Sabirni logor Jasenovac

Sabirni logor Jasenovac bio je najveći sabirni i radni[1][2] logor u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, a u stanovitoj mjeri je logor nastavio djelovati i kasnije u SFR Jugoslaviji.[3][4] Sabirni logori osnovani su kao mjesta zatočenja, prisilnog rada i ubojstva velikog broja Srba, Židova, Roma i Hrvata (protivnika ustaškog, a poslije rata i jugoslavenskog komunističkog režima).

Ulaz u Jasenovac
Žrtve logora

Sabirni logori nastali su kao rezultat politike rasne i nacionalne isključivosti u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj koju je 10. travnja 1941. godine, pod okriljem i neposrednim utjecajem nacističke Njemačke, proglasila Ustaška domovinska organizacija (isti dan kada je njemačka vojska ušla u Zagreb).

Tijekom desetljeća komunističke vladavine u Hrvatskoj nije se o Sabirnom logoru Jasenovac provelo nikakvo znanstveno istraživanje; Franjo Tuđman, kao jedini povjesničar koji je pokušao znanstveno progovoriti o toj temi, završio je zbog toga u zatvoru. Umjesto znanosti, bavila se tom temom propaganda, koja je stvaranjem Jasenovačkog mita, s jako uvećanim brojem žrtava, nastojala spriječiti buđenje hrvatskog nacionalizma, kao objektivno najveće ugroze opstanku jugoslavenske države.

Zakonske odredbeUredi

Prve zakonske odredbe NDH 1941. godine odražavale su prihvaćanje ideoloških odrednica njemačkog nacizma i talijanskog fašizma uz naglašavanje hrvatske nacionalne i državne posebnosti. Tako je već prva Zakonska odredba za obranu naroda i države od 17. travnja 1941. predviđala smrtnu kaznu za povredu časti i životnih interesa hrvatskog naroda i opstanka NDH. Ova Zakonska odredba postala je jedan od temeljnih akata na kojemu se zasnivala represivna vlast ustaškog režima. Ubrzo su je slijedile i druge: Zakonska odredba o rasnoj pripadnosti i Zakonska odredba o zaštiti arijske krvi i časti hrvatskoga naroda od 30. travnja 1941. godine, te Naredba o ustrojstvu djelokruga rada rasnopolitičkog povjerenstva od 4. lipnja 1941. godine. Za provođenje ovih zakonskih akata osnovani su osim redovnih, izvanredni i pokretni prijeki sudovi sa širokim ovlastima. Oni su ubrzo proširili svoju aktivnost na sve one koji su izražavali nezadovoljstvo ustaškim režimom ili bili osumnjičeni kao pripadnici komunističkih grupa, bez obzira na nacionalnu ili vjersku pripadnost. Pojedinačna, skupna i masovna hapšenja i deportacije Srba, Židova, Roma i Hrvata (u koje su ubrajani i svi muslimani), sa ili bez sudbenih presuda, uvjetovala su osnivanje, uz već postojeće, novih zatvora i logora.

Sabirni logor JasenovacUredi

Sabirni logor Jasenovac sačinjavalo je nekoliko logora osnovanih u kratkim vremenskim razmacima, na većoj ili manjoj udaljenosti od samoga mjesta Jasenovac.

Lokacija u samom Jasenovcu je po svemu sudeći odabrana jer se ondje nalazio industrijski lokalitet na kojemu su lokalni srpski poduzetnik Lazar Bačić podigao ciglanu, elektranu, pilanu, tvornicu lanaca i ljevaonicu zvona: vlasti NDH su taj industrijski kompleks oduzele obitelji Bačić odmah 1941. godine.

Pripremni radovi za osnivanje novog logora započeli su najkasnije 24. srpnja 1941. kada je Ravnateljstvo melioracionih i regulatornih radova naručilo drvo "za gradnju drvenih baraka u Jasenovcu". Iako se spominje mjesto Jasenovac, prvi zatočenici dopremani su u Logor I, pokraj sela Krapje, i u Logor II, koji se nalazio u blizini sela Bročice. Ova prva dva logora ubrzo su rasformirana zbog čestih poplava rijeke Veliki Strug koje se onemogućavale rad zatočenika i boravak u logorima, a preživjeli zatočenici preseljeni su u novoosnovani Logor III Ciglana, smješten nedaleko mjesta Jasenovac, uz rijeku Savu, gdje je već postojao industrijski kompleks. Uz ovaj najveći, a po svojoj funkciji centralni, postupno su formirani i drugi dijelovi logora: radna grupa Kožara, osnovana 1942. godine u samom mjestu Jasenovac, logor Stara Gradiška, drugi po veličini logor, smješten unutar objekta bivše kaznionice, te logorske ekonomije Mlaka, Jablanac, Gređani, Bistrica i Feričanci. Ovaj jedinstveni kompleks logora, uređen po uzoru na sabirne logore Trećeg Reicha, službenog imena "Ustaška obrana Zapovjedničtvo sabirnih logora Jasenovac", bio je pod zapovjedništvom Ustaške nadzorne službe (UNS-a), odnosno njenog Ureda III Ustaške obrane čija je funkcija bila osnivanje i organizacija, te uprava i osiguranje logora.[nedostaje izvor]

Sabirni logor Jasenovac bio je prvi sustavno izgrađivani logorski kompleks na teritoriju Nezavisne Države Hrvatske, jedini koji je neprekidno djelovao kroz cijelo vrijeme njezina postojanja, najveći po prostoru koji je zauzimao, po broju logoraša koji su kroz njega prošli i po broju žrtava koje su u njemu stradale. Bio je to višenamjenski logor, istovremeno sabirni (u njega su se upućivani muškarci, žene i djeca iz svih krajeva NDH), prolazni (iz njega je dio zatočenika bio upućivan na prisilni rad u Njemačku i u druge logore u okupiranoj Europi), radni ("najveća tvornica" u NDH s besplatnom radnom snagom),[nedostaje izvor] kažnjenički (u njega se dolazilo i po presudi suda zbog izvršenog kaznenog djela) i zarobljenički (zarobljeni partizani i četnici), te logor smrti. Bio je gubilište za većinu onih koji su u njega ušli, a nisu se uklapali u pojam rasne čistoće (Židovi), ili su pripadali etnički manje poželjnim narodima (Srbi i Romi), kao i za protivnike ustaškog režima i članove njihovih obitelji, bez obzira na nacionalnu ili rasnu pripadnost (komunisti, članovi HSS-a i dr.).

Josip Broz Tito vlastoručno je nadopisao na jednom dokumentu 31. ožujka 1942. godine naredbu: „Ispitajte mogućnost eventualnog napada na koncentracijski logor Jasenovac gdje je bilo oko 10.000 naših zatvorenika, a sada je ostalo svega oko 1.500 živih drugova. Sve ostalo su poubijali ustaški banditi.“ Ne znajući za tu Titovu naredbu, Kozarački partizanski odred pokušao je 1942. godine napasti logor, ali je Sava bila nesavladiva prepreka. Ipak, uza svu volju i pokušaje partizanskih jedinica, to se nikad nije dogodilo zbog nepristupačnosti terena i jakih utvrđenja logora, ali je u ljeto 1943. godine Protučetnički bataljon VI. Slavonskog korpusa pod vodstvom Čede Grbića, uz pomoć Hrvata iz prisavskih sela u napadu na Jasenovac uspio spasiti četrdeset židovskih logoraša.[5]

Zagrebački nadbiskup, blaženik Alojzije Stepinac osudio je postojanje ovog logora i svih njemu sličnih.[6] Povodom pogubljenja sedam katoličkih svećenika u logoru 1943. godine piše 6. ožujka te godine poglavniku NDH Anti Paveliću: "Ovo je sramotna ljaga i zločin, koji vapi u nebo za osvetom, kao što je i čitav jasenovački logor sramotna ljaga za Nezavisnu Državu Hrvatsku. Čitava javnost, a napose rodbina ubijenih traži zadovoljštinu, odštetu, izvođenje krvnika pred sud. Oni su najveća nesreća Hrvatske!”.[7] Stepinac je takodjer poručio Paveliću: “Ne može se istrijebiti sa zemlje Cigane ili Židove, jer ih se smatra inferiornom rasom”[8], te je pokušao spasiti pojedine Židove iz Jasenovca. Tako je na primjer intervenirao za bečkog Židova, Dr. Ladislava Bodnara, te Židove Vladimira Rosenberga i Hansa Hochsingera. No unatoč tome, ustaše su ubile svo troje u Jasenovcu[9]. U zimu 1941. – 1942., nakon što je zagrebački židovski trgovac, Hahn, opisao Stepincu kako su ga ustaše krvnički isprebijale i ranile u Jasenovcu, Stepinac mu odgovorio: “Ja sam od Pavelića već tražio da se dokinu ta zvjerstva po logorima, no on me je uvjeravao da su to neistine što se priča o logorima. Sada me ali nitko neće razuvjeriti”[9]

1942. Stepinac imenuje don Juru Paršića za jasenovačkog župnika, uz opomenu da se tamo “odigravaju strašne stvari”.[10] Kao župnik, Paršić je ispovjedovao jasenovačke ustaše, te se pitao, 'ima li među tim mladim ljudima nekoga, koji nije na bilo koji način svoje ruke – okrvavio! Tako se barem govorkalo, ali ja nisam vjerovao.” Paršic je “informacije dobivao ne samo od ustaša, nego i od mojih vjernika. Bili su izvanredno upućeni u sve, što se iza 'žice' odigravalo. Mnogi su od njih imali svoju djecu ili muževe ili očeve u ustaškim jedinicama i onda se zna, otkuda su crpili svoje znanje i o najtajanstvenijim događajima...Čak su i djeca znala više nego što bi trebala znati".[10] Navodi kako su kod njega intervenirali mnogi Hrvati i ne-Hrvati ne bi li spasili svoje drage iz logora, no on je bio nemoćan. Paršić je Stepincu “u tančine pričao sve, što je do tad u Jasenovcu bio čuo ili doživio... Nikad još u životu nisam imao 'pažljivijeg đaka'. Zapisivao je pomnjivo sve. I na kraju, to se ne može zaboraviti, na papir, koji je bio do kraja ispisan, pala je suza”. Paršić navodi da su prema njegovoj procijeni ustaše istrijebile 30.000 do 40.000 ljudi u Jasenovcu.[10]

SvjedočanstvaUredi

Logoraš Milko Riffer je opisao masovna istrebljenja i druge zločine u Jasenovcu:

  „"Nekada je u logoru bio velik broj Cigana, koje su nekrive hvatali po cijeloj NDH i dogonili u Jasenovac. Došlo je ovamo možda deset, a možda i dvadeset hiljada, a ostala su, eto, samo dvojica. Za sjeme.... Od jedne oveće skupine Cigana formirala se tako zvana grobarska grupa, koja je prebačena u Gradinu. Imala je dužnost da svlači pobijene žrtve i da sortira tako dobivenu odjeću...Bio je to golem, naporan posao, praćen očajnim krikovima i zapomaganjima žrtava, što su u neprekidnim kolonama pristizale na klaonicu. Pojili su ih velikim količinama rakije, jer su samo u skoro potpuno pijanom stanju mogli vršiti taj infernalni posao u jamama, u kojima je bilo na hiljade premlaćenih i preklanih ljudskih tjelesa. Mnogi od njih izgubili su pamet, pa su ih odvodili na »lakši rad« nekuda drugamo. Oni se, naravno, nikada više nisu vratili. Kampanja klanja trajala je dugo, skoro neprekidno dvije godine.”

