Gradska skupština Grada Zagreba

Gradska skupština Grada Zagreba predstavničko je tijelo građana Grada Zagreba koje donosi akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada Zagreba te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom. Gradska skupština ima 47 zastupnika.

Gradska skupština Grada Zagreba
Vrsta
Domovijednodomni
Povijest
Početak novog saziva
17. lipnja 2021.
Vodstvo
predsjednik
Joško Klisović, SDP
Od 17. lipnja 2021.
potpredsjednici
Teodor Celakoski, ZN
Igor Peternel, DP
Struktura
Mandati47
Političke grupe
Vlada (26)

Potpora vladi (2)

Oporba (19)

Lokacija
Stara gradska vijećnica, Markov trg, Zagreb
Web stranica
skupstina.zagreb.hr
Stara gradska vijećnica u Zagrebu, sjedište Gradske skupštine

Djelokrug rada uredi

Gradska skupština

 • donosi Statut Grada Zagreba
 • donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba
 • donosi gradski proračun, odluku o izvršavanju proračuna i odluku o privremenom financiranju u skladu sa zakonom
 • donosi polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna
 • odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom Grada Zagreba čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom Grada Zagreba, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1 000 000 (jedan milijun) kuna
 • donosi programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba od značenja za Grad Zagreb
 • donosi prostorne planove i druge dokumente prostornog uređenja u Gradu Zagrebu
 • proglašava zaštićene dijelove prirode
 • bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednike Gradske skupštine
 • donosi odluku o raspisivanju referenduma za opoziv gradonačelnika i njegovih zamjenika u skladu sa zakonom
 • osniva radna tijela Gradske skupštine te bira i razrješuje njihove članove
 • imenuje, bira i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom, Statutom i odlukama, te daje suglasnosti na imenovanja, izbor i razrješenja kad je to određeno
 • uređuje mjesnu samoupravu u skladu sa zakonom i ovim statutom
 • donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja od značenja za nacionalne manjine
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug gradskih upravnih tijela
 • osniva ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje komunalnih, društvenih, gospodarskih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Zagreb te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima, u skladu sa zakonom
 • odlučuje o prestanku ustanova i drugih pravnih osoba u skladu sa zakonom
 • odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica odnosno udjela u trgovačkim društvima, ako zakonom, ovim statutom, odnosno gradskom odlukom nije drukčije određeno
 • odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom i ovim statutom
 • dodjeljuje koncesije u slučajevima određenim zakonom
 • odlučuje o dugoročnom zaduživanju Grada Zagreba tj. o uzimanju kredita, zajmova i izdavanju vrijednosnih papira
 • odlučuje o suglasnosti za dugoročno zaduživanje pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada Zagreba i ustanove čiji je osnivač Grad Zagreb sukladno zakonu
 • odlučuje o jamstvu pravnoj osobi u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada Zagreba i ustanovi čiji je osnivač Grad Zagreb za ispunjenje njihovih obveza sukladno zakonu
 • daje suglasnost na prijedloge financijskih planova izvanproračunskih korisnika i na polugodišnje i godišnje izvještaje o izvršenju tih financijskih planova
 • razmatra stanje u djelatnostima od gradskog značenja u okviru samoupravnog djelokruga Grada Zagreba
 • odlučuje o dodjeli Nagrade Grada Zagreba, Nagrade Zagrepčanka godine, Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost, proglašava počasne građane i prihvaća pokroviteljstvo
 • odlučuje o podizanju, odnosno uklanjanju spomenika
 • raspisuje izbore za članove vijeća gradskih četvrti i za članove vijeća mjesnih odbora
 • raspisuje lokalni referendum za područje Grada Zagreba te saziva mjesne zborove građana
 • odlučuje osnivanju udruženja lokalnih zajednica i pristupanju Grada Zagreba udruženjima lokalnih zajednica
 • odlučuje o suradnji s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i o trajnom uspostavljanju prijateljske i druge suradnje s lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država
 • donosi Poslovnik o svom radu
 • donosi pojedinačne i druge akte iz samoupravnog djelokruga u skladu sa zakonom i ovim statutom
 • obavlja i druge poslove određene ovim statutom, zakonom i drugim propisima.

Zastupnici uredi

Osvojeni mandati na lokalnim izborima 2021.[1] uredi

Stranka Broj zastupnika
Možemo!, ZN, NL, ORaH, ZG 23
HDZ, HSLS, HSU 6
BM 365 5
DP, ZL 5
SDP 5
MOST 3

Sastav klubova gradskih zastupnika[2] uredi

Klubovi : Možemo!, ZN, NL : HDZ, HSLS : KLUB NEOVISNIH ZASTUPNIKA DP, ZL : SDP : MOST :
Članovi : Branko Ančić (ZN)

Damir Bakić (ZN)

Rada Borić (NL)

Gordan Bosanac (ZN)

Marija Brajdić Vuković (ZN)

Teodor Celakoski (ZN)

Tomislav Domes (ZN)

Robert Faber (ZN)

Marina Ivandić (ZN)

Iva Ivšić (ZN)

Ivana Kekin (NL)

Marta Kiš (ZN)

Antonija Komazlić (ZN)

Iskra Mandarić (ZN)

Jelena Miloš (ZN)

Tihomir Milovac (ZN)

Ana Profeta (ZN)

Marijana Rimanić (ZN)

Mauro Sirotnjak (NL)

Marijana Sumpor (ZN)

Nikola Zdunić (ZN)

Marin Živković (ZN)

Mislav Herman (HDZ)

Vladimir Iviček (HDZ)

Mirjana Kujundžić Tiljak (HDZ)

Alen Lochert (HSLS)

Maksimilijan Šimrak (HDZ)

Mario Župan (HDZ)

Otto Barić (neov.)

