Popis rusizama u hrvatskom jeziku

Popis posuđenica i usvojenica koje potječu iz ruskog jezika.

Popis posuđenica i usvojenica koje potječu iz ruskog jezika.

Slovo AUredi

 
S.V. Ivanov: Agitator u vagonu (1886.)

Slovo BUredi

 
Burlaci na Volgi (oko 1900.)
 • baba Jaga – babaroga, zla vještica
 • babuškaruska igračka, trokutasta marama, reg. šišarka; vrsta slatkovodne ribe
 • bajan (rus. баян) – staro žičano rusko glazbalo, u novije vrijeme tip velike harmonike
 • bajdak (rus. байдак) – brod s naročito velikom krmom (najčešće na Bugu, Dnjepru i Dnjestru)
 • bajdara (rus. байдара) – mali sibirski čamac (kostur je napravljen od riblje kosti ili sl. materijala i presvučen kožama)
 • balalajka (rus. балалайка)
 • bandura (rus. бандура) – ukrajinsko žičano glazbalo slično balalajki i lutnji
 • barin (rus. барин) – milostivi gospodin (u predrevolucionarnoj Rusiji)
 • barinja (rus. бариня) – (milostiva) gospođa
 • barišnja (rus. баришня) – (milostiva) gospođica
 • batjuška, baćuška (rus. батюшка) – "prijatelj", "dragi moj" (pri oslovljavanju i obraćanju među Rusima); Rus
 • baza (rus. база) – materijalna, ekonomska osnova društva na koju se prema marksističkoj interpretaciji opire tzv. nadgradnja (međudruštveni odnosi, ideologija, kultura itd.)
 • besprizorni, besprizornik (rus. беспризорный) – osirotjelo, zapušteno i nenadzirano dijete
 • beščislen (rus. бесчисленный) – bezbrojan, nebrojen
 • bezopasan (rus. безопасный)
 • bilina (rus. былина) – ruska epska narodna pjesma
 • bjegati (rus. бегать) – bježati, napuštati neko mjesto bježanjem
 • bjelobiljetnik (rus. белобилетник) – čovjek nesposoban za vojnu službu (u predrevolucionarnoj Rusiji)
 • bjelogardijac (rus. белогвардеец)
 • blagodariti (rus. благодарить) – zahvaljivati
 • blagorodan (rus. благородный) – plemenit
 • blagorođe (rus. благородие) – (vaša) visost (u odnosu na osobe iz plemićkog staleža u carskoj Rusiji)
 • blini (rus. блины, od jid. blintse) – palačinke sa sirom priređene na ruski način
 • bodar (rus. бодрый) – krepak; čio
 • bogatir (rus. богатырь, od mong. bogatire) – junak
 • boljar/bojar (rus. боярин) – feudalni zemljoposjednik u Rusiji i nekim dijelovima Rumunjske
 • boljševik (rus. большевик)
 • boršč (rus. борщ)
 • borzoj/barzoj (rus. борзой) – ruski hrt, gonič u lovu na vukove
 • bosjak (rus. босяк) – golać, beskućnik, prosjak, siromah
 • buđonovka (rus. будёновка) – ruska vojnička kapa slična šljemu kakve su nosili vojnici vojskovođe Buđonija
 • bukvalan (rus. буквальный) – doslovan
 • bukvar (rus. букварь) – početnica za osnovno čitanje
 • bukvojed (rus. буквоед) – cjepidlaka, glupan, pedant, čovjek koji formalno shvaća tekst, a ne gleda dublje na njegov sadržaj
 • bumaška (rus. бумашка) – papirić; dokument, isprava; novčanica
 • buran (rus. буран) – sjeverni i sjeveroistočni vjetar u sjevernom dijelu Rusije; snježna mećava
 • burevjesnik (rus. буревестник) – albatros; simbol težnje za postizanjem revolucionarnog cilja (u istoimenoj pjesmi Maksima Gorkog)
 • burka (rus. бурка) – ogrtač od valjane vune i kozje kostrijeti (uobičajen na Kavkazu)
 • burlak (rus. бурлак) – lađar; seljak pečalbar, nekadašnji radnik na Volgi koji je na konopcu vukao lađe uz vodu
 • buržoazija (rus. буржуазия)

Slovo CUredi

 • carevna (rus. царевна) – careva kći; princeza
 • centar (rus. центр) – najviša državna ili društvena politička ustanova
 • CK (centralni komitet) (rus. центральный комитет)