Logoraš Bogdan Petković svjedoči 2015. godine o proživljenom u logoru u koji je doveden 5. listopada 1944. godine i u kojem je proveo 135 dana, nakon što je kao zarobljeni partizan liječen u domobranskoj bolnici:

  „Zvali su me domobranom, a to meni nije bilo krivo, jer da su svi znali da sam partizan prošao bih još gore. Bilo je tada dosta domobrana u logoru, tko zna zbog čega, a njihove uniforme i ona koju sam ja imao bile su skoro iste. Ustaše nikako nisu voljele zatvorene domobrane. Te zadnje jeseni ovog logora nije bilo toliko puno ljudi kao ranije. Kažu da je kapacitet logora bio 3.500, a ono što je bilo 'viška', to je išlo na Gradinu... Batinjanje me nije mimoišlo. Jednom me je zastavnik Slavko Lisac tukao jer sam držao lijevu ruku u džepu. Bio sam ranjen u tu ruku. On je vidio da s desnom dodajem cigle, pozvao me na livadu i tamo me tukao... Najgore je, skoro pogibeljno, ipak bilo kad smo jednom nas četvorica došli na posao, a poslovođa se negdje zadržao... kad se odjednom otvoriše vrata, a ono ustaški potpukovnik, upravnik logora Hinko Pićili. Kad nas je vidio, odmah je stao vikati da ništa ne radimo. Naredi nam, da prostite, 'naguzite se'. S njim je bio i neki poručnik, njegov ađutant, i zapovjedi mu Pićili da otiđe po neku toljagu. Ovaj ode u staro željezo i donese neku šipku debljine prsta. Kaže ovaj, 'a to je tanko, donesi nešto deblje' i ovaj donese neku veliku i debelu šipku. Ja sam bio treći po redu. Ovu prvu dvojicu je udario svakog po pet puta i ja sam mislio da je to neka 'norma'. I kad je mene peti puta udario, valjda sam se krenuo podignuti prije nego što me je on gurnuo nogom kao znak da je dosta. A kad je to vidio, kaže 'ma kud bježiš majku ti je…'. Kad me je onda stao udarati. Pa ožeži, pa još ožeži… Srećom sam imao taj debeli kaput, a još sam i dekom bio omotan, jer smo zimi uvijek nosili po tri sloja da bubrezi ne stradaju... Doktor Tomislav Bardek, po kojem se dan danas zove bolnica u Koprivnici, a koji je i stradao u Jasenovcu, pregledao me je i rekao – 'dobro je, izgleda da ništa nije puklo'. Tad me je spasio svojim savjetom – 'ne dolazi u bolnicu, ne traži poštedu, odi na posao, sakrivaj se kako god znaš i umiješ, samo ne dolazi ovamo jer će te noć progutati'.Ustaše su, znate, praznile bolnicu. Razboljeti se nipošto nije smjelo. Tako sam se nekako vukao par dana i uspio se oporaviti. Svi su tamo bili neljudi, nisam ni vidio ni čuo da je ustaša, recimo – banalan je primjer – nekom logorašu dao cigaretu. Nikad. Oni su smatrali da su neka vrjednija ljudska sorta od nas... a doručak smo imali jednu crnu kavu, neušećerenu, ili čaj od nekog kupusa, a za podne i večeru je bilo šest deci žganaca, kukuruzno brašno... Ni masno ni slano. Da je bar bilo slano, čovjek bi je mogao jesti. Mene je spasilo što sam bio u društvu s jednim dečkom od 15 godina iz Koprivnice. On je brzo počeo dobivati pakete, a i radio je van logora na ustaškoj bolnici, dok sam ja bio unutra na gradnji zida. Njemu su slali pakete – grah, zapršku, neke kekse i slično. Oni u paketarnici bi uzeli najbolje, ali ostavili bi uvijek makar grah. Onda sam to kuhao s njim i dijelio... Uoči katoličkog Božića, oni su Hrvatima koji nisu dobivali pakete davali pakete onih koji su ili pobijeni ili umrli. Mene je tako zapao nečiji komad slanine. Inače, vodilo me se kao Hrvata i rimokatolika u popisu. To me je spasilo.”

U izvještaju koji je predao vlastima Nedićeve Srbije kojima je predan za vrijeme Drugog svjetskog rata, logoraš Vojislav Prnjatović podrobno opisuje Jasenovac kao radni logor okružen bodljikavom žicom visokom 5 metara, u kojima se logoraše nemilice iskorištavalo za rad na okolnim ekonomijama i u radionicama u samom logoru, uz "disciplinu" (Prnjatović naglašava da nisu zapravo postojala nikakva pisana ili nepisana pravila, nego su logorske vlasti odoka određivale kada je logoraš nešto "prekršio") koju su okrutno provodili čuvari, koji su imali ovlast da prema svojoj prosudbi ubiju bilo kojeg logoraša: ne bi prošao ni jedan dan da barem neki čuvar ne bi iskoristio to svoje "pravo", piše Prnjatović. Hrana je bila nedovoljna za tako naporni rad, te su logoraši često umirali i od bolesti. Prnjatović naglašava da je Srba među logorašima bilo višestruko više nego Židova, ali "zbog toga što su Židovi u logor došli prije Srba i u velikom broju to su oni uspeli da u zatočeničkoj hijerarhiji prigrabe sve važnija mjesta. Tako da je danas unutarnja logorska uprava stvarno u njihovim rukama. Oni ljubomorno čuvaju, da se Srbi ne uvuku na položaje, pa s toga stalno i vješto intrigiraju protiv Srba. Kako ustaše imaju više povjerenja u Židove to im intrigiranje i uspijeva", piše Prnjatović. U vremenu kojemu Prnjatović piše, tj. 1942. godine, bilo je u logoru od nekoliko stotina do nešto više od tisuću logoraša.[13]

Na suđenju u Zagrebu 1948. visokopozicionirani dužnosnik logora u Staroj Gradišci (koja je bila dio kompleksa sabirnog logora Jasenovca), priznao je ubojstva 63 djece plinom Zyklonom B.[14][15]

Kraj logoraUredi

 
Sustav logora Jasenovac

Nakon savezničkih bombardiranja logora u ožujku i travnju 1945. godine, u kojima su uništeni mnogi objekti unutar logora, Vjekoslav Maks Luburić, zapovjednik Ustaške obrane, naredio je da se likvidiraju svi zatočenici, a logor i mjesto Jasenovac do temelja sruši i spali, kako bi se prikrili svi tragovi zločina.[nedostaje izvor] Posljednja grupa žena likvidirana je u predvečerje 21. travnja, a 22. travnja dio posljednjih muških zatočenika odlučio se na pokušaj proboja iz logora. Od njih 600 proboj je preživjelo 106 zatočenika. Isti dan, samo nekoliko sati kasnije, započeo je i proboj zatočenika iz Kožare. Od njih 176 spasilo ih se samo 11.[16]

U napušteno mjesto Jasenovac i nedaleko njega razoreni logor, 2. odnosno 3. svibnja 1945. godine, prve su ušle streljačke čete 1. bataljona 4. srpske brigade XXI. narodno-oslobodilačke udarne divizije Jugoslavenske armije. Bataljonu koji je ušao u Jasenovac dan je zadatak da sačuva tragove zločina do dolaska državne komisije za utvrđivanje zločina okupatora. Prvi uviđaj o zatečenom stanju u Sabirnom logoru Jasenovac III Ciglana, u Gradini i Uštici, obavila je Okružna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača iz Nove Gradiške, 11. svibnja 1945. godine.[17] Anketna komisija Zemaljske komisije Hrvatske za utvrđivanje zločina došla je u Jasenovac 18. svibnja 1945.[17] Podatke o izgledu, organizaciji rada, svakodnevnom životu i posljednjim danima postojanja logora, Komisiji su dali preživjeli logoraši i sudionici proboja.[17] Mjesec dana kasnije, 18. lipnja, kada se rijeka Sava povukla u svoje korito, Zemaljska komisija Hrvatske obavila je i treći uviđaj.[17] Skrivajući se iza teških nedjela koje je ovdje počinio osovinski satelitski režim i koje je javno osudio nadbiskup Alojzije Stepinac, jugokomunistički je režim nastavio služiti se kapacitetima ovog logora sve do 1947./1948. godine. Ova je činjenica skoro više od pola stoljeća bila tajnom za koju je znao samo vrh vlasti, osoblje logora, okolni stanovnici i obitelji preživjelih logoraša. I nakon toga, komunističko korištenje kapaciteta ovog logora bilo je znanstvenim tabuom.[nedostaje izvor]

Nakon raspada socijalističke Jugoslavije, počelo se pričati i o poslijeratnom komunističkom logoru u Jasenovcu. Prema nekim tvrdnjama, u taj su logor dovedene i u njemu ubijene tisuće zarobljenih pripadnika HOS-a i njemačkog Wehrmachta.[18]. Slavko Goldstein u svojoj knjizi iz 2016. godine iznosi da je u okolici Jasenovca postojao je od ljeta 1945. godine do sredine 1947. godine izdvojeni dio zarobljeničkog logora Viktorovac (glavni se logor nalazio u Sisku) u kojemu su bili zatočeni pripadnici Oružanih snaga NDH, koji su sudjelovali u čišćenju ostataka nekadašnjeg ustaškog logora i obnovi samog Jasenovca; međutim iznosi da su bivši logor smrti još u travnju 1945. godine uništile ustaške snage u povlačenju, a preostalu ciglu i ostali građevni materijal kotarski NOO Novska prepustio na korištenje lokalnom stanovništvu.[19] Blanka Matković i Stipo Pilić reagiraju na tu knjigu navodeći da Goldstein namjerno prešućuje važne dokumente, koji dokazuju kako su komunističke vlasti nastavile koristiti logor, koji uopće nije bio uništen 1945. godine, nego znatno kasnije.[20]

Jedini dio jasenovačkog logorskog kompleksa koji je nastavio s radom sve do kraja socijalističke Jugoslavije bio je zatvor u Staroj Gradiški.

