Gramatike hrvatskoga jezika

Gramatike (slovnice) hrvatskoga jezika uredi


Godina Autor Naziv Opis
1604. Bartol Kašić Institutiones linguae Illyricae (Osnove ilirskoga jezika) Gramatika je čakavsko-štokavska. Donosi nenovoštokavsko padežno ustrojstvo i tronaglasni sutav. Utemeljena ja na latinskoj gramatici, pa je opterećena mnoštvom glagolskih načina kojih nema u hrvatskom jeziku. U mnogo čem je temelj gramatikama koje su slijedile poslije nje. (Pretisci: Slavistische Forschungen herausgegeben von Reinhold Olesch, Band 21, Böhlau Verlag, Kö1n-Wien, 1977; Most/The Bridge, Zagreb, 1990; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2002.
1665. Juraj Križanić Gramatíčno iskazánje ob rúskom jezíku Opća slavenska gramatika objavljena u Tobolsku. Sadrži opis onodobnoga hrvatskoga jezika, poglavito u tronarječnoj dimenziji, svojstvenog ozaljskom književnojezičnom krugu (M. Moguš).
1712. Toma Babić Prima grammaticae institutio pro tyronibus Illiricis accomodata a p. f. Thoma Babych a Vellim 2. izdanje 1745.. Latinska gramatika, prilagođena hrvatskomu kao pretpostavljenom materinskom jeziku učenika. Značajna u izučavanju izgradnje hrv. knjiž. jezika i njegove standardizacije, koja je u to doba bila još u zametku. [1]
1713. Lovro Šitović Grammatica Latino-Illyrica -
1728. Ardelio della Bella Instruzioni grammaticali della lingua illirica U Dizionario Italiano—Latino—Illirico. Napisana na talijanskom i objavljena u Veneciji 1728, Dubrovnik, 1785; samostalno: Principi elemetari della grammatica illirica. Dubrovnik, 1837.
1761. Blaž Tadijanović Svaschta po mallo illiti kratko sloxenye immenah, i ricsih u illyrski, i nyemacski jezik. (Svašta po malo iliti kratko složenje imena i riči u ilirski i njemački jezik) -
1767. Matija Antun Relković Nova slavonska i nimačka gramatika. Neue Slavonische und Deutsche Grammatik. Zagreb, 1767, Beč, 1774, 1789.
1778. Marijan Lanosović Neue Einleitung zur Slavonischen Sprache mit einem nützlichen Wörter- und Gesprächbuche, auch einem Anhange verschiedener deutscher und slavonischer Briefe und einem kleinen Titularbuche versehen.

Anleitung zur slavonischen Sprachlehre, sammt einem nützlichen Anhange mit verschiedenen Gesprächen, deutsch-slavonisch- und hungarischen Wörterbuche; Briefe, Benennung der vornehmsten geist- und weltlichen Würden, dann vorzüglichsten Festtage und anderern Personen versehen.
Objavljena u Osijeku 1778, 1789; sa «slavonskim» rječnikom na kraju


