Gradska skupština Grada Zagreba

Gradska skupština Grada Zagreba je predstavničko tijelo građana Grada Zagreba koje donosi akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada Zagreba te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom. Gradska skupština ima 51 zastupnika.

Stara gradska vijećnica u Zagrebu, sjedište Gradske skupštine

Djelokrug radaUredi

1. donosi Statut Grada Zagreba;

2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba;

3. donosi gradski proračun, odluku o izvršavanju proračuna i odluku o privremenom financiranju u skladu sa zakonom;

4. donosi polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna;

5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom Grada Zagreba čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom Grada Zagreba, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1 000 000 (jedan milijun) kuna;

6. donosi programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba od značenja za Grad Zagreb;

7. donosi prostorne planove i druge dokumente prostornog uređenja u Gradu Zagrebu;

8. proglašava zaštićene dijelove prirode;

9. bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednike Gradske skupštine;

10. donosi odluku o raspisivanju referenduma za opoziv gradonačelnika i njegovih zamjenika u skladu sa zakonom;

11. osniva radna tijela Gradske skupštine te bira i razrješuje njihove članove;

12. imenuje, bira i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom, Statutom i odlukama, te daje suglasnosti na imenovanja, izbor i razrješenja kad je to određeno;

13. uređuje mjesnu samoupravu u skladu sa zakonom i ovim statutom;

14. donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja od značenja za nacionalne manjine;

15. uređuje ustrojstvo i djelokrug gradskih upravnih tijela;

16. osniva ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje komunalnih, društvenih, gospodarskih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Zagreb te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima, u skladu sa zakonom;

17. odlučuje o prestanku ustanova i drugih pravnih osoba u skladu sa zakonom;

18. odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica odnosno udjela u trgovačkim društvima, ako zakonom, ovim statutom, odnosno gradskom odlukom nije drukčije određeno;

19. odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom i ovim statutom;

20. dodjeljuje koncesije u slučajevima određenim zakonom;

21. odlučuje o dugoročnom zaduživanju Grada Zagreba tj. o uzimanju kredita, zajmova i izdavanju vrijednosnih papira;

22. odlučuje o suglasnosti za dugoročno zaduživanje pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada Zagreba i ustanove čiji je osnivač Grad Zagreb sukladno zakonu;

23. odlučuje o jamstvu pravnoj osobi u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada Zagreba i ustanovi čiji je osnivač Grad Zagreb za ispunjenje njihovih obveza sukladno zakonu;

24. daje suglasnost na prijedloge financijskih planova izvanproračunskih korisnika i na polugodišnje i godišnje izvještaje o izvršenju tih financijskih planova;

25. razmatra stanje u djelatnostima od gradskog značenja u okviru samoupravnog djelokruga Grada Zagreba;

26. odlučuje o dodjeli Nagrade Grada Zagreba, Nagrade Zagrepčanka godine, Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost, proglašava počasne građane i prihvaća pokroviteljstvo;

27. odlučuje o podizanju, odnosno uklanjanju spomenika;

28. raspisuje izbore za članove vijeća gradskih četvrti i za članove vijeća mjesnih odbora;

29. raspisuje lokalni referendum za područje Grada Zagreba te saziva mjesne zborove građana;

30. odlučuje osnivanju udruženja lokalnih zajednica i pristupanju Grada Zagreba udruženjima lokalnih zajednica;

31. odlučuje o suradnji s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i o trajnom uspostavljanju prijateljske i druge suradnje s lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država;

32. donosi Poslovnik o svom radu;

33. donosi pojedinačne i druge akte iz samoupravnog djelokruga u skladu sa zakonom i ovim statutom;

34. obavlja i druge poslove određene ovim statutom, zakonom i drugim propisima.

ZastupniciUredi

Prema rezultatima lokalnih izbora provedenim 21. svibnja 2017. godine :[1]Uredi

Stranka Broj zastupnika
BM 365, SMSH, ZL, NS-R 14
SDP, HNS, HSS,

HSU, NH-PS, SU|| 13

HSLS, ZS-Z, HKS, Nezavisna lista Sandre Švaljek 8
HDZ 7
Bruna Esih – Zlatko Hasanbegović: Neovisni za Hrvatsku 5
ZN, NL, ORaH, RF, ZG 4
 : BM 365, SMSH, ZL, NS-R : SDP, HNS, HSS, HSU, NH-PS, SU : HSLS, ZS-Z, HKS, nezavisna lista Sandre Švaljek : HDZ : Nezavisna lista Brune Esih : ZN, NL, ORaH, RF, ZG :
 : Milan Bandić (BM 365)

Miodrag Demo (BM 365)

Višnja Fortuna (SMSH)

Slavko Kojić (BM 365)

Branko Lustig (neo.)

