Logistički sustavi

Logistika

Podjela
Makrologistika
Mikrologistika

Logistički sustavi
Megalogistika
Globalna logistika
Metalogistika
Interlogistika
Intralogistika
Servisna logistika
Informacijska logistika
Management logistika
Logistika održivog razvoja

Poslovna logistika
Logistika nabave
Logistika proizvodnje
Logistika prodaje i distribucije

Logističke aktivnosti
Izvršavanje narudžbi
Upravljanje zalihama
Skladištenje
Pakiranje
Transport

Logistički sustav je skup elemenata tehničke, tehnološke, organizacijske, ekonomske i pravne naravi s ciljem optimizacije tokova materijala, roba, informacija, energije i ljudi na određenom zemljopisnom području radi ostvarenja najvećih ekonomskih efekata.

Podloga za razumijevanje poslovne logistike je teorija sustava čija osnovna zamisao je da glavni problem nije u optimaliziranju zasebnih područja poslovanja, već u optimaliziranju poslovnog sustava kao cjeline.

Obilježja logističkih sustava

uredi
 • struktura → podsustavi, elementi
 • okruženje → okolina
 • granice

procesi → u sustavu, između sustava i okoline

Područno razgraničenje logističkog sustava

uredi
 1. Megalogistika
 2. Globalna logistika
 3. Makro - mikro - metalogistika
 4. Interlogistika i intralogistika
 5. Servisna logistika
 6. Informacijska logistika
 7. Management logistika
 8. Logistika održivog razvoja

Megalogistika

uredi

Megalogistika je strateški konzistentan i koordiniran skup primjerenih logističkih aktivnosti i najveći skup logističkih znanja, zakonitosti, zakona i teorija koji se odnose na logističke fenomene velikih planetarnih prostornih i vremenskih dimenzija.

Zadaća megalogistike se ogleda u optimiziranju logističkih aktivnosti i tokova unutar megalogističkih sustava. Megalogistika se odnosi na svjetske logističke fenomene, na logističke fenomene određenog kontinenta (npr. Europe), velike ekonomske integracije (npr. EU) i neke velike i razvijene države (npr. SAD-a).

Globalna logistika

uredi

Koncept globalne logistike se može shvatiti kao proces fokusiranja logističkih umijeća, resursa i potencijala na mogućnosti koje nudi globalno tržište. Kao znanost i aktivnost dobiva na značenju zbog povećanja udjela fiksnih troškova u ukupnim troškovima.

Zadaća globalne logistike je omogućiti tvrtkama kombiniranje domaćih i međunarodnih logističkih aktivnosti na način da se efikasno i efektivno odvijaju logističke usluge unutar globalnog logističkog sustava.

Metalogistika

uredi

Metalogistika se nalazi između makrologistike i mikrologistike, a označava interorganizacijske sustave koji nadilaze pravne i organizacijske granice pojedinih sudionika. Stavlja naglasak na partnerstvo između tvrtki i na podjelu odgovornosti s ciljem da se u logistički proces uključe sve relevantne tvrtke i da krajnji potrošač dobije pravi proizvod, u pravo vrijeme, uz najniže troškove, u očekivanom stanju i u traženoj količini.

Interlogistika i intralogistika

uredi

Interlogistika se afirmira zbog svuda postojećih procesa internacionalizacije poslovanja, intenziviranja konkurencije, razvitka transportne infrastrukture i suprastrukture, razvitka telekomunikacijskih veza, razvitka strateških saveza i sveukupne globalizacije poslovanja.

Intralogistika se zasniva na razvijanju logističkih procesa i logističkih fenomena važnih za efikasno i efektivno obavljanje inter- i intrazadataka poslovnih funckija.

Servisna logistika

uredi

Servisna logistika ima osobito značenje za poslovanje poduzeća iz računalne industrije i industrije uredske opreme, ali i tvrtki koje se bave pružanjem usluga, proizvodnih tvrtki koje moraju osigurati rezervne dijelove i sl.

Servisna logistika označava skup koordiniranih, integriranih i kontroliranih logističkih aktivnosti koje osiguravaju pružanje obećane kvalitete krajnjim korisnicima.

Informacijska logistika

uredi

Informacijska logistika je skup logističkih aktivnosti koje osiguravaju sustavno i efikasno prikupljanje primarnih i sekundarnih podataka, pospješuju njihovu obradu, uporabu i razmjenu s drugim aktivnim sudionicima u logističkom lancu, potičući tvrtke da se efikasno koriste brojnim potencijalima suvremene računalne i telekomunikacijske tehnologije.

Management logistika

uredi

Management (menadžment) logistika je skup logističkih aktivnosti koje osiguravaju razvitak efikasnog sustava managementa tvrtke na osnovi koordinacije i kontrole zemljopisno disperziranih management aktivnosti, povećavajući efikasnost odluka na svim razinama.

Logistika održivog razvoja je skup logističkih aktivnosti koje osiguravaju istodobno sinergijsko ostvarivanje gospodarskih i ekoloških ciljeva u skladu sa sve strožim ekološkim zakonima i sa zakonima za zaštitu potrošača. Usmjerena je na osiguranje najveće moguće razlike između pozitivnih i negativnih eksternih učinaka logističkih fenomena.

Funkcionalno razgraničenje logističkog sustava

uredi
 1. Izvršavanje narudžbi
 2. Upravljanje zalihama
 3. Skladištenje
 4. Pakiranje
 5. Transport

Mentalna mapa

uredi
 
Mentalna mapa: Logistički sustavi