Ofen, 1795.
1783. Ignacij Szent-Mártony Einleintung zur kroatischen Sprachlehre für Deutsche. Varaždin, 1783.
1790. Franc Kornig Kroatische Sprachlehre oder Anweisung für Deutsche die kroatische Sprache in kurzer Zeit gründlich zu erlernen nebst beygefügten Gesprächen und verschiedenen Uebungen … Zagreb, 1790, 1795.
1793. Josip Jurin Grammatica Illyricae juventuti Latino-Italoque sermone instruendae accomodata. Slovkigna slavnoj slovinskoj mladosti diackim illirickim i talianskim izgovorom napravglena. Venecija, 1793.
1799. Ivan Vitković Gründe der kroatischen Sprache zum Nutzen der deutschen Jugend verfasst. Zagreb Zagreb, 1799. (rukopis).
1803. M. E. Muža Praktische Grammatik der kroatischen Sprache : theoretisch-praktische Anleitung zur schnellen Erlernung durch Selbstunterricht. Beč, Pešta i Leipzig, 1803, 1902, Beč, Leipzig, 1920, (Praktische Grammatik der serbisch-kroatischen Sprache fuer den Selbstunterricht : theoretisch-praktische Anleitung zur schnellen Erlernung durch Selbstunterricht) 1900.
1803. Josip Voltić Istranin Grammatica illirica U Ricoslovnik illiricskoga, italianskoga i nimacskoga jezika s’ jednom pridpostavljenomm grammatikom illi pismenstvom: sve ovo sabrano i sloxeno od Jose Voltiggi Istrianina. Tiskano u Beču.
1808. Franjo Marija Appendini Grammatica della lingua Illirica ... U Dubrovniku objavljena naddijalekatska gramatika temeljena na štokavštini, no sadrži i čakavske i kajkavske elemente, Dubrovnik, 1808, 1828, 1848, 1850.
1810. Josip Matijević Horvatzka Grammatika oder kroatische Sprachlehre. Zagreb, 1810.
1812. Šime Starčević Nova ricsoslovica illiricska vojnicskoj mladosti krajicsnoj poklonjena Prva gramatika koja je identificirala novoštokavski četeveronaglasni sustav. Tiskana u Trstu, objelodanjena u Beču. Promiče ikavski izgovor.
1826. Josip Đurkovečki Jezichnica horvatzko-slavinzka za hasen Slavincev, i potrebochu oztaleh ztranzskoga jezika narodov (Kroatisch-Slavische Sprachlehre zum Nutzen der Slavonier und Gebrauche der übrigen auswärtigen Nationen). Pešta, 1826.
1833. Ignjat Alojzije Brlić Grammatik der illyrischen Sprache, wie solche in Bosnien, Dalmatien, Slavonien, Serbien, Ragusa & c. dann von den Illyriern in Banat und Ungarn gesprochen wird. Für Teutsche verfasst und herausgegeben von Ignatz Al. Berlich Ofen, 1833
'Dritte Auflage. Agram, 1850. (3. izdanje 1850. u Zagrebu).
1836. Vjekoslav Babukić Osnova slovnice slavjanske narěčja ilirskoga uredjena Věkoslavom Babukićem. Prva važna gramatika ilirske jezične škole. Objavljena u Zagrebu. Danica ilirska, II, 1836, br. 10, str. 37-40; br. 11, str. 41-44; br. 12, str. 45-48; br. 13, str. 49-52; br. 14, str. 53-56; br. 15, str. 57-60; kao otisak s istim naslovom i iste godine tiskano u Zagrebu kod Milana Hiršfelda i kod Franje Suppana u nekoliko stotina primjeraka ("Ilirska slovnica", IX); prijevod na njemački: Věkoslav Babukić's Grundzüge der Illirischen Grammatik, durchaus mit der neuen Ortographie. Mit einer sprachvergleichenden Vorrede von Rudolf Frölich. Wien 1839, Jos. Wenedikt's sel. Witwe Buchhandlung; na talijanski: Elementi della grammatica illirica secondo la nouova ortografia di Viekoslavo Babukić con una prefazione filologica di Rodolfo Frölich. Traduzione di G.A.K. /= Giovanni Agosto Kaznačić/, Zara, fratelli Battara tipografi editori 1846 ("Ilirska slovnica", XIV); Trad. di Giovanni Ajosto Kaznačić, 2. ed. Zara, 1851 (NSB); Zadar, 1865. (Vince 1971, 287).