Olivera Majić (BM 365)

Nenad Matić (ZL)

Ljerka Mintas-Hodak (neo.)

Dragica Nikolić (BM 365)

Ševko Omerbašić (BM 365)

Jelena Pavičić Vukičević (BM 365)

Ana Rucner Kalember (neo.)

Ana Stavljenić-Rukavina (BM 365)

Milana Vuković Runjić (BM 365)

Tihomir Barišić (SDP)

Zvane Brumnić (SDP)

Ilija Ćorić (HSS)

Tamara Čubretović (SDP) Ljubica Hrgović (SDP)

Sonja König (HNS)

Stanko Kordić (HNS)

Saša Molan (SDP)

Anka Mrak-Taritaš

(HNS)

Vesna Nađ (SDP)

Rajko Ostojić (SDP)

Draženko Pandek (SDP)

Tomislav Stojak (HNS)

Vladimir Ferdelji (neo.)

Darko Klasić (HSLS)

Darinko Kosor (HSLS)

Jozo Milićević (NLSŠ)

Tihomir Milovac (neo.)

Miroslav Polovanec (HSLS)

Sandra Švaljek (NLSŠ)

Marko Torjanac (NLSŠ)

Dubravka Brezak Stamać

(HDZ)

Nikolina Brnjac (HDZ)

Ivan Ćelić (HDZ)

Davor Filipović (HDZ)

Krunoslav Katičić (HDZ)

Andrija Mikulić (HDZ)

Drago Prgomet (HDZ)

Bruna Esih (neo.)

Zlatko Hasanbegović (neo.)

Tomislav Jonjić (neo.)

Ana Lederer (neo.)

Krešimir Kartelo (neo.)

Rada Borić (NL)

Mate Kapović (RF)

Iva Kvakić (ZG)

Tomislav Tomašević (ZN)

Prema stanju 31. siječnja 2020. :Uredi


 
Gradska skupština prema klubovima zastupnika 2020.
Stranka Broj zastupnika
Klub BM 365, ZL 16
Klub HDZ 7
Klub SDP 5
Klub lijevog bloka (ZN, NL, RF, ZG) 4
Klub BLOK 3
Klub Glas 3
Klub HSLS i nez. zast. Ferdeljija 3
gradski zastupnici bez kluba 10
Klubovi : BM 365, ZL : HDZ : SDP : Glas, HSU : HSLS, neo. Ferdeljiji : BLOK : Lijevi blok (ZN, NL, RF, ZG) :
Članovi : Irena Cajner Mraović (neo.)

Tamara Čubretović (BM 365)

Miodrag Demo (BM 365)

Grgo Jelinić (BM 365)

Darko Katuša (BM 365)

Slavko Kojić (BM 365)

Nenad Matić (ZL)

Ljerka Mintas-Hodak (neo.)

Dragica Nikolić (BM 365)

Ševko Omerbašić (BM 365)

Vojin Perić (BM 365)

Natalija Prica Oreški (BM 365)

Gzim Redžepi (neo.)

Gordana Rusak (neo.)

Ana Stavljenić-Rukavina (BM 365)

Radenko Tomić (BM 365)

Dubravka Brezak Stamać

(HDZ)

Ivan Ćelić (HDZ)

Davor Filipović (HDZ)

Mislav Herman (HDZ)

Kazimir Ilijaš (HDZ)

Ivana Mamić (HDZ)

Drago Prgomet (HDZ)

Zvane Brumnić (SDP)

Matej Mišić (SDP)

Saša Molan (SDP)

Vesna Nađ (SDP)

Rajko Ostojić (SDP)


Sonja König (Glas)

Stanko Kordić (Glas)

Anka Mrak-Taritaš

(Glas)

Vladimir Andrić (HSLS)

Vladimir Ferdelji (neo.)