Slovo ČUredi

 
Barun P. Vrangelj u svečanoj čerkeski (oko 1920.)
 • častuška (rus. частушка) – narodna pjesma vedroga karaktera (obično četiri stiha), poskočica
 • čekist (rus. чекист)
 • Čeka (skr. od rus. Чрезвычайная комиссия)
 • čerkeska (rus. черкеска) – dug sukneni muški kaput Kavkazaca
 • černobilski (prema katastrofi u Černobilu, rus. чернобыльский) – katastrofalan, s teškim posljedicama
 • černozem (rus. чернозём)
 • červonci (rus. червонцы) – zlatnih deset rubalja (u Carskoj Rusiji); novčanica SSSR-a sa zlatnom podlogom
 • čičikovština (prema Čičikovu iz Gogoljevih Mrtvih duša, rus. Чичиков) – osoba koja se u ostvarenju svojih zamisli služi krajnje beskrupuloznim postupcima
 • činovnik (rus. чиновник) – službenik
 • čistka

Slovo DUredi

 • dača (rus. дача)
 • dejstvo (rus. действо) – djelatnost, djelovanje, funkcija, efekt; moć, snaga
 • dekabrist (rus. декабрист)
 • delegat (rus. делегат) – član delegacije, zastupnik; predstavnik nekog kolektiva ili države
 • denjgi/djenjgi (rus. деньги) – novac
 • desjatina/desetina (rus. десятина) – ruska mjera za površinu (2400 četvornih hvati ili 1,025 ha)
 • diktatura (rus. диктатура)
 • djadja (rus. дядя) – oblik u obraćanju starijim muškim osobama u značenju stric, ujak
 • djeduška (rus. дедушка) – djedica, starčić
 • doslovan (rus. дословный) – od riječi do riječi
 • dostatan (rus. достаточный) – dovoljan
 • droška (rus. дрожки) – niska kočija s dva ili tri sjedala; najamna kočija, fijaker
 • duma (rus. дума)
 • durak (rus. дурак) – jednostavna kartaška igra, Crni Petar
 • dušegupka (rus. душегубка) – prostorija gdje se vrši ubijanje; tajno gubilište

Slovo EUredi

 • esaul (rus. есаул, od turkm. jasaul) – časnički čin u predrevolucionarnim ruskim kozačkim formacijama koji je odgovarao činu kapetana
 • eseri (rus. эсеры, prema kratici SR – socijalni revolucionari) – pripadnik stranke socijalnih revolucionara u Rusiji (1902.1922.); stranku karakteriziraju terorističke metode i zalaganje za umjerene socijalističke reforme; protivnici boljševika

Slovo FUredi

 • fiskultura (rus. физкультура, skr. od физическая культура) – pokret općeg uzdizanja sportskih sklonosti (1945.); vježbe; tjelesni odgoj u školi
 • fiskulturnik (rus. физкультурник) – onaj koji se bavi fiskulturom
 • furaška (rus. фуражка) – tip vojničke kape

Slovo GUredi

 • gensek (rus. генсек, skr. od генеральный секретарь) – glavni tajnik
 • gimnastjorka (rus. гимнастёрка) – vojnička košulja
 • glasnost
 • golovomojka (rus. головомойка, skr. od голова – glava i мою – perem) – "pranje glave", tj. oštro korenje
 • gosudar (rus. государь) – titula ruskog cara; gospodar
 • gramota (rus. грамота) – znanje čitanja i pisanja, pismenost; isprava, potvrda, dokument
 • grivenik (rus. гривенник) – ruski sitan novac od deset kopejki
 • gulag

Slovo HUredi

 • hajdamak/gajdamak (rus. гайдамак) – ukrajinski ustanik protiv poljskoga plemstva u 18. stoljeću; pripadnik ukrajinskih kontrarevolucionarnih odreda 1917.1919.
 • hazjajin, hozjajin (rus. хозяин) – gazda; domaćin
 • hudožestvo (rus. художество) – umjetnost
 • hutor (rus. хутор) – farma, salaš

Slovo IUredi

 • iljušin (rus. ильюшин) – tip sovjetskih aviona (prema konstruktoru Sergeju Iljušinu)
 • imperijal (rus. империал) – ruski zlatnik
 • iskren (rus. искренний)
 • iziskivati (rus. изыскивать) – tražiti, zahtijevati
 • izvijestiti (rus. известить)
 • izviniti se / izvinjavati se (rus. извиниться / извиняться) – ispričati se
 • izvoščik (rus. извозчик) – kočijaš kočije koja se unajmljuje
 • Izvršiti plan! (rus. выполнить план) – Izvrši plan!, Treba izvršiti plan!
 • izvjestan (rus. известный) – određen
 • izvješće (rus. известие) – izvještaj
 • izuzetak (rus. изъятие) – iznimka

