Gradska skupština Grada Zagreba

Gradska skupština Grada Zagreba je predstavničko tijelo građana Grada Zagreba koje donosi akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada Zagreba te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom. Gradska skupština ima 51 zastupnika.

Stara gradska vijećnica u Zagrebu, sjedište Gradske skupštine

Djelokrug rada Uredi

1. donosi Statut Grada Zagreba;

2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba;

3. donosi gradski proračun, odluku o izvršavanju proračuna i odluku o privremenom financiranju u skladu sa zakonom;

4. donosi polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna;

5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom Grada Zagreba čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom Grada Zagreba, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1 000 000 (jedan milijun) kuna;

6. donosi programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba od značenja za Grad Zagreb;

7. donosi prostorne planove i druge dokumente prostornog uređenja u Gradu Zagrebu;

8. proglašava zaštićene dijelove prirode;

9. bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednike Gradske skupštine;

10. donosi odluku o raspisivanju referenduma za opoziv gradonačelnika i njegovih zamjenika u skladu sa zakonom;

11. osniva radna tijela Gradske skupštine te bira i razrješuje njihove članove;

12. imenuje, bira i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom, Statutom i odlukama, te daje suglasnosti na imenovanja, izbor i razrješenja kad je to određeno;

13. uređuje mjesnu samoupravu u skladu sa zakonom i ovim statutom;

14. donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja od značenja za nacionalne manjine;

15. uređuje ustrojstvo i djelokrug gradskih upravnih tijela;

16. osniva ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje komunalnih, društvenih, gospodarskih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Zagreb te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima, u skladu sa zakonom;

17. odlučuje o prestanku ustanova i drugih pravnih osoba u skladu sa zakonom;

18. odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica odnosno udjela u trgovačkim društvima, ako zakonom, ovim statutom, odnosno gradskom odlukom nije drukčije određeno;

19. odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom i ovim statutom;

20. dodjeljuje koncesije u slučajevima određenim zakonom;

21. odlučuje o dugoročnom zaduživanju Grada Zagreba tj. o uzimanju kredita, zajmova i izdavanju vrijednosnih papira;

22. odlučuje o suglasnosti za dugoročno zaduživanje pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada Zagreba i ustanove čiji je osnivač Grad Zagreb sukladno zakonu;

23. odlučuje o jamstvu pravnoj osobi u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada Zagreba i ustanovi čiji je osnivač Grad Zagreb za ispunjenje njihovih obveza sukladno zakonu;

24. daje suglasnost na prijedloge financijskih planova izvanproračunskih korisnika i na polugodišnje i godišnje izvještaje o izvršenju tih financijskih planova;

25. razmatra stanje u djelatnostima od gradskog značenja u okviru samoupravnog djelokruga Grada Zagreba;

26. odlučuje o dodjeli Nagrade Grada Zagreba, Nagrade Zagrepčanka godine, Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost, proglašava počasne građane i prihvaća pokroviteljstvo;

27. odlučuje o podizanju, odnosno uklanjanju spomenika;

28. raspisuje izbore za članove vijeća gradskih četvrti i za članove vijeća mjesnih odbora;

29. raspisuje lokalni referendum za područje Grada Zagreba te saziva mjesne zborove građana;

30. odlučuje osnivanju udruženja lokalnih zajednica i pristupanju Grada Zagreba udruženjima lokalnih zajednica;

31. odlučuje o suradnji s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i o trajnom uspostavljanju prijateljske i druge suradnje s lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država;

32. donosi Poslovnik o svom radu;

33. donosi pojedinačne i druge akte iz samoupravnog djelokruga u skladu sa zakonom i ovim statutom;

34. obavlja i druge poslove određene ovim statutom, zakonom i drugim propisima.

Zastupnici Uredi

Prema rezultatima lokalnih izbora provedenim 16. svibnja 2021.:[1] Uredi


 
Stranke u Gradskoj skupštini Grada Zagreba 2022. godine
Stranka Broj zastupnika
Možemo!, ZN, NL, ORaH, ZG 23
HDZ, HSLS, HSU 6
BM 365 5
DP, ZL 5
SDP 5
MOST 3

Klubovi i članovi prema stanju 26. siječnja 2022.:[2] Uredi

Klubovi : Možemo!, ZN, NL, ORaH : HDZ, HSLS : BM 365 : DP, ZL : SDP : MOST :
Članovi : Branko Ančić (ZN)

Damir Bakić (ZN)

Rada Borić (NL)

Gordan Bosanac (ZN)

Marija Brajdić Vuković (ZN)

Teodor Celakoski (ZN)

Robert Faber (ZN)

Iva Ivšić (ZN)

Svibor Jančić (ZN)

Ivana Kekin (NL)

Marta Kiš (ZN)

Marija Krnić (ZN)

Vilim Matula (ZN)

Jelena Miloš (ZN)

Tihomir Milovac (ZN)

Ana Profeta (ZN)

Zorislav-Antun Petrović (ORaH)

Mauro Sirotnjak (NL)

Marijana Sumpor (ZN)

Daniela Širinić (ZN)

Marin Živković (ZN)

Davor Filipović (HDZ)

Mislav Herman (HDZ)

Vladimir Iviček (HDZ)

Kristijan Jelić (HSLS)

Mirjana Kujundžić Tiljak (HDZ)

Višnja Fortuna (neov.)