1837. Ignac Kristijanović / Ignaz Kriztianovich Grammatik der Kroatischen Mundart Objavljena u Zagrebu. Pisana je njemački i goticom. Posljednja je i gramatikografski najsavršenija starokajkavska slovnica.[2]
1839. Antun Mažuranić Temelji ilirskoga i latinskoga jezika za početnike Razlikovna latinsko-hrvatska gramatika, pisana u obliku pitanja i odgovora (potput katekizma). Tom je gramatikom hrvatski uzdignut na razinu latinskoga pa je gramatika potpomogla razvijanju svijesti o tom da hrvatski ima sve vrijednosti koje treba imati jedan jezik da bi bio službeni (tada je latinski bio službeni jezik u Saboru); Zagreb, 1839, 1842..
1840. Rudolph Fröhlich (Veselić) Der kleine Ilirer. Beč, 1840.
1843. Ilija Rukavina Ljubački Kroatische Abänderungs- und Abwandlungsformen nebst den Regeln der Aussprache und Rechtsschreibung. Ein Leitfaden für Lehrer und Lernende. Trst, 1843.
1847. Lavoslav Fürholzer Horvatsko-slavonska slovnica za početnike Objavljena u Varaždinu 1847, 1850.
1846.-49. Vjekoslav Babukić Grundzüge der illirischen Sprachlehre von Professor Věkoslav Babukić; Fondamenti della grammatica illirica di professore Věkoslavo Babukić tradotti da V. V-ž-ć /=Vladislav Vežić/, u: Ilirsko-němačko-talianski mali rěčnik od Josipa Drobnića, sa osnovom gramatike ilirske (protumačenom němački i talianski) od Věkoslava Babukića. Troškom Matice ilirske. Beč. Tiskom jermenskoga manastira. Objavljena u Beču
1850. Rudolf Fröhlich (Veselić) Theoretische-praktische Taschen-Grammatik der illirischen Sprache Beč, 1850. (Školski muzej, Zagreb); 1865. (preradio I. Macun) (EJ, sv. 4/1986, s.v. Fröhlich-Veselić).
1850. Andrija Stazić Grammatica della lingua illirica ad uso degli amatori nazionali e stranieri che bramano d’impararla Objavljena u Zadru
1850. Jerolim Šutina / Girolamo Suttina Principi di grammatica illirica, u: Vocaboli di prima necessita… Zadar, 1850, 21855, 1879.
1849.-50. Šime Starčević Ričoslovje Objavljivan je u zadarskom Glasniku dalmatinskom 1849. i 1850..
1850. J. Partaš Pravopis jezika ilirskoga Objavljen u Zagrebu, pretisak 2002.
1851. Andrija Barić Slovnica serbsko-ilirskoga jezika za decu u Dalmacii i u druzih deržavah jugoslavjanskih. Spljet, 1851, 1861.
oko 1852. Jere Luiđi Vrdoljak Ilirsko-dalmatinska slovnica s tumačenjem talijanskim Napisao je i za ovo je tražio pretplatnike, no nema podataka o tome je li i kad je tiskao ovo djelo[3].
1854. Vjekoslav Babukić Ilirska slovnica.. Zagreb
1854. Andrija Torkvat Brlić Grammatik der illyrischen Sprache wie solche im Munde und Schrift der Serben und Kroaten. Beč
1854. Fran Volarić Ilirska slovnica za početne učionice. Objavljana u Trstu
1855. Ivan Danilo Grammatica della lingua illirica. Zadar Zadar, 1855.
1855. Andrija Stazić Grammatica illirica pratica secondo il metodo di Ahn e di Ollendorff Split, 1855, Trst, 1861.
1859. Antun Mažuranić Slovnica Hérvatska. Za gimnazije i realne škole. Dio I. Rečoslovje. Najvažnija Mažuranićeva gramatika. Zagreb, 1859, 1861, 1866, 1869.
1859. Adolfo Veber Tkalčević Skladnja ilirskoga jezika za niže gimnazije Početak gramatika Zagrebačke filološke škole. Beč, 1859, 1862.
1860. Vinko Pacel Slovnica jezika Hrvatskoga ili Srbskoga Zagreb
1862. Adolfo Veber Tkalčević Slovnica za četverti razred katoličkih glavnih učionah u Carevini austrijanskoj.