Slovo JUredi

 • jantar (rus. янтарь)
 • jarovizacija (rus. яровизация) – agrotehnička priprema sjemena poljoprivrednog bilja prije sjetve (vlaženjem, mijenjanjem temperature i sl.)
 • javka (rus. явка) – lozinka, parola, znak raspoznavanja (unaprijed dogovoren) na straži, kod ilegalaca; osoba koja povezuje ilegalce (uz dogovorene znake raspoznavanja)
 • javljenije (rus. явление) – pojava, scena prizor (u starijoj dramskoj književnosti)
 • jedinoličnik (rus. единоличник) – inokosan gospodar; seljak koji sam obrađuje svoj polje, a nije član kolhoza
 • jeralaš (rus. ералаш) – igra karata slična vistu i preferansu
 • jestastvo (rus. естетство) – priroda; sve stvari i pojave koje se tiču prirode
 • junoša (rus. юноша) – mladić
 • jurodivi (rus. юродивый) – tzv. sveta budala, "božji čovjek" na kojem se tobože vršila "volja božja"; česti tip u starijoj ruskoj književnosti
 • jurta (rus. юрта, od tur., tat. i mong. yurt) – kožni šator azijskih nomada; drvena koliba, brvnara sibirskih naroda; obitelj, rod, selo, naselje

Slovo KUredi

 
Moskovski kremlj 2008.
 • kaćuša, katjuša (rus. катюша)
 • kadeti (rus. кадеты) – pripadnici buržoaske konstitucionalno-demokratske stranke (prema skr. K.d. – kadeti)
 • kadrovik (rus. кадровик) – aktivni časnik ili vojnik; namještenik koji vodi brigu o radničkom kadru
 • kaftan (rus. кафтан)
 • kalašnjikov (rus. skr. od автомат Калашникова)
 • kamarinskaja (rus. камаринская) – narodni ples u dvo- i tročetvrtinskom taktu i pjesma uz taj ples
 • karakul (rus. каракул, prema gradu Karakulu) – vrsta crne ovce sa skupocjenim krznom
 • katorga (rus. каторга, od grč. kátergon – djelo, posao) – robija, prisilni rad
 • kazačok
 • kazak (rus. казак) – duga ženska bluza
 • kefir (rus. кефир)
 • kerenka (rus. керенка) – novčanice od 20 do 40 rubalja, izdane za vlade premijera A. Kerenskog
 • kerenština (rus. керенщина) – metode državne uprave privremene vlade Kerenskog
 • kibitka (rus. кибитка) – ruska laka putnička kola ili saonice, obično s natkrovljem; vrsta mongolskog šatora
 • kiselj (rus. кисель) – napitak od krumpirova brašna prelivenog voćnim sokom
 • kitajka (rus. китайка) – vrsta tkanine, nankin
 • kizjak (rus. кизяк) – gorivo od sušene goveđe balege
 • knut (rus. кнут) – kožni bič s olovnim kuglicama ili bodljama na kraju koji se koristio za kažnjavanje (u carskoj Rusiji); strog režim, vladavina nasilja
 • kolhoz
 • koljuška (rus. колюшка, prema umanjenici od imena Николай – Коля, Колюшка) – gregorac, vrsta riječne ribe iz porodice Gasterosteidae
 • kombjed (rus. комбед, skr. od комитет бедноты) – tzv. odbori sirotinje stvoreni 1918. radi pravilne podjele zemlje seljacima, opskrbe vojske i radničkih središta hranom
 • komitet (rus. комитет) – odbor
 • Komsomol (rus. комсомол) – komunistička omladinska organizacija u Sovjetskom Savezu
 • komsomolac (rus. комсомолец)
 • komsomolka (rus. комсомолка)
 • kopejka, kopjejka
 • kornilovština (rus. корниловщина) – kontrarevolucionarni pokret 1917. na čelu s generalom Kornilovim
 • korsak (rus. корсак)
 • kosmonaut/kozmonaut (rus. козмонавт) – astronaut
 • Kozaci (rus. Казаки)
 • kozački (rus. козацкий) – koji se odnosi na kozake i kozaštvo
 • kozmodrom (rus. козмодром) – uzletište za rakete
 • kozmonaut (rus. космонавт) – astronaut
 • kremlj / Kremlj (rus. кремль) – tvrđava
 • kroz (rus. через) – prijedlog koji označuje vrijeme u kojem se vrši radnja, npr. kroz dva sata, tri mjeseca, tj. za dva sata, za tri mjeseca
 • kružok (rus. кружок) – oblik rada u kojem grupa ljudi proučava ideološko-političku literaturu; krug ljudi povezanih određenom djelatnošću
 • kubanka (rus. кубанка, po rijeci Kubanu) – vrsta kape
 • kulak (rus. кулак – šaka) – bogat, ali škrt seljak, gazda, protivnik socijalizma
 • kumis (rus. кумыс) – kobilje kiselo mlijeko
 • kurčatovij (rus. курчатовий, po fizičaru I. Kurčatovu, rus. Курчатов) – kemijski element
 • kurs (rus. курс)
 • kvas (rus. квас) – kiselo piće od raženog i ječmenog slada, brašna, šećera i kvasca