Sabirni logor Jasenovac je stoga bio logor dva totalitaristička režima: prvo ustaškog od 1941. do travnja 1945., a od svibnja 1945. do 1947./1948. komunističkog. Raščišćavanje logorskog prostora trajalo je sve do 1951.[21]

Broj žrtavaUredi

 
Spomenik žrtvama logora

Prvi podatci o broju žrtava sadržani su u tajnim dokumentima Vojske Jugoslavije i njihove Komisije za žrtve II. svjetskog rata iz vojnih arhiva u Beogradu, sačinjenima 1946. godine. Na čelu jedne od komisija za istraživanje Jasenovca bio je Generala Jefta Šašić, poslijeratni šefa OZNA-e i KOS-a. Ove dokumente objelodanio je slovenski publicist Roman Leljak u svojoj knjizi Mit o Jasenovcu. Po ovim dokumentima evidentirano je 18.600 zatočenika, od kojih je smrtno stradalo njih 1.654, od kojih su neki umrli prirodnom smrću.

Godine 2013. daje dr. Vladimir Geiger s Hrvatskog instituta za povijest pregled procjena o broju žrtava logora Jasenovac – te o propagandnim manipulacijama s brojem žrtava, koje neki autori nazivaju "Jasenovački mit":

 • 800.000 umorenih osoba, procjenjuje se u propagandnoj knjižici "Dokumenti ustaškog terora: Koncentracioni logori" objavljenoj 1944. god. u izdanju Vjesnika Jedinstvene narodno-oslobodilačke fronte Hrvatske,
 • najmanje 600.000 ubijenih u logoru Jasenovac, procjena je koju Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) iznosi potkraj 1945. godine Međunarodnom vojnom sudu u Nürnbergu,
 • 500.000 do 600.000 osoba koje su izgubile život u logoru Jasenovac, procjena je u izvješću "Zločini u logoru Jasenovac", kojega Zemaljska komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača sastavlja 1946.godine,
 • prema poimeničnim podacima Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača NR Hrvatske iz 1947., u logorima NDH život su izgubile 25.773 osobe s današnjeg područja Republike Hrvatske (dakle, ne i s područja BiH, odakle su ljudi također dovođeni u Jasenovac); od toga u Jasenovcu 15.792, te u Staroj Gradiški 2.927,
 • prema najsustavnijem jugoslavenskom popisu, kojeg je 1964. god. sačinila Komisija za popis žrtava rata Saveznog izvršnoj vijeća (vlade) SFR Jugoslavije, u logoru Jasenovac je stradalo 59.188 ljudi, a u Staroj Gradiški daljnjih 9.587, od čega 33.944 Srba, 9044 Židova, 6546 Hrvata i 1471 Rom. Taj popis nije dao "očekivani broj", pa je stavljen pod embargo i nije se uopće spominjao do kraja komunističke vladavine: podaci iz tog zabranjenog statističkog istraživanja objavljeni su tek 1997. god. (sumarni podaci kod Muzeja žrtava genocida u Beogradu) i 1998. godine (cjelokupni popis, kod Bošnjačkog instituta u Sarajevu). Na temelju više studija koje su objavili hrvatski povjesničari u razdoblju 2008. – 2013. godine, V. Geiger iznosi kako se i u poimeničnim podacima iz 1964. god. mogu opaziti grube greške, te se među navodnim žrtvama Jasenovca nalaze osobe za koje se može utvrditi da su poginule ili umrle na drugim mjestima – kao žrtve savezničkih bombardiranja, kao logoraši u njemačkim logorima, kao žrtve četničkih pokolja, kao preminuli u zbjegovima u El Shattu i u južnoj Italiji, čak među partizanima poginulima u bitkama na Neretvi i Sutjesci, te među poginulim pripadnicima domobranskih i ustaških postrojbi,
 • Spomen-područje Jasenovac 2013. godine objavljuje dopunjeno i revidirano izvješće utemeljeno na podacima iz jugoslavenskog popisa 1964. god., u kojem se govori o 83.145 žrtava, od toga 47.627 Srba, 16.173 Židova, 13.116 Roma i 4.255 Hrvata,
 • od tri konzultirana udžbenika povijesti za 8. razred osnovne škole koji su u Republici Srbiji bili korišteni 2010. god., u jednom se govori o 600.000 ubijenih, u drugome od 500.000 do 600.000, a u trećem o 73.000 "do sada evidentiranih" žrtava logora Jasenovac,
 • predsjednik Republike Srbije Tomislav Nikolić na komemoraciji održanoj na bosanskoj strani Save kod Jasenovca u svibnju 2016. god. govori o 700.000 žrtava Jasenovca, od kojih da je navodno 360 tisuća završilo u jamama na Bosanskoj strani Save. "Postojale su tri vrste masovnih grobnica: one u koje su saterivani ljudi i potom ubijani maljevima, one u koje su bacani već ubijeni logoraši i one u kojima su ukopavane kuvane i paljene kosti, ljudski ostaci iz takozvane tvornice sapuna i spaljivanja leševa", iznosi Nikolić tom prigodom. Sam Nikolić objašnjava kako iznošenjem ovih podataka želi prikazati kako su zapravo Srbi prvenstveno žrtve, a zlikovci su prvenstveno na drugoj strani: "Nama danas udaraju žig zlikovca, a zlikovcima stavljaju oreal žrtve."[22]
 • Hrvatska družba povjesničara dr. Rudolf Horvat navodi da su za vrijeme ustaškog logora u Jasenovcu ubijene 7133 osobe, dok je u Staroj Gradiški ubijeno 2825 osoba.

Međunarodni izvori govore o:

 • najmanje 85.000 žrtava, brojka koju navodi Centar Simon Wiesenthal (projekt Operation Last Chance),[23]
 • 77.000 – 99.000 žrtava, brojka koja se navodi u United States Holocaust Memorial Museum u Washingtonu.[24]

Nakon rata jedan od zapovjednika logora i bivši franjevac Miroslav Filipović je priznao (osuđen je na smrt vješanjem u Beogradu 1946. godine) da je osobno ubio 100 zarobljenika i prisustvovao masovnim egzekucijama mnogih drugih. Procijenio je da je pod njegovim zapovjedništvom likvidirano oko 20.000-30.000 zarobljenika u glavnom jasenovačkom logoru. Rekao je da su zarobljenici često bili postavljani iznad pripremljenih rovova gdje je svaki od njih zatim ubijen udarcem malja[25]. Filipović nadalje govori o svojem zapovijedanju Starom Gradiškom, zatvoreničkim logorom primarno za žene koji je bio označen kao logor V u sustavu Jasenovca:

 Bio sam u Staroj Gradiški od kraja listopada 1942. do 27. ožujka 1943. Tijekom tog vremena vršene su masovne likvidacije, obično izvan logora, primjerice u Mlaki i Jablancu, no neki su slani također u Jasenovac. Ta masovna ubijanja izvođena su po naredbi Matkovića Ivice, te je na taj način poslano 2.000-3.000 ljudi. 16. travnja 1945. vratio sam se u Jasenovac gdje sam ostao do kraja. Znao sam da su u to vrijeme leševi zarobljenika u Gradini bili ekshumirani i spaljivani radi prikrivanja tragova onoga što se činilo. Nisam sudjelovao u likvidaciji posljednjih zarobljenika, već samo u ekshumaciji.[25]

Veći broj autora, kako znanstvenika, tako i publicista, sudjeluje u kritičkim raspravama o broja žrtava u Jasenovcu: jedna od dobro argumentiranih polemika bilježi se između Igora Vukića – čija je obitelj bila zatočena u Jasenovcu, te koji dokazuje kako poimenični popis Javne ustanove Spomen područje Jasenovac sadrži mnoštvo osoba koje nisu ubijene u Jasenovcu (među njima i ime Vukićevog pradjeda)[26] i Milana Radanovića, koji optužuje I. Vukića da u svojem radu namjerno prešućuje dijelove konzultirane građe.[27]

Srbijanski povjesničar Dragan Cvetković, na temelju analize "djelomično revidiranog" jugoslavenskog popisa žrtava rata iz 1964. godine iznosi (ne spominjući činjenicu da je taj popis proveden tako, da se namjerno izbjeglo popisati vrlo mnogobrojne žrtve koje su pobile postrojbe NOVJ) u radu objavljenom 2019. godine svoju procjenu da broj žrtava jasenovačkog sustava logora iznosi između 122.279 i 130.120.[28] Vrijedi opaziti da D. Cvetković u svojemu znanstvenom radu ipak propušta spomenuti činjenicu – na koju ukazuju praktično svi hrvatski povjesničari koji se danas bave temom ratnih žrtava – da je kod popisivanja žrtava u vrijeme SFRJ bilo znatnog "seljenja" poginulih i pomrlih u druge kategorije, primjerice se zna za žrtve savezničkih bombardiranja i nekih četničkih pokolja koje su prikazivane kao žrtve Jasenovca; makar ta danas dobro poznata činjenica evidentno može utjecati na pouzdanost podataka koje on za potrebe svojega rada numerički analizira.[29] Također nije posve jasno zašto D. Cvetković uopće ne spominje masovne žrtve iz redova Folksdojčera u poraću, niti druge žrtve komunističkog terora u poraću, pa čak ni podatke prikupljene jugoslavenskim popisom stanovništva iz 1948. godine – premda ti demografski podatci stoje u izravnoj vezi s događajima i statistikama o stanovništvu iz 1940-ih godina, koje je on analizirao 2018. godine. U svojem osvrtu na rad D. Cvetkovića, ukazuje kustosica JUSP Jasenovac Andrijana Benčić da Cvetković doduše nije objasnio metodu kojom je popis iz 1964. godine bio svojedobno revidiran kod jugoslavenskog Saveznog zavoda za statistiku, te kazuje da se s "brojem kolege Cvetkovića u vezi žrtava logora Jasenovac ne slažem i mislim da ne može biti toliko visok", ali prihvaća da Cvetkovićev rad ostaje u okvirima znanstvenog diskursa.[30]

Njemački izvoriUredi

Njemački predstavnik u NDH general Gleise von Horstenau je u ožujku 1943. godine iznio da je u NDH „Dosada ubijeno oko 250.000 Srba (prema srpskim tvrdnjama 700.000, prema hrvatskim tvrdnjama 500.000)." Povijesničar Jozo Tomasevich navodi da je "Glaise bio vrlo dobro obaviješten i vjerojatno je jedan od najobjektivnijih izvora o događajima u NDH". Već su u to vrijeme postojale znatno više procjene. Tako u kolovozu 1943. godine njemački general Lothar Rendulic koji je s novopristiglim postrojbama Wehrmachta preuzimao kontrolu nad područjem NDH postavlja pitanje kako je moglo biti u NDH pobijeno čak pola milijuna Srba – na što mu visoki ustaški časnik mu odgovara: „Pola milijuna je klevetnička optužba; ta brojka nije veća od 200.000."

