Opseg je duljina zatvorene krivulje.

Izračunavanje opsega pravilnih likova sa stranicama u ravnini je intuitivno, dok je izračunavanje opsega kružnice i elipse bio zadatak koji su rješavali starogrčki matematičari.

Formule za opseg mnogokuta uredi

lik formula varijable
trokut   gdje su a, b i c duljine stranica trokuta.
romb   gdje je a duljina stranice.
pravokutnik   gdje je a širina, a b visina pravokutnika.
mnogokut   gdje je ai duljina i-te stranice n-terokuta.
jednakostranični mnogokut   gdje je a duljina stranice, a n broj vrhova.
pravilni mnogokut   gdje je n broj vrhova, a b udaljenost središta i nekog vrha mnogokuta.

Opseg kružnice uredi

Opseg kružnice računa se po sljedećoj formuli:

 

gdje je r polumjer kružnice, a π je matematička konstanta pi.