Slovnica za IV. razred pučkih učionah

Slovnica hrvatska za pučke učione

Slovnica hrvatska i pismovnik za pučke učione
Beč, 1862, 1863, 1867, 1868, 18701875.

1876.

1878, 1879.
1864. Vatroslav Jagić Gramatika jezika hervatskoga. Osnovana na starobugarskoj slověnštini. Dio pervi: Glasovi. Zagreb, 1864. Jedina gramatika koju je Jagić napisao. Riječ je o stroslavenskoj gramatici u kojoj je obilje bilježaka o odnosu stsl. sa suvremenim jezikom (dakako, Jagiću suvremenim jezikom).
1865. Vinko Pacel Oblici književne hrvaštine Karlovac
1867. Pero Budmani Grammatica della lingua serbo—croata (illirica) Prvi puta je naziv «srpsko-hrvatski» upotrijebljen u nazivu jednoga filološkoga djela. Beč, 1867.
1869. Paul Pierre Abrégé de grammaire française-croate et de dictionnaire français-croate. Zagreb, 1869.
1869. Josip Vitanović Slovnica hervatskoga jezika za nižu realku. Osijek, 1872.
1871. Adolfo Veber Tkalčević Slovnica hervatska za srednja učilišta Najpoznatija gramatika Zagrebačke škole. Zagreb, 1871., 1873., 1876.
1873. Ivan Danilo Slovnica za srednja učilišta nižega reda. Uredio po Budmanijevoj. Zadar, 1873.
1873. Dragutin Parčić Grammatica della lingua slava (illirica) Zadar, 1873, 1878; prijevod na francuski: Grammaire de la langue Serbo-Croate. Pariz, 1877, 1904.
1874. Ivan Mihalović Gyakorlati Ilir nyelvtan (Slovnica ilirskog jezika) Baja, 1874.
1879. Mirko Divković Hrvatske gramatike I. dio. Oblici. Početak gramatičke djelatnosti hrvatskih vukovaca. Zagreb, 1879, 1897.
1880. Josip Vitanović Gramatika hrvatskoga jezika za škole i samouke. Osijek, 1880, 1882, 1888, 1891.
1880. Mirko Divković Nauka o izreci Zagreb, 1880, 1892.
1881. Mirko Divković Hrvatske gramatike II dio. Sintaksa za školu. Najutjecajnija vukovska slovnica do Maretićeve. Bila je školskom i imala je mnoštvo izdanja. Vrlo je kritzirana u svoje vrijeme, kritke su bile objektivne jer Divkovićeve gramatike vrve pogrješkama, što materijalnim, što tiskarskim. Zagreb, 1881, (Hrvatska sintaksa) 1896).
1884. József Margitai Horvát Nyelvtan U Velikoj Kaniži (Nagy-Kanizsa).
1893. Rudolf Strohal Hrvatska slovnica Prva hrvatska gramatika napisana Brozovim fonološkim pravopisom. Trebala je poslužiti za promicanje toga pravopisa. Kritizirana je u svoje vrijeme (a kritike i danas vrijede) jer je metodološki loša - ne razlikuje dijakroniju od sinkronije pa suvremenom jeziku prilazi s gledišta straoslavenskoga jezika. Bjelovar, 1893.
1899. Mirko Divković Hrvatska sintaksa. Zagreb, 1899.
1899. Tomislav Maretić Gramatika i stilistika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika. Gramatika koja je promijenila lik hrvatskoga jezika na prijelomu stoljeća i unijela vukovske sastavnice u hrvatski jezik. U svoje su ju vrijeme kritzirali V. Jagić i A. Radić, a u naše je doba općepoznata kao gramatika koja je postala na temelju korpusa Karadžićevih tekstova, BEZ IJEDNOGA HRVATSKOGA KNJIŽEVNIKA iz čijega bi se djela uzimali primjeri. Mladogramatičarska je pa je i s te strane zastarjela. Imala je tri izdanja, posljednje još 1963. Zagreb, 1899, 1931, 1963. (bez stilistike).
1903. Mirko Divković Oblici i sintaksa hrvatskoga jezika za srednje škole. Zagreb, 1903, 1908.
1905. Josip Florschütz Gramatika hrvatskog jezika za ženski licej, preparandije i više pučke škole. Zagreb, 1905, 1907, 1916. (Gramatika hrvatskoga ili srpskoga jezika) 1921, 1940, (prerađena je objavljena pod naslovom Hrvatska slovnica za srednje i slične škole) 1941, 1943, 1950, pretisak 2002.
1916. Milan Rešetar Elementar-Grammatik der kroatischen (serbischen) Sprache Zagreb, 1916. (Elementar-Grammatik der serbischen (kroatischen) Sprache) 1922.
1919.    Slovnica hervatskoga jezika za selske škole Jura (Győr), 1919.. U izdanju Naših novina (ur. Mate Meršić Miloradić) [4] [5].
1920. Mihály Munkácsy Horvát Nyelvtan Budimpešta, 1920.
1944. Blaž Jurišić Nacrt hrvatske slovnice. I. Glasovi i oblici u poviestnom razvoju. Zagreb, 1944.
1899. Mirko Divković Hrvatska sintaksa. Zagreb, 1899.
1952. Ivan Brabec - Mate Hraste - Sreten Živković Gramatika hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb, 1952, 1966, 1970.
1966. Stjepko Težak - Stjepan Babić Pregled gramatike hrvatskosrpskog jezika. Zagreb, 1966, (Gramatika hrvatskoga jezika - priručnik za osnovno jezično obrazovanje) 2003.
1967. Josip Hamm Kratka gramatika hrvatskoga književnog jezika za strance. Zagreb, 1967.
1971. Slavko Pavešić - Zlatko Vince Gramatika, u: Jezični savjetnik s gramatikom. Zagreb, 1971.
1975. Božidar Vidov Croatian grammar for upper level secondary schools in emigration = Hrvatska slovnica za više razrede pučkih škola u iseljeništvu Toronto, 1975. (Napomena: U djelu je naznačeno kako se u rukopisu nalazi Slovnica čakavskog govora za Hrvate u zapadnoj Mađarskoj. Na hrvatskom i mađarskom jeziku.) Primjerak na Google knjigama.
1979. Eugenija Barić - Mijo Lončarić - Dragica Malić - Slavko Pavešić - Mirko Peti - Vesna Zečević - Marija Znika Priručna gramatika hrvatskoga književnog jezika. Zagreb, 1979, (Gramatika hrvatskoga književnog jezika) 1990, (Hrvatska gramatika) 1995, 1997.
1986. Stjepan Babić Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku. Nacrt za gramatiku. Zagreb, 1986, 1991.
1986. Radoslav Katičić Sintaksa hrvatskoga književnog jezika. Nacrt za gramatiku. Zagreb, 1986, ostala izdanja 1991.
1991. Stjepan Babić - Dalibor Brozović - Milan Moguš - Slavko Pavešić - Ivo Škarić - Stjepan Težak Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika. Nacrti za gramatiku. Zagreb, 1991.
1997. Dragutin Raguž Praktična hrvatska gramatika. Zagreb, 1997.
2005. Josip Silić, Ivo Pranjković Gramatika hrvatskoga jezika Zagreb, 2005.
2007. Stjepan Vukušić, Ivan Zoričić, Marija Grasselli-Vukušić Naglasak u hrvatskome književnom jeziku Zagreb 2007.

