Skalarni umnožak

Skalarni umnožak dva vektora je definiran kao umnožak iznosa (modula, duljine, intenziteta) prvog i drugog vektora i kosinusa kuta između njih. Dobiveni je rezultat skalar.

Scalarproduct.gif

Skalarni umnožak vektora sa samim sobom daje kvadrat njegovog iznosa, jer je u tom slučaju kosinus jednak 1. Skalarni umnožak vektora koji su pod pravim kutom (90°) jednak je 0, jer je kosinus pravog kuta 0.

Skalarni umnožak je komutativan, distributivan i linearan.

Definicija i primjerUredi

Definicija skalarnog umnoška vektora a = [a1, a2, … , an] i vektora b = [b1, b2, … , bn] :

 
  • gdje Σ označuje zbrajanje po komponentama.

Primjer skalarnog množenja na trodimenzionalnom vektoru [1, 3, −5] i [4, −2, −1]:

 

Geometrijska interpretacijaUredi

S obzirom na to da znamo da je skalarni umnožak i umnožak s kutom između dva vektora, možemo inverznom operacijom izračunati i kut.

     

Vidjeti takođerUredi