Njemačka Sigurnosna služba, Sicherheitsdienst, prosinca 1943. izvjestila je da je Vjekoslav Luburić kao zapovjednik svih sabirnih logora u NDH odgovoran za 80.000 poginulih u Staroj Gradiški i 20.000 u drugim logorima.[31]

Dužnosnik SS-a Ernst Fick, piše u ožujku 1944. god. u izvješću Himmleru da je u Ustaškim sabirnim logorima ubijeno između 600 i 700 tisuća ljudi.

Njemačko korištenje podatka o izrazito visokom broju pobijenih Srba – znatno većem nego što demografi smatraju mogućim – je, prema mišljenju Joze Tomasevicha, vrlo vjerojatno predstavljalo "svjesno pretjerivanje. Nijemci i Talijani poticali su glasine o velikom broju srpskih žrtava koje su počinili ustaše kako bi izazvali još više neprijateljstava između Srba i Hrvata te se oni stoga ne bi ujedinili u oružanom otporu protiv okupacijskih snaga. Nijemci su takve procjene posebno koristili u okupiranoj Srbiji kako bi Srbe uvjerili u potrebu da se suzdrže oružane borbe protiv okupacijskoga režima jer bi to moglo ugroziti biološki opstanak srpskoga naroda. Također su htjeli održati mir i red u NDH iz vojnih i ekonomskih razloga. Naspram toga, Talijani su pokušavali iskoristiti Srbe u NDH kao protutežu Hrvatima i da bi destabilizirali ustaški režim. Do studenoga 1941. širili su glasine u onim dijelovima koje su Talijani pripojili i u onima koje su ponovno zauzeli da su ustaše dosad već ubili pola milijuna Srba."[31]

Demografska istraživanjaUredi

Demografska istraživanja Vladimira Žerjavića i dr. Bogoljuba Kočovića, koji su radili neovisno jedan od drugoga, dala su slične rezultate. Prema Žerjaviću proizlazi da bi u Jasenovcu i drugim ustaškim stratištima stradalo oko 83.000 osoba (od toga između 45 i 52 tisuće Srba, 12 tisuća Hrvata i Muslimana, 13 tisuća Židova i 10 tisuća Roma)[32], dok je dr. Kočović došao do procjene da bi na tim ustaškim stratištima život izgubilo oko 70.000 ljudi. Okvirne procjene ove dvojice stručnih istraživača do sada nisu – u okviru demografske struke – opovrgnute nikakvim znanstveno utemeljenim argumentima.

Na osnovi popisa stanovništva prije i poslije rata, V. Žerjavić daje procjenu o ukupno 322.000 srpskih žrtava s područja NDH, od čega 105 tisuća stradalih kao pripadnici partizanskih i četničkih postrojbi, 25 tisuća umrlih od tifusa, 20 tisuća civila stradalih u njemačkom logoru Sajmište kod Zemuna i daljnjih 45 tisuća civila pobijenih od Nijemaca na drugim mjestima, 15 tisuća civila pobijenih od Talijana, 34 tisuće civila stradalih u borbama ustaša, četnika i partizana, 28 tisuća pobijenih na raznim mjestima, te 50 tisuća pobijenih u sustavu logora Jasenovac. Procjenjuje Žerjavić 1995. godine da je pored tih 50 tisuća Srba, u Jasenovcu stradalo 10 tisuća Hrvata, 13 tisuća Židova, 2 tisuće Muslimana i 10 tisuća Roma, tj. ukupno oko 85 tisuća ljudi.[33] To ukazuje na nerealnost procjena o 700.000 ili više srpskih žrtava Jasenovca. No istovremeno to znači da je stradao svaki šesti Srbin u NDH, što je na ravni najvećih gubitaka tijekom 2. svjetskog rata u Europi, u Poljskoj (približno polovica žrtava u Poljskoj su bili Židovi, dok među etničkim Poljacima gubici su bili manji).

Prema prijeratnim popisima i procjenama, Jozo Tomasevich citira da je 1941. godine 30.300 Židova nalazilo na području NDH; citira međutim i više procjene, koje govore o nešto više od 39 tisuća Židova na istom području. Približno 4/5 Židova u NDH je pobijeno tijekom Drugog svjetskog rata. Vlasti NDH su pretežni dio svojih državljana – Židova izručile Njemačkoj, od koje je NDH posve zavisila, te su oni – kako J. Tomasevich iznosi prema stanju povijesnih istraživanja 2010. god. – mahom ubijeni u njemačkim logorima smrti u zemljama Istočne Europe[34]. Zna se da je znatan broj Židova bio zatvoren u Jasenovcu, gdje su činili važan dio radne snage u tvorničkim pogonima, a smatra se da su mnogi ondje i pobijeni.

Na osnovi neizravnih indikacija iz popisa, Mark Biondich procjenjuje da je uoči rata 31.000 Roma živjelo na području NDH, dok se druge procjene uglavnom kreću od 27.000 do 28.000 Roma[35]. Prvi poslijeratni popis iz 1948. otkrio je svega 405 Roma u Hrvatskoj, i 422 u BiH, tako da je njihovo istrjebljenje bilo gotovo totalno, osobito izvan područja BiH. Na području BiH je stanoviti broj Roma koji su bili muslimanske vjeroispovijedi i koji nisu bili nomadi, izbjegao pokolj – ali se prestao deklarirati kao Romi.[35]

Hrvatski intelektualac Bruno Bušić također se bavio temom jasenovačkog logora. Isticao je problem da se u novinskim člancim i čak u u znanstvenim publikacijama, još uvijek provlače brojevi o daleko većim žrtvama rata, posebno o žrtvama u logorima, spominjući Vojnu enciklopediju koja je pisala o masovnim uništenjima logoraša oko 600 000 u Jasenovcu, oko 72 000 u Jadovnu, oko 75 000 u Staroj Gradiški, oko 10 000 ljudi u Srijemskoj Mitrovici te više tisuća u logorima: Slano na otoku Pagu, u Đakovu, Sisku, Jastrebarskom, Koprivnici i dr. Međutim je prema već 1970-ih godina dostupnim istraživanjima sačinjenim od strane jugoslavenskih vlasti 1960-ih godina za potrebe reparacije ratnih šteta od SR Njemačke – u kojima su jugoslavenskih vlasti odlučile da se neće popisati “svi oni koji su u tijeku Narodnooslobodilačke borbe izgubili život na strani okupatora ili domaćih izdajnika bilo na koji način (kao borci, pomagači, simpatizeri)“ – bilo jasno da je s područja Hrvatske u svim logorima u zemlji i inozemstvu (Auschwitz, Buchenwald, Mauthausen, Dachau, Jasenovac, Stara Gradiška, Srijemska Mitrovica, Banjica kod Beograda itd.) nastradalo 51.534 osoba (ako se ne uzmu u obzir "borci, pomagači i simpatizeri okupatora ili domaćih izdajnika", kako je već spomenuto). Inače je u logorima bilo zatvoreno 88 294 osoba (i opet: ako se ne uzmu u obzir oni koje su jugoslavenske vlasti smatrale neprijateljima) s današnjeg područja Hrvatske. Strahote logorskog života preživjelo je tek njih 36 760 ili 41,63%. Bušić na temelju demografskih podataka procjenjuje da je broj poginulih na području SR Hrvatske na "antifašističkoj" strani, koje su odabrale popisati komunističke vlasti, njih ukupno 185.327 – manji nego na "neprijateljskoj" strani, kojih se broj može argumentirano procijeniti na 219 tisuća. Slično je bilo i na području BiH, gdje se uz 171.000 "antifašističkih" žrtava može procijeniti 236 tisuća "neprijateljskih" žrtava među vojnicima i civilima.[36]

Osporavanja točnosti službenog Poimeničnog popisa žrtava KCL Jasenovac 1941. – 1945.Uredi

2015. godine Hrvoje Kalinić i Nikola Banić – polazeći od ranijeg istraživanja povjesničara dr. sc. Stjepana Razuma koji 2015. godine iznosi da je ustanovio "veliku prijevaru" u svezi s ‘Poimeničnim popisom žrtava KCL Jasenovac 1941. – 1945.’, u kojem da se mnogi upisi višestruko ponavljaju; tako da se 443 unosa koji na službenom sadržavaju osobe prezimena 'Bogdan' zapravo odnose na svega 167 osoba, ali da se podaci mnogih od tih 167 osoba višestruko ponavljaju na raznim stranicama 'Poimeničnog popisa'[37] – proveli su informatičku analizu podataka u službenom Poimeničnom popisu žrtava koncentracijskog logora Jasenovac 1941. – 1945. god. Obradom Popisa kojega je sačinila i na svojim mrežnim stranicama objavila Javna ustanova Spomen-područje Jasenovac, a u kojem je poimenično trenutno evidentirano 83.745 žrtava sustava logora Jasenovac, autori utvrđuju da je od 2011. godine na popis dodano približno 2 tisuće novih žrtava, da među žrtvama ima osoba za koje se iskazuje da su rođene nakon II. svjetskog rata (sve do 1975. godine), kao i onih za koje se bilježi da su rođene u prvoj polovini 19. stoljeća (sve do 1814. godine), da za 22,04 posto popisanih nema podatka o imenu oca, a u 10,06 posto slučajeva ima nepouzdano ime oca; 6,37 posto upisa nema podatka o godini rođenja, a čak 29,26 posto ima nepouzdanu godinu rođenja: stoga zaključuju da popis nije pouzdan, u pogledu približno 50 tisuća imena na popisu.