Gordana Rusak (BM 365)

Marijan Tomurad (BM 365)

Lucija Topolovec (BM 365)

Ana Lederer (BLOK)

Nenad Matić (ZL)

Igor Peternel (DP)

Joško Klisović (SDP)

Davorka Moslavac Forjan (SDP)

Renato Petek (SDP)

Dina Vasić (neov.)

Trpimir Goluža (neov.)

Lovro Marković (MOST)

Gradski zastupnici Miroslav Škoro (neov.) i Nikola Vukobratović (SDSS) nisu članovi niti jednog kluba gradskih zastupnika.

Struktura Gradske skupštine po strankama: Uredi

Stranka Broj zastupnika
Zagreb je NAŠ! 19
HDZ 5
SDP 4
BM 365 4
Nova ljevica 3
MOST 2
Domovinski pokret 2
BLOK 1
HSLS 1
ORaH 1
SDSS 1
Zelena lista 1
Neovisni 4

Predsjednik i potpredsjednici Gradske skupštine : Uredi

Predsjednik Gradske skupštine : Uredi

Gradska skupština ima predsjednika koji se bira većinom glasova svih gradskih zastupnika.

Predsjednik Gradske skupštine:

 • predstavlja Gradsku skupštinu;
 • saziva sjednice Gradske skupštine, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama Gradske skupštine i potpisuje akte Gradske skupštine;
 • upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak;
 • brine se o izvršavanju odluka i drugih akata Gradske skupštine;
 • dostavlja Statut, Poslovnik, gradskih proračun i druge opće akte nadležnim tijelima u skladu sa zakonom;
 • usklađuje rad Gradske skupštine i njezinih radnih tijela;
 • brine se o ostvarivanju prava gradskih zastupnika;
 • održava red na sjednici;
 • određuje stanku na sjednici Gradske skupštine i utvrđuje njezino trajanje;
 • brine se o primjeni Poslovnika Gradske skupštine;
 • objavljuje rezultate glasovanja na sjednici;
 • surađuje s gradonačelnikom i predsjednicima vijeća gradskih četvrti;
 • određuje predstavnike Gradske skupštine u svečanim i drugim prigodama;
 • brine se o javnosti rada Gradske skupštine;
 • surađuje s predsjednicima predstavničkih tijela drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te
 • obavlja i druge poslove zakonom, Statutom, odlukama Gradske skupštine i Poslovnikom.


Na konstituirajućoj sjednici Gradske skupštine održanoj 10. srpnja 2017. godine, za predsjednika Gradske skupštine izabran je Andrija Mikulić, zastupnik Hrvatske demokratske zajednice.

Na 22. sjednici Gradske skupštine održanoj 18. travnja 2019., za predsjednika Gradske skupštine izabran je Drago Prgomet, zastupnik Hrvatske demokratske zajednice.

Potpredsjednici Gradske skupštine : Uredi

Gradska skupština ima najviše četiri potpredsjednika koje bira iz redova gradskih zastupnika.

Potpredsjednici Gradske skupštine:

 • pomažu u radu predsjedniku Gradske skupštine;
 • obavljaju određene poslove koje im iz svog djelokruga povjeri predsjednik Gradske skupštine;
 • pri obavljanju povjerenih poslova dužni su pridržavati se predsjednikovih uputa.

Ako je predsjednik odsutan, zamjenjuje ga jedan od potpredsjednika Gradske skupštine kojeg on odredi, a ako ga ne odredi, predsjednika zamjenjuje potpredsjednik biran iz reda gradskih zastupnika skupštinske većine.


Na konstituirajućoj sjednici Gradske skupštine održanoj 10. srpnja 2017. godine, za potpredsjednike Gradske skupštine izabrani su Ana Stavljenić-Rukavina, Jozo Milićević, Rajko Ostojić i Krešimir Kartelo.

Poveznice Uredi

Izvori Uredi

 1. Informacija o rezultatima izbora - 2021. Državno izborno povjerenstvo. 16. svibnja 2021.
 2. Klubovi. Gradska skupština Grada Zagreba. 26. siječnja 2022.

Vanjske poveznice Uredi