Otvori glavni izbornik

OrganizacijaUredi

Dva su temeljna ustrojstvena oblika organizacije policije u Republici Hrvatskoj: Ministarstvo unutarnjih poslova i Ravnateljstvo policije. Osim toga, radi obavljanja policijskih poslova ustrojavaju se policijske uprave, a za izravno obavljanje policijskih poslova u policijskoj upravi osnivaju se policijske postaje.

Ministarstvo unutarnjih poslovaUredi

 
Oznaka na policijskom automobilu
 
Policijski automobil
 
Policijski motociklist
 
Registarska oznaka za policijski motocikl
 
Policijski patrolni brod

Ministarstvo unutarnjih poslova radi stvaranja uvjeta rada u oblast policije ima sljedeća prava i dužnost:
1. utvrđuje kadrovske i obrazovne potrebe,
2. donosi razvojne, organizacijske i druge temeljne smjernice za rad,
3. donosi planove o korištenju materijalno-financijskih sredstava,
4. donosi i provodi planove o izgradnji i korištenju informacijskog sustava,
5. donosi i provodi planove o izgradnji i korištenju radiokomunikacijskog i telekomunikacijskog sustava,
6. donosi i provodi planove o izgradnji i korištenju sigurnosno-zaštićenog kriptološkog sustava,
7. utvrđuje potrebe i nabavlja tehnička sredstva,
8. organizira međunarodnu suradnju,
9. obavlja utvrđene poslove u vezi s Visokom policijskom školom,
10. organizira i provodi unutarnji nadzor,
11. obavlja druge poslove određene zakonom.

Ministarstvom upravlja ministar.

Ravnateljstvo policijeUredi

Za obavljanje policijskih poslova u Ministarstvu unutarnjih poslova Zakonom o policiji (NN br. 129/00) osnovano je Ravnateljstvo policije, kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova.

Ravnateljstvom upravlja glavni ravnatelj policije.

Zadaće Ravnateljstva su:

 • praćenje i analiza stanja sigurnosti i pojava koje pogoduju nastanku i razvitku kriminaliteta,
 • usklađivanje, usmjeravanje i nadziranje rada policijskih uprava,
 • izravno sudjelovanje u obavljanju određenih složenijih poslova iz djelokruga rada policijskih uprava,
 • briga o provođenju međunarodnih ugovora o policijskoj suradnji i drugih međunarodnih akata za koje je nadležno,
 • organiziranje i provođenje kriminalističkih vještačenja,
 • stvaranje uvjeta za rad Policijske akademije,
 • donošenje standarda za opremu i materijalno-tehnička sredstva,
 • sukladno posebnim propisima briga o spremnosti policije za djelovanje u izvanrednim uvjetima.

Ravnateljstvom policije upravlja ravnatelj policije u rangu pomoćnika ministra. Njega na prijedlog ministra unutarnjih poslova imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske.

Ravnateljstvo je podijeljeno na ustrojstvene jedinice:

 • Ured ravnatelja
 • Uprava policije
 • Uprava kriminalističke policije
 • Uprava za granicu
 • Operativno – komunikacijski centar policije
 • Zapovjedništvo specijalne policije
 • Centar za kriminalistička vještačenja,novi naziv je: Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "IvanVučetić"
 • Policijska akademija

Policijske upraveUredi

Policijska uprava na području za koje je osnovana:

1. prati i analizira stanje sigurnosti i pojave koje pogoduju nastanku i razvitku kriminaliteta,
2. organizira, usklađuje, usmjerava i nadzire rad policijskih postaja,
3. izravno sudjeluje u obavljanju složenijih poslova iz djelokruga rada policijske postaje,
4. obavlja i provodi utvrđene mjere u graničnoj kontroli i osiguranju državne granice,
5. poduzima mjere radi zaštite određenih osoba i objekata,
6. obavlja druge poslove utvrđene posebnim propisima.

Policijskom upravom upravlja načelnik policijske uprave.

Teritorijalno su organizirane prema županijskome ustroju.

Policijske postajeUredi

Za izravno obavljanje policijskih i drugih poslova u policijskoj upravi osniva se policijska postaja.

OvlastiUredi

Policijske ovlasti su zapravo skup prava kojima se policija može, pod uvjetima propisanim u zakonu, koristiti u pojedinim situacijama.

S obzirom na njihovo značenje policijske ovlasti propisane su Zakonom o policiji i to metodom taksativnog normiranja (nabrajanja) i one su:
1. provjera i utvrđivanje identiteta osoba i predmeta,
2. pozivanje,
3. dovođenje,
4. traganje za osobama i predmetima,
5. privremeno ograničenje slobode kretanja,
6. davanje upozorenja i zapovijedi,
7. privremeno oduzimanje predmeta,
8. poligrafsko testiranje,
9. pregled prostorija, prostora, objekata i dokumentacije,
10. pregled osoba, predmeta i prometnih sredstava,
11. osiguranje i pregled mjesta događaja,
12. zaprimanje prijava,
13. javno raspisivanje nagrade,
14. snimanje na javnim mjestima,
15. uporaba sredstava prisile,
16. zaštita žrtava kaznenih djela i drugih osoba,
17. prikupljanje, obrada i korištenje osobnih podataka.