Kalinić i Banić posebno ukazuju da se usporedbom podataka dobivenih informatičkom usporedbom popisa u verzijama 'Poimeničnog popisa' objavljivanima 2011. – 2015., dade vidjeti da se podaci uz pojedina imena stalno dopunjuju: utvrđuju da je od 83.767 upisa, svega njih 7.045 ostalo nepromijenjenim tijekom tog razdoblja. "Naš konačan zaključak je da se ‘Poimenični popis žrtava KCL Jasenovac 1941. – 1945.’ još uvijek, 70 godina nakon završetka Drugog svjetskog rata, nadopunjuje i mijenja te da smo svjedoci kako unatoč tome što se za održavanje Spomen-područja Jasenovac i za obilježavanje žrtava godišnje izdvaja pola milijuna kuna izravno iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, ne možemo doći do poimeničnog popisa žrtava KCL Jasenovac 1941. – 1945. koji bi bio potpun, pouzdan, vjerodostojan ili barem samodosljedan", izose Kalinić i Banić.[38]

Nikola Banić nastavlja prezentirati nedosljednosti u podacima koje su u službeni Poimenični popis preuzete iz jugoslavenskog popisa iz 1964. godine. Korištenjem informacija prikupljenih od strane američke povjesničarke židovskog porijekla i stručnjakinje za holokaust na području Jugoslavije Esther Gitman navodi imena većeg broja zagrebačkih[39] i sarajevskih[40] Židova koji su preživjeli holokaust, ali se u Poimeničnom popisu svejedno navode među ubijenima u Jasenovcu. Korištenjem javno dostupne njemačke[41], talijanske[42] i židovske[43] dokumentacije u elektroničkom obliku te knjiga jugoslavenskih historiografa[44] može se pokazati da se broj osoba pogrešno navedenih kao žrtve Jasenovca mjeri u tisućama.[45]

O apsurdnosti pogrešaka na jasenovačkom popisu mnogo govori i činjenica da se na njemu nalaze i poznate osobe za koje se pouzdano zna da su stradale na drugim mjestima kao što je slučaj s Tinom Morpurgo,[46], Mirkom Breyerom, Ljudevitom Tomašićem ili Rešadom Bešlagićem.[47]

Nastojanja Stjepana Razuma i njegovog kruga suočena su s ogorčenim reakcijama iz dijela hrvatske javnosti. Tako ravnateljica JUSP Jasenovac Nataša Jovićić proziva Razuma za pokušaj rehabilitacije ustaškog pokreta i NDH, te navodi: "Prema posljednjim navodima dr. Stjepana Razuma, koji se naslanjaju na tekstove Tomislava Vukovića objavljene u Glasu Koncila poimenični je popis do 1. lipnja 2015. godine navodno sadržavao 14 tisuća ‘kloniranih imena’ koja su sada navodno zamijenjena s novih 14 tisuća imena osoba iz popisa iz 1964. godine (op.: poimenični popis žrtava fašizma u čitavoj Jugoslaviji, koji je zbog 'nedovoljnog' broja tih žrtava bio pod embargom sve do 1990-ih godina[48]) ... Odgovorno tvrdimo da se u popisu nalazi 83.763 imena različitih osoba među kojima svakako ima pogrešaka i nedostataka. Upravo zbog toga stalno i pozivamo ljude da nam se jave s novim informacijama kako bi popis mogli učiniti što točnijim i što potpunijim."[49] Ipak, da je mrežni jasenovački popis zaista bio više godina tehnički neispravan ili namjerno manipuliran je nedvojbeno dokazano korištenjem nezavisnih internetskih arhiva.[50]

Zemaljska komisija Hrvatske (1946.)Uredi

Slovenski istražvač, pisac i publicist Roman Leljak objavio je u veljači 2018. u Hrvatskom tjedniku dokumente iz Vojnog arhiva u Beogradu, točnije popis žrtava logora koji je sastavila Zemaljska komisija u Hrvatskoj 1946. godine. Prema izvješću Komisije, u Jasenovcu je u razdoblju 1941. – 1945. ubijeno 576 ljudi, među kojima ima i imućnih uglednika (odvjetnik dr. Spitzer, inženjeri Phercrman i Klein, ravnatelj osiguravajućeg društva Rosianfonboier g. Kronfeld, Hugo Wessfeld, bankovni ravnatelj iz Varaždina, odvjetnik dr. Graf i braća Schlesinger iz Zagreba i dr.), većinom njemačke narodnosti. Osim broj žrtava, Komisija je utvrdila da je u jasenovačkom logoru umrlo 1078 ljudi, uglavnom uslijed različitih bolesti, no budući da nisu likvidirani, ne ubraja ih se u žrtve logora.[51]

Antropološka istraživanjaUredi

Šezdesetih godina prošlog stoljeća izvođena su tzv. antropološka istraživanja u radnom logoru Jasenovac koji su trebala dokazati masovna ubijanja u radnom logoru Jasenovac. Nakon temeljitih istraživanja pronađen je samo 481 kostur za većinu kojih je utvrđeno da su umrli od epidemijskih bolesti. Organizator istraživanja je bio Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata BiH koji je formirao ekipu od tri člana: V. Brodar i T. Pogačnik iz Ljubljane s Instituta za biologiju, Katedra za antropologiju Biološkog fakulteta i dr. S. Živanović s Instituta za anatomiju medicinskog fakulteta iz Novog Sada.[52][53] U Gradini je otkopano i obrađeno sedam „sondi“ od toga je čega su u 6 pronađeni ostatci ljudskih kostiju, a u jednoj uporabni predmeti. Utvrđeno je da se u svih 6 grobnica nalaze posmrtni ostatci 289 (slovima: dvjestoosamdesetdevet) osoba. Nakon toga su antropolozi prešli na lijevu stranu Save gdje su iskopali 24 sonde. „U 15 sondi nađeni su skeleti (hr: kosturi) žrtava, a u jednoj sondi bili su isključivo zakopani ostaci odijela, obuće i ličnih predmeta. Sedam ostali sondi bilo je prazno“."[54] Tih 15 sondi u kojima su pronađeni kosturi odnosilo se na dvanaest „masovnih“ grobnica, a u zapisniku antropologa zaključeno je „Ukupno smo iskopali 192 (slovima: stodevedevedestdva) skeleta i to 96 ženskih, 70 muških, 6 dječjih kao i 20 skeleta za koje nismo mogli da utvrdimo pol. Oštećenih skeleta nije bilo mnogo zato smatramo da su u grobnicama zakopani logoraši koji su umrli u logoru." [54]

Od 9. – 17. travnja 1964. godine, istraživanja je vodio A. Šercelj čija je svrha bila fizički odrediti grobišta kako bi se potom mogla vršiti otkopavanja. Tada je na 100 mjesta za koje se smatralo da su masovne grobnice napravljeno 130 bušotina iz kojih su uzeti uzroci iz tla.[55] U većini sondi nisu pronađene kosti niti bilo kakav materijal koji bi ukazivao na grobišta pa su antropolozi koji su od 22. do 27. lipnja provodili otkopavanja izjavili: „mi smo otvarali sonde samo tamo gdje su bušotine pokazale gde ima skeletnog (kosturnog) materijala “[55].

Istraživanja su bila neočekivana i glede broja pronađenih kostura i njihova neoštećenost pa su nakon toga izvedena još bušenja sa „73 sonde nasumice, različitih otvora (presjeka), ali bez pozitivnih rezultata“. Tako u izvješću stoji „Ova sonda je kopana kod table s natpisom 'Masovna grobnica za 3000-6000 žrtava', a u njoj su ukupno pronađena 23 kostura“.[56][57]

Utjecaj komunističke propagande na predodžbu o Sabirnom logoru JasenovacUredi

U SFR Jugoslaviji – državnoj zajednici čiji je komunistički režim u jasnom nedostatku demokratskog legitimiteta stalno tražio opravdanje svojega postojanja ulogom komunista u borbi protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu i potrebom da se zaštiti bratstvo i jedinstvo naroda Jugoslavije od neprijateljske emigracije, vanjskog neprijatelja i unutarnjeg neprijatelja "koji diže glavu" – službena je propaganda intenzivno promovirala megalomansko mitomansko prikazivanje Jasenovca kao izrazito masovnog stratišta u kojem je na najsvirepije načine pobijeno čak oko 750 tisuća žrtava. Cilj održavanja tog crnog mita bilo je ocrnjivanje, stigmatiziranje i ušutkivanje Hrvata, uzgoj stalnog osjećaja sramote neraskidivo vezanog uz hrvatsku nacionalnu svijest i tabuiziranje svake pomisli na hrvatsku samostalnost; a s druge strane, cilj je bio vječito izdizanje Srba kao nedužnih žrtava hrvatske državne i nacionalne ideje kojima se Hrvati i Hrvatska dovijeka moraju ispričavati i vječnim ustupcima i darovima na svoju štetu umilostivljavati, tješiti "ugrožene Srbe" kao "vječnu žrtvu" i nadoknađivati neke "zasluge" "državotvornim" "čuvarima Jugoslavije" – Srbiji i Srbima.

Nakon nestanka tog režima i države uglavnom se prihvaćaju podatci srpskog demografa Bogoljuba Kočovića i hrvatskog demografa Vladimira Žerjavića, koji su jasno ukazali da je riječ o brojci koja je bila moguća jedino uslijed namjernih grešaka u izračunavanju demografskih gubitaka na području Jugoslavije u II. svjetskom ratu. Uz ispravno korištenje demografskih metoda, znanstvenici smještaju vjerojatni broj žrtava ustaških stratišta (među kojima je Jasenovac bio daleko najveći) na oko 115 tisuća.[58]

Kako je komunistička propaganda desetljećima stvarala "istinu" o Sabirnom logoru Jasenovac, sve do 1991. godine nije objavljen niti jedan jedini znanstveni rad o toj temi.[59] Osvrćući se 2018. godine na to razdoblje, kustosica JUSP Jasenovac Andrijana Benčić uopće ne prepoznaje da bi propagandno preuveličavanje žrtava i istodobna višedesetljetna znanstvena šutnja mogli imati neki naročit značaj: "Nije tajna da se brojka od 500 do 700 tisuća žrtava Jasenovca napuhivala zbog dobivanja većih ratnih reparacija od Njemačke. Međutim, u to vrijeme ta brojka nije imala ratnohuškačku i propagandnu ulogu, koju je imala kasnije, 1980-ih godina. Ona je u vrijeme nastanka memorijala 1960-ih i 1970-ih imala ulogu koja je zapravo zbližavala ljude koji su u Jasenovcu i drugdje u NDH imali golema stradanja."[30] U svojem znanstvenom radu iz 2019. godine, A. Benčić ipak ukazuje da je dr. Franjo Tuđman kao povjesničar početkom 1980-ih godina pokušao pisati o Jasenovcu, te je njegov pokušaj da prezentira realnije podatke prema službenom jugoslavenskom poimeničnom popisu žrtava iz 1964. godine (rezultati tog obimnog popisa provedenog na području čitave Jugoslavije će ostati pod embargom sve do kraja komunističke vladavine) rezultirao Tuđmanovim osuđivanjem na trogodišnji zatvor.[60]