Slova L i LJUredi

 • lajka (rus. лайка) – rasa sibirskih lovačkih pasa; Lajka
 • lenta (rus. лента) – široka svilena traka preko ramena na kojoj se nose visoki ordeni
 • lenjinizam (rus. ленинизм; lenjinist [rus. ленинист])
 • los (rus. лос)
 • losos (rus. лосос)
 • lunohod (rus. луноход) – automatsko vozilo na osam kotača za istraživanje Mjesečeve površine
 • Lunjik (rus. луник, od луна – mjesec) – imena sovjetskih umjetnih satelita
 • ljubezan (rus. любезный) – ljubazan

Slovo MUredi

 
Mamut Ljuba
 • mahorka (rus. махорка) – krdža, kržak; vrlo prost domaći duhan
 • mamut (rus. мамонт) – izumrla vrsta golemih slonova; nešto golemo (preuzeto iz jakutskog jezika)
 • masovik (rus. массовик) – dobar organizator, čovjek koji umije djelovati na narodne mase
 • masovka (rus. массовка) – film. velika masovna scena, s velikim brojem statista
 • masštab (rus. масштаб) – mjerilo, razmjer (August Cesarec)
 • matuška (rus. матушка) – mamica, majčica, snaša (pri oslovljavanju)
 • matrjoška (rus. матрёшка)
 • mazut (rus. мазут) – ostaci od nafte koji se dobivaju pri destilaciji nafte; pakura
 • mendelevij (rus. менделевий)
 • menjševik (rus. меньшевик) – pripadnik manjine ruske socijaldemokratske stranke koja je zastupala njihovo desno krilo protiv boljševika
 • mir (rus. мир) – svijet; ruska seljačka zemljišna zajednica
 • mirovan (rus. мировой) – svjetski
 • mirski (rus. мирской) – svjetski, svjetovni
 • mogila (rus. могила) – grob, jama, humak, gomila
 • Molotovljev koktel (rus. коктейль Молотова)
 • morž (rus. морж)
 • Moskva (rus. Москва) – glavni grad Rusije; cijela država/Rusija/Sovjetski Savez; državna vlast
 • Moskov (prema nazivu grada Moskve, rus. Москва) – starinski naziv za Rusa
 • moskòviti (prema nazivu grada Moskve, rus. Москва) – rusificirati
 • moskvič (prema stanovniku grada Moskve, rus. москвич) – tip sovjetskog automobila
 • mužik (rus. мужик) – seljak

Slova N, NjUredi

 • načitan (rus. начитанный)
 • nadmenost (rus. надменость)
 • nagajka (rus. нагайка) – višestruki bič s olovnim kuglicama na kraju; knut
 • nagrada (rus. награда)
 • narkomat (skr. rus. Народный комиссариат, Нарком) – Narodni komesarijat
 • narkom (skr. rus. народный комиссар, нарком) – narodni komesar
 • narodnik (rus. народник) – pristaša pokreta ruskih intelektualaca u 19. stoljeću za ostvarenje boljega društvenog poretka
 • nasmješljiv (rus. насмешливый) – podrugljiv
 • nastupati (rus. наступать) – počinjati
 • naturščik (rus. натурщик) – živi model, maneken; neprofesionalni glumac
 • navodnjavanje (rus. наводнение) – natapanje
 • nepman (skr. rus. нэпман) – privatni trgovci za vrijeme NEP-a (skr. rus. Новая экономическая политика – Nova ekonomska politika)
 • nedostupnost (rus. недоступность) – nepristupačnost
 • neizbježan, neizbježiv (rus. неизбежный) – neminovan
 • neophodan (rus. необходимый) – prijeko potreban, bez kojeg se ne može; nužan
 • neprikosnoven (rus. неприкосновенный)
 • nervčik (rus. нервчик) – nervozan čovjek
 • nevježa (rus. невежа) – nespretnjaković
 • njanja (rus. няня) – dadilja
 • njičevo (ili ničevo, rus. ничего) – ništa, ništavilo
 • njet (rus. нет) – ne, nije