Vidi još uredi

Izvori uredi

  • Gramatike (slovnice) hrvatskoga jezika
  1. Franjevački samostan VisovacArhivirana inačica izvorne stranice od 17. ožujka 2005. (Wayback Machine) Radoslav Katičić: Toma Babić - pisac latinske gramatike i hrvatski jezik
  2. Hrvatsko slovo, Susret s Barbarom Štebih-Golub, lingvisticom: Posljednji je čas da se popišu germanizmi u hrvatskome jeziku (razgovor vodila Kristina Repar), str. 8., 28. listopada 2011.
  3. Ante Ujević: Imotska krajina u doba narodnog preporoda, Zbornik Kačić, 1979., Split, str. 219
  4. Znanstveni institut gradišćanskih HorvatovArhivirana inačica izvorne stranice od 20. lipnja 2008. (Wayback Machine) Mate Meršić Miloradić - znanstveno djelo
  5. Hrvatski glasnik br.16/2006. Slovnica hervatskoga jezika za selske škole

Vanjske poveznice uredi

   
Ovaj tekst ili jedan njegov dio preuzet je s mrežnih stranica Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (http://www.ihjj.hr/). Vidi dopusnicu za Wikipediju na hrvatskome jeziku: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
Dopusnica nije potvrđena VRTS-om.
Sav sadržaj pod ovom dopusnicom popisan je ovdje.