U Hrvatskoj se i danas u dijelu stručne i opće javnosti historiografske postavke iz vremena totalitarnoga jugoslavenskoga komunističkog sustava uzimaju kao dogme, a one koji te dogme i mitove dovode u pitanje smješta se u kategoriju „revizionista“, „negacionista“ (iako nitko u Hrvatskoj ne negira ustaške zločine) ili u gorem slučaju „fašista“.[61][62] A istina je ta da u vrijeme komunističke Jugoslavije nije bilo moguće objektivno i profesionalno, sine ira et studio, proučavati povijest Nezavisne Države Hrvatske i općenito vrijeme Drugoga svjetskog rata. Povjesničarka dr. sc. Nada Kisić Kolanović ističe da je proučavanje povijesti tijekom komunističke Jugoslavije bilo „više ili manje u službi povijesti komunističke partije“. Tako su i o NDH stvoreni brojni mitovi i brojne crne legende, od kojih je svakako najdominantniji jasenovački mit, koji se počeo stvarati još za vrijeme Drugoga svjetskog rata kada je imao mobilizatorsku funkciju, tj. kad se preuveličavanjem broja žrtvava željelo privući ljude u partizanski pokret koji je smjerao obnovi Jugoslavije, ali se i poslije rata maliciozno iskorištavao na štetu hrvatskog naroda. Nije bilo milosti niti za one koji su se usudili prenijeti tuđe procjene o manjem broju poginulih. Beogradski novinara Vladimir Marković koji je 1979. nakon razgovora s dr. Franjom Tuđmanom – u kojemu se navodi 60.000 ubijenih u Jasenovcu – prisilno psihijatrijski hospitaliziran.[63] Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture bila je zabranjena zbog sljedeće rečenice o logoru u Jasenovcu: «Kroz taj logor prošli su deseci tisuća ljudi, od kojih je većina pogubljena u mnogim pokoljima što su ondje provođeni.» Zabrana je uslijedila nakon reakcije neznanstvene ustanove, zagrebačkog SUBNOR-a koji je tu rečenicu ocijenio kao «ponovno preoravanje masovnih grobišta stotina tisuća leševa i kostura i bacanje njihova pepela u Savu da bi se prikrio monstruozni zločin».[64]

Mitomanskom megalomanijom broj žrtava preuveličavan je broj žrtava u logoru: Simo Dubajić daje 600.000, Jovan Marjanović u Narodnooslobodilački rat-Narodna revolucija u Jugoslaviji 1941. – 1945. daje 800.000, Radimir Bulatović u Koncentracioni logor Jasenovac s posebnim osvrtom na Donju Gradinu 1991. daje 1,110.929 ljudi, Milomir Marić daje 1,400.000[63] propovijed jednog episkopa SPC govori o "milijunima i milijunima".[65] Na drugom mjestu sam autor Bulatović priznao je da se do objave njegove knjige 1991. o Jasenovcu pisalo uglavnom samo prema sjećanju logoraša i da barem do 1991. o Jasenovcu nije bila napisano niti jedno znanstveno djelo. Drugim riječima, o Jasenovcu se u desetljećima komunističke vladavine pisalo na temelju ideoloških konstrukcija i mitova.[63] Srpnja 1988. je tadašnji glavni urednik Glasa Koncila vlč. Živko Kustić u polemici s protosinđelom Atanasijem Jeftićem, kasnijim episkopom, i dr. Milanom Bulajićem upozorio da se jasenovačkim mitom stvara «dogma hrvatske krivnje» i da je na djelu «neistina koja noževe brusi».[66]

Podrijetlo mita o "hrvatskoj genocidnosti" je još iz 19. stoljeća, kad nije bilo jasenovačkog logora. Hrvatski narod je još onda proglašavan genocidnim i nasljedno sklonim neprijateljstvu prema Srbima. Konačni oblik te ideologije uobličio se u vrijeme Khuena-Héderváryja kada je stvoren «kult ugroženog Srbina». U cijeloj drugoj polovici tog stoljeća po srpskom tisku piše se o «ugroženom Srbinu», koji je građanin «drugoga i trećega reda», kojega se «proganja», kojemu se ne dopušta «srbovati». Najutjecajnija srpska stranka u Hrvatskoj proglasila je Katoličku crkvu za glavnog neprijatelja afirmacije srpske državne ideje (usred Hrvatske), optužujući ju da je gora od Turaka. Sva ta problematika objašnjena je u programatskom članku Srbi i Hrvati u zagrebačkom Srbobranu i brošuri Nikole Stojanovića iz 1902., u kojoj je Hrvatima naviješten rat Hrvatima «do istrage naše ili vaše». Te su Stojanovićeve misli bile nadahnute pisanjemi nadahnuli Ludwig Gumplowicz, na čijim se napisima kasnije "nadahnjivao" i Adolf Hitler, te Houston Stewart Chamberlain, također jedan od Hitlerovih ideoloških učitelja i jedan od općepoznatih prethodnika nacionalsocijalizma i rasizma Hitlerova sustava.[67] Jasenovački mit je do danas "službena istina" za politički vrh Republike Srbije.[68] Glavni cilj promicanja jasenovačkog mita s ovakvim suludim brojkama nakon svršetka Drugoga svjetskog rata bio je taj da se očuva Jugoslavija, a time i spriječi hrvatsko osamostaljenje. Tako je Titov general Jefto Šašić (pretkraj rata pukovnik, načelnik III. protuobavještajnog odjela vojne OZNA-e) napadajući Tuđmanove radove, pisane u vrijeme Jugoslavije, koji su delegitimirali jasenovački mit, ustvrdio kako je „... u pitanju (...) pokušaj uništenja one snage i svih snaga koje čine 'kohezivno tkivo Jugoslavije'“. Anticipirajući događaje koji će uslijediti krajem osamdesetih odnosno početkom devedesetih godina, kad je započela masovna propaganda o jasenovačkom mitu, a kao sredstvo velikosrpske mobilizacije za nadolazeći osvajački rat protiv Hrvatske, Franjo Tuđman se u svojoj Knjizi „Bespuća povijesne zbiljnosti" (1989.) upitao i to „nema li sustavno uveličavanje jasenovačkog mita svrhu stvaranja crne legende o povijesnoj krivnji čitavog hrvatskog naroda, koju tek valja ispaštati?".[63]

Poslijeratni logor JasenovacUredi

Godine 2012. dr. Stjepan Razum iznosi kako postoje dokazi kako su nakon II. svjetskog rata komunističke vlasti nastavile koristiti jasenovački logor, u kojem su navodno protivnike komunističkog režima i ubijalo. S. Razum – koji poslije predvodi inicijativu za osnivanje Društva za istraživanje trostrukog logora Jasenovac – ujedno iznosi svoju ocjenu da uopće nema dokaza za masovna stradanja zatvorenika u Jasenovcu za vrijeme kada su njima upravljale vlasti NDH.[69]

Navode o postojanju poslijeratnog logora u Jasenovcu potvrđuju preživjeli zatvorenici tog komunističkog logora Dragan Ercegovac[70], također Boško Dragičević, Ivan Javor, Matija Helman, Slavko Bašić i dr. Ivo Paspa čija pripovijedanja prenosi Stanko Vukorep u knjizi "Preživjeli svjedoče" iz 2005. godine (knjiga govori o komunističkom teroru na kraju II. svjetskog rata i nakon njega).[71]

Javna ustanova Spomen područje Jasenovac u Priopćenju od 29. prosinca 2012. godine osuđuje izjave dr. Stjepana Razuma o postojanju poslijeratnog logora.[72]

Stipo Pilić i Blanka Matković objavljuju 2014. god. znanstvenu studiju u kojoj iznose ocjenu da prikupljeni vjerodostojni podaci – izuzev iskaza očevidaca, presude sudova kojima se politički osuđenici upućuju na izdržavanje kazne u Kazneni zavod Jasenovac (u nekim dokumentima komunističkih vlasti iz 1940-ih godina: Zavod za prisilni rad Jasenovac), te u arhivima dostupne isprave policijskih i drugih državnih tijela – potvrđuju postojanje logora u Jasenovcu 1945. – 1947., koje su vodile jugoslavenske vlasti.[73] O broju žrtava tog logora za sada nema mnogo podataka, ali rad P. Bašića i M. Keve objavljen 1997. godine ukazuje da je na okolnom području Sisak – Jasenovac – Nova Gradiška – Požega – Kutina u kontekstu komunističkog revolucionarnog terora nestalo između 5.000 i 8.000 ljudi, od kojih je jedan dio zacijelo pogubljen u Jasenovcu.[74]

JUSP Jasenovac na svojim internetskim stranicama (stanje 4. travnja 2015. god.) objavljuje tekst "Je li u Jasenovcu poslije ustaškog bio i partizanski (komunistički) logor?", u kojem se opisuje istraživanje koje je nakon 2002. god. obavila ta ustanova, intervjuiranjem mještana Jasenovaca koji se sjećaju razdoblja nakon II. svjetskog rata: navodi se tu da su krajem 1945. te do lipnja 1946. godine u Jasenovac dovođene grupe od po stotinjak ratnih zarobljenika radi raščišćavanja ruševina i drugih radova. Potom je, navodi se kod JUSP Jasenovac, iz velikog zarobljeničkog logora koje su komunističke vlasti sredinom 1946. god. osnovale u Viktorovcu kod Siska pod imenom "Zavod za prisilni rad Sisak" dovedeno u Jasenovac oko 600 zarobljenika; ti su ratni zarobljenici imali relativno uredni tretman, te su primali i posjete rodbine. Broj tih zarobljenika smanjio se u jesen 1947. na 170 – 180, da bi i zadnji bili odvedeni iz Jasenovca 1948. godine. Mještani Jasenovca se, međutim, sjećaju pojedinačnih likvidacija i ubijanja manjih skupina u okolnom području i u blizini bivšeg ustaškog logora III Ciglana (u šumi Zelenika i oko željezničke pruge); žrtve su bili povratnici ili bjegunci s Križnog puta i Bleiburga, osobe iz obližnjih krajeva koji su dobrovoljno ili prisilno bili u unovačeni u ustaše te su pri povratku kućama bili presretani i ubijeni. U svim izjavama mještana spominje se likvidacija zatočenika jedne kolone ratnih zarobljenika s Križnog puta, potkraj svibnja ili početkom lipnja 1945. u selu Trebež, oko 15 kilometara uzvodno od Jasenovca. Radilo se o ratnim zarobljenicima dovedenim na likvidaciju iz Zavoda za prisilni rad Sisak.[75]

Partizanski prvoborac, politički komesar, povjesničar i publicist Slavko Goldstein potvrdio je postojanje poslijeratnog logora, ali mu smeta da se govori o komunističkom logoru Jasenovac. Voditelj Romano Bolković ga je u emisiji OTV-a 2 u 9, emitiranoj 26. siječnja 2004. godine u 21 h pitao o postojanju, a Goldstein je izjavio „… Na području ‘Spomen područja Jasenovac’ nije više bilo logora, on je uništen, ali je jedan logor osnovan 1945. u jesen, u samome mjestu Jasenovac i postojao je dvije godine. Imamo iskaze logoraša … zapovjednika … mještana Jasenovca …".

