Otvori glavni izbornik

Električna vodljivost (znak: G) fizikalna je veličina definirana kao omjer jakosti električne struje i napona ako su oni nepromjenjivi s vremenom (istosmjerna električna struja i napon), a obrnuto je proporcionalna električnom otporu:

Elektromagnetizam
VFPt Solenoid correct2.svg
Elektricitet · Magnetizam

pri čemu su:

I jakost električne struje
U električni napon
R električni otpor

U Međunarodnom sustavu je mjerna jedinica za električnu vodljivost simens (S).

Za izmjenične električne struje i napone definira se odgovarajuća električna admitancija kao

gdje su I i U vektori električne struje, odn. napona u kompleksnoj ravnini, a Y električna admitancija. Za razliku od električne vodljivosti koja se izražava u simensima (S), električna admitancija kao svojevrsna vodljivost za izmjenične struje se izražava u A/V (amperi/voltu) kako bi se naglasilo da se radi o kompleksnoj veličini.