Ovo je glavno značenje pojma Sinonim. Za pojam iz biologije pogledajte sinonim (taksonomija).
Semantički odnos
Sinonim
Antonim
Homonim
Paronim
Meronim
Holonim
Hiponim
Hiperonim

Sinonimi (grč. synóymos) su leksemi koji pripadaju istoj vrsti riječi, imaju različite izraze, a sadržaj im se potpuno ili djelomično podudara. Dva leksema čiji se sadržaj djelomično ili potpuno semantički podudara, nazivamo sinonimskim parom, a ako je leksema više, govorimo o sinonimskom nizu.

Istoznačnice

Istoznačnice su sinonimi koji su međusobno zamjenjivi u svim kontekstima. To su dva različita denotativna izraza koja imaju isti sadržaj. Potpunih je istoznačnica vrlo malo, a većinom se radi o posuđenici i odgovarajućem hrvatskome parnjaku, pri čemu prednost uvijek imaju hrvatski parnjaci.

 • ljekarna - apoteka
 • sustav - sistem
 • jezikoslovlje - lingvistika
 • računalo - kompjutor
 • težnja - tendencija
 • tuga - žalost

Bliskoznačnice

Bliskoznačnice su sinonimi koji su međusobno zamjenjivi samo u nekim kontekstima, a naziva ih se i djelomičnim sinonimima. Dva su sinonima također bliskonačnice ako im je opseg sadržaja različit.

 • muž; suprug
 • žena; supruga
 • sistem; sustav

Kontaktni sinonimi jesu od kojih jedan ne pripada standardnome jeziku, nego žargonu, slengu, narječju, dijalektu ili kolokvijalnom govoru.

 • rajčica - paradajz, pomidor
 • magarac - osel, kenjac, tovar
 • jastuk - vanjkuš, kušin
 • zaimača, kutlača - šeflja, kacijola, grabilica, paljak
 • jedinica - kolac, komad, kulja, kec, sulja, (žargon)

Raširenost sinonima

Općejezični (samostalni) sinonimi oni su sinonimi koji su poznati većini govornika.

Individualni (kontekstualni) sinonimi oni su sinonimi koji postoje samo u određenome kontekstu te su najčešće dio stvaralaštva nekog pisca.

Zanimljivosti

 • Jedna od riječi, koja ima najviše sinonima u hrvatskom jeziku je oklasak (klip kukuruza). Tako su nazivi za oklasak: ajdamak, bat, batakljuša, bataljika, batučak, batuček, batuk, baturak, baturice, čepina, čokotinja, ćuka, kic, klas, klasina, klasinec, klasovina, klasovinje, kočanj, kocen, komaljika, komušina, kukuruzina, kumina, kureljica, kuruška, oklipak, okoma, okomak, okomina, okrunica, orušek, otučak, paćika, patura, paturica, rucelj, rucl, rulina, šapurika, ščavina, šepurina, štruk, tekun, tulina, tulinek i dr.