U knjizi “Jasenovac – Tragika, mitomanija, istina” iz 2016. godine Slavko Goldstein pojašnjava da je pod zapovjedanjem poručnika OZNA-e Mirka Šimunjaka djelovala grupa zatvorenika ("Radna grupa Jasenovac") iz velikog kažnjeničkog logora Viktorovca kraj Siska u kojem je u ljeto 1945. bilo oko 3500 do 4000 zatočenika, pretežito bivših pripadnika oružanih snaga NDH; ta da je ta grupa radila na demontaži ostataka ustaškog logora Jasenovac.[76]

Dio knjige Slavka Goldsteina koji se bave razaranjem logora i mjesta Jasenovac 1945. god. i tvrdnje da je u Jasenovcu bila samo ispostava sisačkog logora Viktorovac opširno demantiraju povjesničari Bianca Matković i Stipo Pilić, navodeći da S. Goldstein hotimice koristi uradke jugoslavenske komunističke propagande kao dokumente, te da neke povijesne dokumente krivo citira i interpretira.[77]

2016. godine, Slavko Goldštajn dodatno za medije prezentira rezultate rada više kustosice JUSP Jasenovac Jelke Smreke, koja je razgovarala je u razdoblju od 1990. do 2005. god. obavila i arhivski obradila 20 opširnih razgovorima s mještanima Jasenovca, kažnjenicima na radu u Jasenovcu, službenicima poslijeratnih vlasti, uključujući razgovor s poručnikom OZNA-e Mirkom Šimunjakom, te s Ivanom Bezjakom, zapovjednikom jasenovačke milicijske stanice u ljeto i jesen 1945. godine. Oštro kritizirajući autore koji govore o postojanju poslijeratnog komunističkog logora u Jasenovcu, Goldštajn ipak prenosi svjedočenje Mirka Šimunjaka da je on od travnja 1945. do srpnja 1947. godine zapovijedao "Radnom grupom Jasenovac" (pod službenim imenom ‘Zavod za prisilni rad Viktorovac – Radna grupa Jasenovac II’), a kojega se mještani sjećaju i kolokvijalno spominju kao ‘mali logor’ koji se u poraću nalazio unutar samog jasenovačkog naselja, za razliku od ‘velikog logora’ koji se za vrijeme rata nalazio na golemom prostoru izvan mjesta Jasenovac. Izgleda da zatočenici komunističkog ‘malog logora’ nisu bili zlostavljani, te su uredno hranjeni. Mirko Šimunjak navodi u razgovoru s J. Smrekom, da je u trenutku kada je 1945. godine preuzeo zapovjedništvo nad ‘malim logorom’ bilo u njemu oko 600 zatočenika.[78]

CIA u svome izvješću od 29. svibnja 1951. navodi brojku od 39 poratnih sabirnih logora na području Jugoslavije, s oko 200.000 interniranih zatočenika; među tim logorima spominje se i ovaj u Jasenovcu – o čijem postojanju govore i dokumenti komunističke vlasti, koji su do danas dostupni u arhivima.[79][80]

Krivotvorenje broja ubijenihUredi

Komunistička partija Jugoslavije je opravdavala svoju vladavinu SFR Jugoslavijom propagandom o svojoj ulozi u drugom svjetskom ratu, te su snage protiv kojih su partizani ratovali bez ikakve iznimke nazivani "neprijateljima" i sustavno demonizirani; osobito se tako činilo kada su posrijedi bili ustaše i NDH. U svrhu te propagande se o Jasenovcu desetljećima manipulativno pisalo, a tragovi te propagande – koja se nije zasnivala na znanstvenim istraživanjima, koja doista nisu mogla potvrditi razmjere zločina u Jasenovcu o kakvima je komunistička propaganda govorila – ostali su prisutni do danas.[81][82]

Iako je broj žrtava u Jasenovcu zbog velikog nesuglasja u znanstvenoj zajednici vrlo teško procijeniti, i dalje postoje činjenice koje potvrđuju da se broj jasenovačkih žrtava i u novije vrijeme krivotvorio te da su na popis žrtava u Jasenovcu uvršteni ljudi koji su umrli prije ili poslije samog postojanja logora u Jasenovcu ili su pak stradali na nekom drugom području. Tako se na na mrežnom jasenovačkom popisu Javne ustanove spomen-područja Jasenovac nalazi Mile Basara rođen po ocu Milošu u Podselu kod Vojnića 1919. godine, kojega su prema navodima ubili ustaše u Jasenovcu 1941. godine, pri čemu se kao izvori podataka navode komunistički popis žrtava iz 1964. i knjiga Kotar Vojnić u Narodnooslobodilačkome ratu i socijalističkoj revoluciji iz 1989. godine. Ciljanom istragom pronađen je smrtni list Mile Basare u kojemu se u potpunosti podudaraju datum rođenja, 5. listopada 1919., mjesto rođenja (Slunjski Moravci), baš kao i ime i prezime njegovih roditelja (otac Miloš i majka Marija), no prema smrtnom listu Basara je preminuo 3. veljače 2009. u njemačkom gradu Stuttgartu, što upućuje da je Basara jedna od lažnih žrtava jasenovačkog logora.

Primjer krivotvorene žrtve je i Židov Aleksandar Weiss, rođen po ocu Josipu 1900. u Đurđenovcu koji je prema navodima ubijen u Jasenovcu, pri čemu se kao izvori podataka u napomenama navode knjiga Židovi u Hrvatskoj Melite Švob i projekt Dotršćina. Međutim, kad se pogleda dokument u Dotršćini, za Aleksandra Weissa navodi samo da je rođen oko 1900. godine, da je bio drvorezbar u Mesničkoj ulici u Zagrebu i da je ubijen 1941. godine u Jasenovcu, odnosno nigdje se ne navodi mjesto rođenja te je tako bez većeg razmatranja uvršten na popis žrtava Jasenovca. To bi bio samo sitan detalj da ne postoji i nastavak ove priče. U tom smislu je zanimljivo da postoje rodni i smrtni list prema kojima se jasno vidi da je Aleksandar Weiss rođen ocu Josipu i majci Ceciliji 10. kolovoza 1900. godine u Sušinama u općini Đurđenovac umro 27. studenog 1970. godine tj. više od četvrt stoljeća nakon Drugog svjetskog rata. U digitalnom arhivu Yad Vashema je petnaest zapisa na upit o Aleksandru Weissu iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine ili Srbije s godinama rođenja ±5 tj. u rasponu od 1895. do 1905., ali nitko nije iz Đurđenovca ili iz Zagreba. Još su dvojica imenjaka Aleksandra Weissa u mrežnom jasenovačkom popisu. Sva trojica jasenovačkih imenjaka mogu se svesti na opis – isti uz male razlike. Ako je jedan izgledni lažnjak, a dvojica s popisa su mu vrlo slični, postoji velika vjerojatnost da su i ti slučajevi problematični.

Na mrežnom jasenovačkom popisu se nalazi i Elli Car rođena ocu po Jakovu u Križevcima 1910. godine i navodno ubijena u Jasenovcu 1941. godine. Također se navodi da je Židovka odnosno da je ženskog roda, a kao alternativno ime oca se u napomenama navodi Jašo. U njezinom slučaju pronađen je smrtni list koji navodi da je Ela Antonie Car rođena ocu Jaši i majci Ivki 12. ožujka 1910. godine u Križevcima umrla 25. rujna 1995. godine, što znači da je i Car jedna od lažnih jasenovačkih žrtvava. U napomenama jasenovačkog popisa može se vidjeti da je Elli Car u prvobitnoj verziji prema komunističkom popisu iz 1964. godine (SZSJ64) navedena kao Hrvatica. Nacionalnost je promijenjena i kod njezinih prezimenjaka s jasenovačkog popisa Teodora i Jerka Cara. Teodor je kao i Elli od Hrvata postao Židov, a kod Jerka Cara se dogodilo obratno pa je od Židova postao Hrvat. U digitalnom arhivu Yad Vashemu nema podataka o njima i to implicira da Teodor i Jerko Car ili nisu Židovi ili nisu žrtve.

Kao jedna od žrtava jasenovačkog ustaškog logora navodi se i Erdonja Levi rođena po po ocu Salamonu u Sarajevu 1898. godine i navodno ubijena 1942. godine u Jasenovcu. Kao skraćenica od Erdonja se koristilo ime Erna pa se tako u smrtnom listu navodi da je Erna Levi rođena od oca Salomona i majke Mazalte u Sarajevu 29. rujna 1898. godine zapravo umrla 26. kolovoza 1967. godine. U digitalnom arhivu Yad Vashema može se naći Erna Levi iz Sarajeva, rođena 1904. godine. Otac joj se zvao Salomon, a majka Rivka. Prema iskazu sestrične stradala je u Auschwitzu. U digitalnom arhivu Yad Vashema nalaze se za ovaj slučaj dvije zanimljive Erdonje Levi. Erdonja Levi djevojački Katan, iz Sarajeva, rođena 1908. godine, roditelji Moše i Lea. Prema iskazu bratića kao mjesto smrti navodi se logor Đakovo. Znatno mlađa Erdonja Levi također iz Sarajeva, u trenutku smrti imala je oko 17 godina. Ime oca je i u ovom slučaju isto tj. Moše, ali ime majke je različito (Ester). U iskazu rođakinje navodi se da je ubijena, ali bez detalja o mjestu i godini smrti.