Slovo OUredi

 • obezbjeđivati (rus. обезбедить) – osigurati
 • objasniti (rus. объяснить)
 • oblast (rus. область) – područje
 • oblomovština (rus. обломовщина, prema plemiću Oblomovu iz istoimenog romana I. Gončarova) – lijenost, parazitizam; život bez cilja; učmalost, neodlučnost
 • obmanuti (rus. обмануть)
 • odvažan (rus. отважный)
 • oformiti (rus. оформить) – oblikovati, stvoriti, uobličiti
 • ohrana (od rus. охрана – obrana, čuvanje, straža) – ruska carska tajna policija koja se borila protiv naprednih društvenih snaga
 • oktobristi (rus. октябристы) – pripadnici stranke Savez 17. oktobra, čiji su članovi (predstavnici veleposjednika, trgovaca, industrijalaca, itd.) pomagali carizmu da uguši revoluciju (1905.)
 • opasan (rus. опасный)
 • opit (rus. опыт) – pokus (laboratorijski)
 • opredijeliti (rus. определить)
 • opričnik (rus. опричник) – plemić u tjelesnoj gardi Ivana Groznog
 • optužen, osuđen za krađu, za dugove (rus. за кражу, долги) – zbog krađe, zbog dugova
 • opustiti (rus. опустить) – pustiti da slobodno visi, pustiti da se izvjesi (s. ruke)
 • oruđe (rus. орудие) – alat, alatka
 • osmotriti (rus. осмотреть) – promotriti
 • otpravljati poslove (rus. отправлять) – obavljati poslove

Slovo PUredi

 
Ruski piroški
 • papirosa (rus. папироса) – cigareta
 • partija (rus. партия)
 • pečalan (rus. печальный)
 • perestrojka
 • perm (rus. перм) – paleozoik (prema gradu Permu); pridjev permski
 • petoljetka (rus. пятилетка) – petogodišnji plan ekonomskog i društvenog razvoja u SSSR-u
 • petraševci (rus. петрашевцы) – članovi tajnih kružoka koje je po Rusiji osnivao Mihail Butaševič-Petraševski, utopijski socijalist, protivnik carskog samodržavlja a
 • pirog (rus. пирог) – tjestenina, kolač punjen mesom, zelenjem, ribom
 • piroški (rus. пирожки) – uštipci punjeni slanim nadjevom
 • plan (rus. план)
 • plot (rus. плоть) – püt, koža, tijelo; ljubavna strast, putenost; ten, boja kože
 • podčiniti (rus. подчинить)
 • podležati (rus. подлежать) – podvrgnuti (taksi)
 • podlost (rus. подлость)
 • podozrenje (rus. подозрение) – sumnja, sumnjičenje; prid. podozriv
 • podražavati (rus. подражать)
 • podržati (rus. подержать) – poduprijeti (prijedlog)
 • podvig (rus. подвиг) – pothvat, djelo, napor, trud
 • podzol (rus. подзол) – neplodno tlo pepeljaste boje
 • pogranični (rus. пограничный)
 • pogrom (rus. погром) – organizirani napad na nenaoružano stanovništvo; masovno strijeljanje; hajka na ljude
 • pojasniti / pojašnjavati (rus. пояснить/пояснять)
 • polučiti (rus. получить) – dobiti, steći
 • po mojemu, po tvojemu (rus. по-моему, по-твоему) – po mojem mišljenju
 • poputčik (rus. попутчик)
 • poradovati se (rus. порадоваться) – osjetiti radost zbog čega
 • poraziti (rus. поразить) – zapanjiti, preneraziti
 • poriv (rus. порыв) – nagon
 • porok (rus. порок)
 • posjetiti (rus. посетить)
 • poslovica (rus. пословица)
 • Potemkinova sela (rus. Потёмкинские деревни)
 • po tom pitanju (rus. по этому вопросу) – o tom pitanju
 • pravilan (rus. правильный) – u značenju skladan (nos)
 • predohrana (od rus. предохранить – spriječiti, upozoriti na opasnost) – profilaksa, prevencija, osiguranje od opasnosti; sačuvanje, izbavljenje, zaštita
 • predsjedavajući (rus. председательствующий) – predsjednik
 • predostrožan (rus. предостерегать) – oprezan, koji pazi na opasnost
 • predskazati (rus. предсказать) – predvidjeti, proreći
 • predstojati (rus. предстоять) – biti pred događanjem, biti onaj koji će uslijediti
 • predšestvenik (rus. предшественник) – prethodnik, preteča
 • preimućstvo (rus. преимущество) – prevlast
 • pribjegavati (rus. прибегать) – skloniti se, uteći se
  • pribježište (rus. прибежище), bjegstvo (rus. бегство)
 • pričiniti (rus. причинить) – uzrokovati (štetu)
 • pridržavati se (rus. придерживаться) – držati se (propisa)
 • prijam/prijem (rus. приём)
 • prinadležnost (rus. принадлежность) – plaća, primanja
 • prismotra (rus. присмотр) – paska, nadzor
 • prizrak (rus. призрак) – prikaza, priviđenje, nešto zamišljeno, stvoreno u mašti
 • profsojuz (rus. профсоюз, skr. od профессиональный союз) – savez strukovnih organizacija (kod nas sindikat)
 • proizaći, proizići (rus. произойти) – nastati, proisteći
 • progres (rus. прогресс)
 • proizvoljan (rus. произвольный)
 • proletkult (rus. пролеткульт, skr. od Пролетарские культурно-просветительные организации) – kratica od "proleterska kultura"
 • propaganda (rus. пропаганда)
 • prosto (rus. просто) – naprosto
 • prostosrdačan (rus. простосердечный) – iskren, srdačan
 • prozračan (rus. прозрачный) – proziran
 • pud (rus. пуд) – stara ruska jedinica mase (16,4 kg)
 • pukovnik (rus. полковник)
 • punoglasje/polnoglasije (rus. полногласие) – osobina ruskoga jezika da je na mjestu praslavenskih glasovnih skupina -el-, -er-, -or-, -ol- među suglasnicima razvio skupine -ele, -ere-, -oro-, -olo-
 • putešestvije (rus. путешествие) – putovanje, obilaženje raznih mjesta, tumaranje, lunjanje po svijetu