SlužbeniciUredi

Policijski službenici su osobe koje primjenjuju policijske ovlasti. Svaki policijski službenik dužan je u svako doba poduzeti nužne radnje radi zaštite života i osobne sigurnosti ljudi i imovine.

Policijski službenik ima službenu značku i službenu iskaznicu te odoru koju je dužan nositi kad obavlja poslove održavanja javnog reda i mira, nadzora upravljanja prometa na cestama, nadzora i zaštite državne granice ili obavlja druge poslove.

Policijski službenik ovlašten je nositi oružje i streljivo, kao i druga sredstva prisile (tjelesna snaga, palica, raspršivač s nadražujućom tvari, sredstva za vezivanje osobe, uređaj za prisilno zaustavljanje motornog vozila, službeni psi, kemijska sredstva, službeni konji, vatreno oružje, uređaj za izbacivanje mlazova vode, posebna motorna vozila i posebne vrste oružja i eksplozivna sredstva), koje upotrebljava pod uvjetima utvrđenim zakonom.

Određena osoba stječe status policijskog službenika stjecanjem zvanja koje ovisi o stručnoj spremi, radnom stažu, radnom mjestu, položenom ispitu za zvanje i godišnjim ocjenama.

Zvanja i funkcionalne oznake radnih mjestaUredi

Temeljna policijaUredi

Polaznik srednje škole - tečaja za policajca Vježbenik SSS Vježbenik sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili stručnim studijem u trajanju od najmanje tri godine Vježbenik sa završenim preddiplomskim i diplomskim studijem ili integriranim sveučilišnim studijem ili sprecijalističkim diplomskim studijem Policajac Viši policajac Samostalni policajac Policijski narednik Viši policijski narednik Samostalni policijski narednik
                   
Policijski inspektor Viši policijski inspektor Samostalni policijski inspektor Glavni policijski inspektor Policijski savjetnik Glavni policijski savjetnik Pomoćnik glavnog ravnatelja policije Načelnik policijske uprave Policijski kapelan Zamjenik ravnatelja policije Ravnatelj policije
                     

Interventna policijaUredi

Policajac u interventnoj policiji Vođa grupe u interventnoj policiji Zapovjednik odjeljenja u interventnoj policiji Policijski službenik u jedinici interventne policije Pomoćnik zapovjednika satnije interventne policije - instruktor u jedinici interventne policije - zapovjednik voda u interventnoj policiji Zapovjednik satnije interventne policije Zamjenik zapovjednika – pomoćnik zapovjednika Zapovjednik jedinice interventne policije Policijski službenik – instruktor u zapovjedništvu interventne policije Pomoćnik zapovjednika interventne policije Zapovjednik interventne policije
                     

Specijalna policijaUredi

Policajac specijalac - manipulant gorivom - vodič službenog psa Vođa specijalističke grupe - zrakoplovni tehničar Instruktor specijalističke obuke – zapovjednik voda - pilot helikoptera 2. kat. - inženjer rotirajućih dijelova - instruktor održavanja zrakoplova Policijski pregovarač - policijski savjetnik - pilot helikoptera 1. kat - voditelj programa sigurnosti letenja i operacija na zemlji - voditelj programa sustava kakvoće Pomoćnik zapovjednika ATJ Lučko - pomoćnik zapovjednika SJP Split - pomoćnik zapovjednika SJP Rijeka - pomoćnik zapovjednika SJP Osijek - pomoćnik zapovjednika Zrakoplovne jedinice - pomoćnik zapovjednika Ronilačkog centra Zapovjednik ATJ Lučko - zapovjednik SJP Split - zapovjednik SJP Rijeka - zapovjednik SJP Osijek - zapovjednik Zrakoplovne jedinice - zapovjednik Ronilačkog centra Voditelj pregovarača specijalne policije - voditelj savjetnika za krizne situacije - voditelj-viši instruktor u zapovjedništvu specijalne jedinice - voditelj za zakonitost i metodologiju postupanja Pomoćnik zapovjednika specijalne policije Zapovjednik specijalne policije
         

Zakoni i drugi propisiUredi

Zaštitnik i Dan policijeUredi

Zaštitnik Hrvatske policije je Sveti Mihovil. Na dan Svetog Mihovila 29. rujna obilježava se i Dan policije.

Vanjske povezniceUredi