U geometriji polovište je točka koja raspolavlja dužinu. Jednako je udaljeno od oba kraja dužine, te dijeli dužinu na dvije sukladne dužine. Polovište je također i težište dužine.

Mnogi teoremi u geometriji koriste se polovištima stranica geometrijskih likova i bridova geometrijskih tijela.

Ako imamo dvije točke te U Kartezijevom koordinatnom sustavu, tada će polovište dužine imati koordinate

Izvori uredi