Slovo RUredi

 • rabfak (rus. рабфак, skr. od рабочий факультет) – radnički fakultet
 • rabota (rus. работа) – težak, neugodan rad; sumnjiva stvar, uzaludan posao
 • rabotati (rus. работать) – (teško) raditi; kulučiti
 • raskoljnjik (rus. раскольник) – pripadnik ruske vjerske sekte starovjeraca
 • Raskoljnikov (rus. Раскольников) – lik mladog intelektualca, studenta iz romana Zločin i kazna (1886.) F. M. Dostojevskog, oličenje moralne borbe čovjeka između dobra i zla, između zločina i pokajanja
 • ravnovjesje (rus. равновесие) – ravnoteža
 • razmotriti pitanje (rus. рассмотреть вопрос) – raspraviti o pitanju
 • razobličiti (rus. разобличить) – razotkriti, demaskirati kakvu rabotu ili čije djelovanje
 • ražalovati (rus. разжаловать) – oduzeti vojnički ili drugi čin u hijerarhiji; degradirati
 • reakcija (rus. реакция)
 • revolucija (rus. революция)
 • riješiti (rus. решить) – odlučiti
 • Rubalj (rus. рубль)
 • rubaška (rus. рубашка) – muška košulja bez ovratnika
 • rukovoditi, rukovoditi se (rus. руководить) – voditi, ravnati, upravljati