Darko Klasić (HSLS)

Zlatko Hasanbegović (BLOK)

Tomislav Jonjić (BLOK)

Ana Lederer (BLOK)


Rada Borić (NL)

Svibor Jančić (ZG)

Zlatko Nikolić (RF)

Tomislav Tomašević (ZN)

Gradski zastupnici: Ilija Ćorić (neovisni), Bruna Esih (NHR), Krešimir Kartelo (NHR), Jozo Milićević (neovisni), Tihomir Milovac (neovisni), Renato Petek (neovisni), Miroslav Polovanec (neovisni), Tomislav Stojak (HNS), Marijana Sumpor (NLZG) i Marko Torjanac (neovisni) nisu članovi niti jednog kluba gradskih zastupnika

Struktura Gradske skupštine po strankama:Uredi

 • BM 365 - 11 zastupnika
 • HDZ - 7 zastupnika
 • SDP - 5 zastupnika
 • BLOK - 3 zastupnika
 • Glas - 3 zastupnika
 • HSLS - 2 zastupnika
 • NHR - 2 zastupnika
 • HNS - 1 zastupnik
 • NLZG - 1 zastupnik
 • NL - 1 zastupnik
 • RF - 1 zastupnik
 • ZG - 1 zastupnik
 • ZN - 1 zastupnik
 • ZL - 1 zastupnik
 • neovisni - 11 zastupnika

Predsjednik i potpredsjednici Gradske skupštine :Uredi

Predsjednik Gradske skupštine :Uredi

Gradska skupština ima predsjednika koji se bira većinom glasova svih gradskih zastupnika.

Predsjednik Gradske skupštine:

 • predstavlja Gradsku skupštinu;
 • saziva sjednice Gradske skupštine, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama Gradske skupštine i potpisuje akte Gradske skupštine;
 • upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak;
 • brine se o izvršavanju odluka i drugih akata Gradske skupštine;
 • dostavlja Statut, Poslovnik, gradskih proračun i druge opće akte nadležnim tijelima u skladu sa zakonom;
 • usklađuje rad Gradske skupštine i njezinih radnih tijela;
 • brine se o ostvarivanju prava gradskih zastupnika;
 • održava red na sjednici;
 • određuje stanku na sjednici Gradske skupštine i utvrđuje njezino trajanje;
 • brine se o primjeni Poslovnika Gradske skupštine;
 • objavljuje rezultate glasovanja na sjednici;
 • surađuje s gradonačelnikom i predsjednicima vijeća gradskih četvrti;
 • određuje predstavnike Gradske skupštine u svečanim i drugim prigodama;
 • brine se o javnosti rada Gradske skupštine;
 • surađuje s predsjednicima predstavničkih tijela drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te
 • obavlja i druge poslove zakonom, Statutom, odlukama Gradske skupštine i Poslovnikom.


Na konstituirajućoj sjednici Gradske skupštine održanoj 10. srpnja 2017. godine, za predsjednika Gradske skupštine izabran je Andrija Mikulić, zastupnik Hrvatske demokratske zajednice.

Na 22. sjednici Gradske skupštine održanoj 18. travnja 2019., za predsjednika Gradske skupštine izabran je Drago Prgomet, zastupnik Hrvatske demokratske zajednice.

Potpredsjednici Gradske skupštine :Uredi

Gradska skupština ima najviše četiri potpredsjednika koje bira iz redova gradskih zastupnika.

Potpredsjednici Gradske skupštine:

 • pomažu u radu predsjedniku Gradske skupštine;
 • obavljaju određene poslove koje im iz svog djelokruga povjeri predsjednik Gradske skupštine;
 • pri obavljanju povjerenih poslova dužni su pridržavati se predsjednikovih uputa.

Ako je predsjednik odsutan, zamjenjuje ga jedan od potpredsjednika Gradske skupštine kojeg on odredi, a ako ga ne odredi, predsjednika zamjenjuje potpredsjednik biran iz reda gradskih zastupnika skupštinske većine.


Na konstituirajućoj sjednici Gradske skupštine održanoj 10. srpnja 2017. godine, za potpredsjednike Gradske skupštine izabrani su Ana Stavljenić-Rukavina, Jozo Milićević, Rajko Ostojić i Krešimir Kartelo.

PovezniceUredi

IzvoriUredi

 1. Konačni rezultati izbora za članove Gradske skupštine Grada Zagreba, 30. svibnja 2017. Pristupljeno 7. lipnja 2017.

Vanjske povezniceUredi