Višnja Fortuna (neov.)

Ivica Lovrić (neov.)

Gordana Rusak (neov.)

Slaven Dobrović (DP)

Stjepan Horvat (ZL)

Ana Lederer (BLOK)

Igor Peternel (DP)

Joško Klisović (SDP)

Davorka Moslavac Forjan (SDP)

Renato Petek (SDP)

Tanja Sokolić (SDP)

Trpimir Goluža (neov.)

Lovro Marković (MOST)

Marko Sladovljev (MOST)

Gradski zastupnici Dejan Kljajić (BM 365), Zorislav-Antun Petrović (ORaH), Miroslav Škoro (neov.), Dina Vasić (neov.) i Nikola Vukobratović (SDSS), nisu članovi niti jednog kluba gradskih zastupnika.

Predsjednik i potpredsjednici uredi

Predsjednik uredi

Gradska skupština ima predsjednika koji se bira većinom glasova svih gradskih zastupnika.

Predsjednik Gradske skupštine

 • predstavlja Gradsku skupštinu
 • saziva sjednice Gradske skupštine, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama Gradske skupštine i potpisuje akte Gradske skupštine
 • upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak
 • brine se o izvršavanju odluka i drugih akata Gradske skupštine
 • dostavlja Statut, Poslovnik, gradskih proračun i druge opće akte nadležnim tijelima u skladu sa zakonom
 • usklađuje rad Gradske skupštine i njezinih radnih tijela
 • brine se o ostvarivanju prava gradskih zastupnika
 • održava red na sjednici
 • određuje stanku na sjednici Gradske skupštine i utvrđuje njezino trajanje
 • brine se o primjeni Poslovnika Gradske skupštine
 • objavljuje rezultate glasovanja na sjednici
 • surađuje s gradonačelnikom i predsjednicima vijeća gradskih četvrti
 • određuje predstavnike Gradske skupštine u svečanim i drugim prigodama
 • brine se o javnosti rada Gradske skupštine
 • surađuje s predsjednicima predstavničkih tijela drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te
 • obavlja i druge poslove zakonom, Statutom, odlukama Gradske skupštine i Poslovnikom.

Na konstituirajućoj sjednici Gradske skupštine održanoj 17. lipnja 2021. godine za predsjednika Gradske skupštine izabran je Joško Klisović, zastupnik Socijaldemokratske partije Hrvatske.

Potpredsjednici uredi

Gradska skupština ima najviše četiri potpredsjednika koje bira iz redova gradskih zastupnika.

Potpredsjednici Gradske skupštine

 • pomažu u radu predsjedniku Gradske skupštine
 • obavljaju određene poslove koje im iz svog djelokruga povjeri predsjednik Gradske skupštine
 • pri obavljanju povjerenih poslova dužni su pridržavati se predsjednikovih uputa.

Ako je predsjednik odsutan, zamjenjuje ga jedan od potpredsjednika Gradske skupštine kojeg on odredi, a ako ga ne odredi, predsjednika zamjenjuje potpredsjednik biran iz reda gradskih zastupnika skupštinske većine.

Na konstituirajućoj sjednici Gradske skupštine održanoj 17. lipnja 2021. godine, za potpredsjednike Gradske skupštine izabrani su Ivana Kekin, Teodor Celakoski, Mislav Herman i Igor Peternel.

Igor Peternel podnio je ostavku na dužnost potpredsjednika Gradske skupštine te mu je s danom primanja ostavke na znanje 24. ožujka 2022. prestala dužnost potpredsjednika Gradske skupštine.

Na 9. sjednici Gradske skupštine održanoj 24. ožujka 2022. godine, za potpredsjednika Gradske skupštine izabran je Nenad Predovan.

Na 18. sjednici Gradske skupštine održanoj 8. prosinca 2022., Gradska skupština razriješila je dužnosti potpredsjednika Gradske skupštine Nenada Predovana, a za potpredsjednika Gradske skupštine izabran je Igor Peternel.

Predsjednici Gradske skupštine od 1990. uredi

 1. Boris Buzančić (HDZ) : 1990. - 1993.
 2. Ivan Parać (HDZ) : 1993. - 1994.
 3. Stjepan Brolich (HDZ) : 1994. - 1996.
 4. Zdravko Tomac (SDP) : 1996. - 1997.
 5. Zlatko Canjuga (HDZ) : 1997. - 2000.
 6. Franjo Zenko (HSLS) : 2000. - 2000.
 7. Goran Hill (HSLS) : 2000. - 2001.
 8. Velimir Srića (HNS) : 2001. - 2002.
 9. Morana Paliković Gruden (HNS) : 2002. - 2005.
 10. Tatjana Holjevac (NL Tatjane Holjevac) : 2005. - 2009.
 11. Boris Šprem (SDP) : 2009. - 2012.
 12. Davor Bernardić (SDP) : 2012. - 2013.
 13. Darinko Kosor (HSLS) : 2013. - 2016.
 14. Andrija Mikulić (HDZ) : 2016. - 2019.
 15. Drago Prgomet (HDZ) : 2019. - 2020.
 16. Mislav Herman (HDZ) : 2020. - 2021.
 17. Joško Klisović (SDP) : 2021. - trenutno

Povezani članci uredi

Izvori uredi

 1. Informacija o rezultatima izbora - 2021. Državno izborno povjerenstvo. 16. svibnja 2021.
 2. Klubovi. Gradska skupština Grada Zagreba. 26. siječnja 2022.

Vanjske poveznice uredi

Bilješke uredi

  •      Most (2)
  •      Trpimir Goluža
  • Otto Barić
  • Višnja Fortuna
  • Ivica Lovrić
  • Gordana Rusak
  • Miroslav Škoro
  • Dina Vasić