Slovo SUredi

 
L.V. Popov: Djevojčica u crvenom sarafanu (1900.)
 • sajuziti (od rus. союз – savez) – združiti, pridružiti, spojiti
 • samizdat (rus. самиздат) – privatno legalno ili tajno izdavanje knjiga i drugih tekstova koji nisu odgovarali službenoj politici u SSSR-u; način izdavanja djela (autor sam plaća troškove tiskanja); tako objavljena knjiga ili drugi tekst
 • samodržavlje (rus. самодержавие) – oblik vlasti u Carskoj Rusiji
 • Samojedi (rus. Самоеды)
 • samokritika (rus. самокритика)
 • samovar
 • sarafan (rus. сарафан) – gornji haljetak ruskih seljanki bez rukava
 • sasvim nikad (rus. совсем никогда) – upravo nikada
 • savjet (rus. совет)
 • savršen (rus. совершенный)
 • saznanje (rus. сознание) – spoznaja
 • sbiten (rus. збитень) – vruć napitak od meda, kadulje i različitih mirodija
 • sekretar (rus. секретарь)
 • Sibir (rus. Сибирь)
 • skaredan (rus. скаредный) – odvratan, prljav, smrdljiv, ružan, nakazan; lakom, pohlepan, škrt
 • skaska (rus. сказка) – fantastična usmena pripovijest u Rusa; bajka
 • smijeniti (rus. сменить) – zamijeniti, ukloniti
 • snabdijevati (rus. снабжать) – opskrbljivati
 • snast (rus. снасть) – jarbolje s oputom, u jedrenjaka s jedriljem, oprema broda potrebna za jedrenje; takelaža
 • sobol (rus. собол) – vrsta kuna sa skupocjenim krznom
 • socrealizam (rus. соцреализм)
 • sovhoz (rus. совхоз)
 • sovjet (sovjetski, sovjetizirati)
 • sovjetski (rus. советский) – koji se odnosi na sovjete i Sovjetski Savez
 • spartakijada (rus. спартакиада) – sportsko natjecanje u SSSR-u
 • sposoban (rus. способный)
 • sputnjik (rus. спутник) – umjetni satelit
 • sravnjivati (rus. сравнивать) – uspoređivati
 • sredstvo (rus. средство)
 • stahanovac (rus. стахановец) – radnik koji se ističe velikom proizvodnošću rada (prema sovjetskom rudaru A. Stahanovu)
 • staljinizam (rus. сталинизм; staljinist [rus. сталинист])
 • stepa (rus. степь)
 • stiljaga (rus. стиляга) – huligan, frajer
 • stinuti se (rus. стынуть) – ohladiti se; slediti se
 • stremljenje (rus. стремление)
 • strog (rus. строгий)
 • subotnik (rus. субботник) – dobrovoljna radna akcija subotom
 • sudija (rus. судья) – sudac
 • sujeta (rus. суета) – izražena briga za ego, pretjerana briga za vanjske znake svoje vrijednosti; taština, ispraznost
 • sujevjeran (rus. суеверный) – praznovjeran
 • sveopći (rus. всеобщий)
 • svezist (rus. связист) – pripadnik vojničke čete za vezu
 • svojstvo (rus. свойство)

Slovo ŠUredi

 • šapka (rus. шапка) – tvrda kapa sa štitnikom za oči
 • šaška (rus. шашка) – lako zakrivljena kozačka sablja
 • šči (rus. щи) – juha od kupusa
 • šinjel (rus. шинель) – dugački kaput
 • škopac (ili skopec, rus. скопец) – pripadnik tajne vjerske sekte u Carskoj Rusiji

Slovo TUredi

 • tajga (rus. тайга)
 • tarantas (rus. тарантас) – vrsta putničkih zaprežnih kola
 • tarpan (rus. тарпан)
 • točka (rus. точка)
 • točan (rus. точный)
 • Točno! Pažnja! (rus. Точно! Внимание!) – Tako je! Pozor!
 • tovarišč, tovariš (rus. товарищ) – drug; način oslovljavanja u SSSR-u (1917.1990.)
 • trebovati (rus. требовать) – potraživati; dobiti
  • trebovanje
 • trepak (rus. трепак) – ruski narodni ples u dvočetvrtinskom taktu
 • trockizam (rus. троцкизм; trockist [rus. троцкист])
 • trojka (rus. тройка) – kola ili saonice sa zapregom od tri konja
 • trudodan (rus. трудодень) – mjera utrošenog rada u kolhozima i kod nekih vrsta zadruga
 • tula-srebro – srebro iz grada Tule
 • tundra (rus. тундра)
 • Tunguzija (rus. Тунгуска, zast. Тунгузия) – pokrajina u Sibiru; daleka, nepoznata, divlja zemlja

Slovo UUredi

 • ubijediti / ubjeđivati (rus. убедить/убеждать)
 • učešće (rus. участие) – sudjelovanje
 • učtivost (rus. учтивость) – uljudnost
 • udarnik (rus. ударник) – radnik u socijalizmu koji se jako zalaže na poslu i prebacuje radnu normu
 • udarnički (rus. ударнический) – koji se odnosi na udarnike
 • ujediniti (rus. уединить) – osamiti
 • ukaz (rus. указ) – akt šefa države, naredba; edikt, rješenje državne vlasti; prid. ukazni
 • ukazati (rus. указать) – pokazati, dokazati, svjedočiti o nečemu, uputiti
 • u odnosu na (rus. в отношении к) – u usporedbi s, prema
 • upražnjavati (rus. упражнять) – imati običaj činiti što (u. hobi); prakticirati
  • upražnjen – ispražnjen, slobodan
 • uravnilovka (rus. уравниловка) – sustav ujednačenog plaćanja neovisno o količini i kvaliteti obavljenog posla, potpuno izjednačavanje
 • ushit (rus. восхищение) – zanos
 • uslov (rus. условие) – uvjet
  • u uslovima mira (rata) – u miru (u ratu)
  • usloviti (rus. условить) – uvjetovati
 • usredotočiti (rus. сосредоточить)
 • ustanoviti (rus. установить) – utvrditi
 • uvažen (rus. уважаемый) – cijenjeni, poštovani; uzet u obzir
 • u vidu, pod vidom (rus. ввиду, под видом) – zbog

