika (receptora), osjetljiva na promjene tlaka, od prijenosnog uređaja i valjka sa satnim mehanizmom. Osjetnik se sastoji od nekoliko Vidiejevih kutija (aneroid). Zbrajanjem njihovih deformacija dobiva se znatan pomak kod promjena tlaka zraka. Sustavom poluga taj se pomak dalje povećava i prenosi na pero, koje crnilom bilježi tlak na barografskoj vrpci (papirnatoj vrpci omotanoj oko metalnog bubnja koji pokreće satni mehanizam, podijeljenoj na jednake vremenske dijelove i mrežu crta za jednake vrijednosti tlaka). Tako se dobiva krivudava crta ili barogram, koja prikazuje neprekidan tok tlaka zraka u određenim vremenskim razmacima.

Tradicionalni barograf (bez kućišta).
Suhi barometar ili aneroid koristi deformaciju elastičnih tijela zbog djelovanja tlaka.

Ima barografa u kojima se položaj meniska (zakrivljenost površine tekućine u uskoj cijevi zbog pojave kapilarnosti) žive registrira fotografski. Barografi koji su konstruirani na načelu vage bilježe težinu stupca žive koji odgovara tlaku zraka. Barograf nije apsolutni instrument pa očitane vrijednosti s vrpce barograma valja nekoliko puta dnevno usporediti (korigirati) s vrijednostima očitanima na barometru. Za bilježenje vrlo malih promjena tlaka zraka koriste se mikrobarografi.[1]

Aneroid Uredi

Aneroid (grč. νηρός: mokar) je mjerni instrument za mjerenje tlaka zraka. Izumio ga je Lucien Vidi 1843.; sastoji se od jedne ili više šupljih kutija kružna presjeka, od tanka i valovita lima, iz kojih je isisan zrak i u kojima se nalazi opruga. Promjene tlaka zraka mijenjaju ravnotežni položaj deformiranih kutija i elastične opruge, a dobiveni se pomaci preko poluga povećavaju i prenose na kazaljku ispod koje se nalazi ljestvica s naznačenim vrijednostima tlaka zraka. Ranije uvedene i još uvijek zadržane naznake lijepo vrijeme, kiša, promjenljivo, imaju vrlo ograničenu upotrebljivost jer vrijeme ne ovisi samo o tlaku zraka, pa aneroid nije dovoljan za prognozu vremena. Aneroid umjeren (baždaren) u jedinicama visine koristi se kao barometarski altimetar ili visinomjer.[2]

Izvori Uredi

  1. barograf, [1] "Hrvatska enciklopedija", Leksikografski zavod Miroslav Krleža, www.enciklopedija.hr, 2016.
  2. aneroid, [2] "Hrvatska enciklopedija", Leksikografski zavod Miroslav Krleža, www.enciklopedija.hr, 2015.