Slovo VUredi

 • valjenke (rus. валенки) – čizme od valjanog sukna, pusta ili čohe, obuvaju se preko druge obuće
 • versta/vrsta (rus. верста) – ruska mjera za dužinu (1.066,78 km)
 • vihuhalj (rus. выхухоль) – vrsta rovke (lat. Desmana moschata)
 • vinovnik, vinovnica (rus. виновник, виновница) – krivac, počinitelj
 • vispren (rus. выспренный) – uzvišen, uznosit; spretan, prikladan, mudar
 • vjerojatan (rus. вероятный) – za kojega postoje veliki izgledi da se dogodi ili da se potvrdi
 • volšeban (rus. волшебный) – čaroban, magičan, tajanstven
 • volšebnik (rus. волшебник) – čarobnjak, mađioničar
 • Voshod (rus. Восход), Vostok (rus. Восток) – "Istok", imena sovjetskih svemirskih brodova
 • votka (rus. водка)
 • vrhuška/verhuška (rus. верхушка) – politički ili vojni vrh u nedemokratskim režimima

Slovo ZUredi

 • zadaća (rus. задача)
 • zadumljen (prema rus. дума – misao) – zamišljen, zabrinut, brižan
 • za granicom (rus. за границей) – u inozemstvu
  • zagranični – inozemni, strani, vanjski
 • zakonomjeran (rus. закономерный)
 • zamak (rus. зáмок)
 • zanimljiv (rus. занимательный)
 • zapeta (rus. запятая) – zarez
 • zarjatka (rus. зарядка) – jutarnja gimnastika u trajanju od 30 min. koja se razvila u SSSR-u u doba komunizma
 • zavidljiv (rus. завидливый) – zavidan
 • zavještati (rus. завещать) – ostaviti zavjet, staviti u amanet; zavještavati, ostaviti oporukom; oporučiti
 • zbornaja (rus. сборная, skr. od сборная команда) – reprezentacija SSSR-a (u bilo kojem sportu)
 • zdravstvuj, zdravstvujte (rus. здравствуй, здравствуйте) – zdravo, zdrav bio (bili), dobar dan; u ruskom se govori samo pri sastanku, a kod nas i na rastanku u značenju "zbogom"
 • zemstvo (rus. земство)
 • znatan (rus. знатный) – značajan, velik
 • zvonki (rus. звонкий)

Slovo ŽUredi

 • žar-ptica (rus. жар-птица) – ptica iz ruskih narodnih bajki; rajska ptica u našim narodnim pričama; feniks
 • žitelj (rus. житель)
 • žiteljstvo (rus. жительство)
 • žrec (rus. жрец) – svećenik šamanskih, animističkih i drugih vjera, vrač; iron. onaj koji odlučuje ili je vrlo važan (ob. u duhovnim djelatnostima)

BilješkeUredi

 1. a  Petraševcima je pripadao i F.I. Dostojevski, o čijim je uvjerenjima pisao u svojim djelima Zapisi iz mrtvog doma i Poniženi i uvrijeđeni.

LiteraturaUredi

 • Hrvatski jezični portal, Novi Liber
 • Klaić, B., Rječnik stranih riječi, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1982.
 • Poljanec, R., Madatova-Poljanec, S., Rusko-hrvatski ili srpski rječnik, Školska knjiga, Zagreb, 1987.
 • Prpić, T., Nekoliko rusizama novijega vremena, Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika, Vol.1, No.3, lipanj 1952., str. 87–89.
 • Prpić, T., Još nekoliko rusizama, Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika, Vol.5, No.1, siječanj 1956., str. 20–24.
 • Čelić, Ž., Aktivacija rusizmov v horvatskom jazyke, Sovremennyje issledovanija socialjnyh problem, 2010., br. 4., 1 (04)
 • Menac, A., Hrvatski jezik u dodiru s ruskim jezikom, Hrvatski jezik u dodiru s europskim jezicima, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2005.

Vidi jošUredi