Osim odraslih, na jasenovačkom mrežnom popisu nalaze se i male bebe rođene i umrle davno prije Drugog svjetskog rata. Dobar primjer za to je Leon Steiner s mrežnog jasenovačkog popisa. Prema navedenim podatcima rođen je u Požegi 1908. godine po ocu Samuelu, a ustaše su ga, prema navodima, ubili u logoru Jasenovac 1941. godine. U napomenama se već može naslutiti da nešto nije u redu jer se alternativno navodi da je stradao u Gospiću. Dubinskim istraživanjem pronađeni su podatci o Leu Steineru rođenom 1908. godine u Požegi, čiji su roditelji Samuel i Celestine. Taj Leo Steiner umro je 1909. godine kao mala beba osam mjeseci nakon rođenja.[83]

Osim navedenih, kao lažna žrtva logora Jasenovac naveden je i Slaven Vincent Letica, Hrvat iz Podgore nedaleko Makarske, brat Slavena Letice, koj je rođen 21. siječnja 1944. u talijanskom gradu Tarantu, usred zbjega gotovo trideset tisuća dalmatinskih Hrvata u sinajski pustinjski logor El Shatt. Ondje je, kao tromjesečna beba preminuo 24. travnja 1944. [84]

Manipulacije fotografijamaUredi

Javna ustanova Spomen-područje Jasenovac objavila je 2008. godine je Fotomonografiju autorice Nataše Mataušić, s velikim brojem izvornih fotografija iz Sabirnog logora Jasenovac, ali također s nevjerodostojnim slikama snimljenim na drugim mjestima, koje su u raznim prigodama i opetovano bile korištene uz tvrdnje da su posrijedi slike zločina iz Jasenovca. Tako su primjerice fotografije zvjerskog ubojstva dvojice slovenskih partizana od strane njemačkih vojnika pripisivana ustašama u Jasenovcu; kao i slike grupe pobijenih domobrana i civila izvučenih iz Save u Sisku (uzvodno od Jasenovca, dakle) u svibnju 1945. godine. Kao ilustracije ubijanja zarobljenika u Jasenovcu korištene su iste slike koje su u knjigama korištene kao dokumenti o ustaškim zločinima počinjenima u drugim krajevima, pa čak i kao dokumenti o zločinima partizana. Autorica navodi da su i slike iz njemačkih sabirnih logora korištene kao tobožnje fotografije zločina u Jasenovcu.[85]

U veljači i ožujku 2009. godine je u časopisu "Glas Koncila" objavljena serija od 7 članaka autora Tomislava Vukovića, koji također ukazuju da su u desetljećima nakon Drugog svjetskog rata korištene mnoge fotografije koje se s Jasenovcem ne mogu dovesti u vezu, ili čak za koje se pouzdano zna da su snimljene na drugim mjestima, kako bi se pomoću njih, u nedostatku pravih dokumentarnih slika, pokušalo dokazivati strahotu zločina u Jasenovcu.[86] Postoje fotografije za koje se zna da su snimljene u Jasenovcu, ali na njima nije dokumentiran neki pojedinačni zločin.[87]

JUSP Jasenovac objavljuje 2016. godine Fotomonografiju autora Đorđa Mihovilovića, s fotografijama iz razdoblja 1945. do 1947. godine[88], koje prema nekim ocjenama dokazuju da u Jasenovcu nakon 1945. godine nije djelovao komunistički logor.[89] Blanka Matković i Stipo Pilić se ne slažu da bi takvi zaključci mogli biti valjani.[90]

Antihrvatska propaganda utemeljena na narativu o Sabirnom logoru JasenovacUredi

Ishodište crnih mitova je dokument iz 1946. godine, izvješće Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, naslovljeno Zločini u logoru Jasenovac. Sastavljeno je bez dokumenata, na temelju izjava svjedoka i zapisnika triju komisija koje su obišle logor Jasenovac 11. i 18. svibnja i 18. lipnja 1945., prepuno pretjeranih, nevjerojatnih, pa i apsurdnih navoda i tvrdnji. Premda je 1947. godine prema poimeničnim podatcima Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača NR Hrvatske iz 1947. utvrđena višestruko manja brojka, odnosno da su u logorima NDH život izgubile 25 773 osobe s područja Hrvatske, a da broj žrtava logora Jasenovac s područja Hrvatske iznosi 15 792 i logora Stara Gradiška 2927, osporavanje mitologizirane brojke iz Izvješća bilo je političko samoubojstvo.[91]

Jugoslavenski službeni podatci o veličini pojedinih kategorija žrtava rata – koji su se osobito u pogledu Jasenovca tijekom godina mijenjali, kako bi se već učinilo potrebnim nekome od tvoraca jugoslavenske propagande – gotovo nikada nisu bili utemeljeni na nekakvim određenim statističkim podatcima, nego na zahtjevima političke prakse kakva je postojala u zemlji pod komunističkim režimom. Partizanske zločine u ratu i poraću gotovo se nikad nije spominjalo, četničke se zločine većinom prešućivalo, umanjivalo ili relativiziralo[92], a ustaški su uvećavani do te mjere da je u jugoslavenskoj zakonodavnoj i političkoj praksi – kojoj kroatofobija nipošto nije bila strana, kod realistične procjene da hrvatska težnja za vlastitom državom predstavlja zacijelo najvažniju ugrozu za opstanak Jugoslavije – bila neizbježna pojava gubljenja osobne moralne, a naravno i kaznene, odgovornosti i njezina prenošenja na čitavi hrvatski narod, koji te zločine nikada nije odobravao, niti nalazio opravdanje za njih.[93] Zato je i primjerice Vojna enciklopedija nedodirljive JNA, glavnog "zatvorskog čuvara Jugoslavije" čuvala crni mit, pa je u natuknici stajala brojka od 600 000 žrtava jasenovačkog logora – sve ako su podatci službenog Jugoslavenskog popisa iz 1964. godine (koji su, makar je popis proveden posve službeno, bili pod embargom sve do 1989. godine) ukazivali da je u svim logorima na području čitave Jugoslavije poginulo sveukupno 89 851 osoba.[94]

Ciljanim i planskim višestrukim uvećavanjem žrtava ustaškog režima, tvorci mita su nastojali ostvariti asocijativno prenošenje moralne a time i kaznene odgovornosti na cijeli hrvatski narod, što je imalo za posljedicu ne samo teška psihološka i politička opterećenja, nego i demografske posljedice, kao i osjetan zastoj u gospodarskom, kulturnom, umjetničkom i znanstvenom razvitku hrvatskog naroda. Rijetki su se usudili suprotstaviti crnom mitu. Mirko Peršen, preživjeli logoraš iz Jasenovca i autor knjige “Ustaški logori” u svojoj usmeno izrečenoj procjeni kazao je da broj žrtava u Jasenovcu ne prelazi 30 tisuća. Ugledni hrvatski književnik Vjekoslav Kaleb, istaknuti sudionik NOB i komunist, spoznao je zle namjere tvoraca crnog mita.[36]

  „Znam da oni koji udesetostručuju broj ubijenih recimo u Jasenovcu, jednostrano, znadu dobro da je u tom logoru ubijeno daleko najviše Hrvata, ali oni hoće da unovče tuđu krv i potežu je za svoje nečiste svrhe”
(Vjekoslav Kaleb, Govorim o toleranciji, u Hrvatski tjednik, Zagreb, br. 31, 19. studenoga 1971., str. 15.)

Podatci Javne ustanove Spomen područje Jasenovac iz 2013. godine govore o više od 83 tisuće žrtava u logoru Jasenovac i obližnjem logoru Stara Gradiška.[95] Više autora smatra taj broj – makar višestruko manji od posve proizvoljnih brojki kojima se koristila propaganda jugoslavenskog komunističkog režima – prevelikim, ukazujući na razne očite nedosljednosti u podacima u Poimeničnom popisu kojega sastavlja JUSP koje rezultiraju – kako kritičari iznose – tisućama nevjerodostojnih imena na tom popisu.[45]

Hrvatski novinar, publicist i istraživač Igor Vukić, koji je i sam srpskog podrijetla i čija je obitelj prošla kroz logor Jasenovac, tvrdi da u Jasenovcu nije bilo masovnih ubojstava kako to do danas ističe JUSP Jasenovac i velika većina srpskih medija. U svojoj knjizi "Radni logor Jasenovac" iz 2018. godine ističe da nitko nije interniran u logor zbog svoje nacionalne ili vjerske pripadnosti već kao politički protivnik Nezavisne Države Hrvatske. Vukić se bavi i poslijeratnim komunističkim logorom u Jasenovcu. Građa Vukićeve knjige zasniva se na na 700 arhivskih kutija jugoslavenske Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača, na 200 kutija dokumenata administrativnih i vojnih vlasti NDH, na golemoj građi OZN-e, UDB-e i SDS-a SRH i SFRJ, na zbirkama dokumenata iz partizanskih izvora i vjerodostojih iskaza bivših logoraša te na znanstvenoj i publicističkoj literaturi. Vukić se u svojoj knjizi nije bavio izračunavanjem broja žrtava logora.[96][97]

U novije vrijeme, neki autori iznose podatke o broju žrtava logora, koji su daleko niži od onih koje iskazuje Javna ustanova Spomen područje Jasenovac Tako slovenski publicist Roman Leljak iznosi početkom 2018. godine govori o dokumentima iz vojnih arhiva u Beogradu, sačinjenima 1946. godine, u kojima je evidentirano 18.600 zatočenika, od kojih da je smrtno stradalo njih 1.654.[98]

S druge strane, službeni predstavnici Republike Srbije i Republike Srpske ustraju kod propagande o Jasenovcu kakva je nastala za vrijeme SFRJ, uključivo višestruko povećane brojeve žrtava; predsjednik R Srbije Tomislav Nikolić objašnjava 2016. godine da to čine stoga jer "nama danas udaraju žig zlikovca, a zlikovcima stavljaju oreol žrtve", tj. dovodi u svezu Jasenovac (gdje su žrtve bili Srbi) sa zločinima za koje su osuđeni sve glavne vođe Republike Srpske (Radovan Karadžić, Biljana Plavšić, Ratko Mladić i drugi) na Međunarodnom sudu za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije, dakle osobe koje su stvarale Republiku Srpsku, za zločine u ratovanju koje je stvorilo Republiku Srpsku.[99] Te brojeve ponavljaju i poneki srbijanski povjesničari, makar bez provođenja nekih znanstvenih istraživanja.[100][101]

Filmovi i knjige o JasenovcuUredi

Povezani članciUredi

IzvoriUredi

 1. "DO KOJIH JE NOVIH SPOZNAJA DOŠAO IGOR VUKIĆ U SVOJOJ NOVOJ KNJIZI? »Jasenovac je u nas jedna od zadnjih povijesnih tabu-tema« | Glas Koncila", Glas Koncila, objavljeno 21. lipnja 2018. pristupljeno 14. kolovoza 2018.
 2. Stjepan Razum: Jasenovac nije bio logor smrti, a ne daju nam da to dokažemo. croexpress.eu (24. studenoga 2014.) “U svom priopćenju, koje potpisuje predsjednik Društva Stjepan Razum, kažu kako im se 'ne dozvoljava da dokažu da je Jasenovac bio radni i sabirni logor', a ne 'logor smrti'.”
 3. Ljubica Štefan: Poslijeratni Titov logor Jasenovac 1945. – 1947./48., pristupleno 21. veljače 2018.
 4. "S. Pilić: Komunisti imali logor Jasenovac godinama poslije rata i u njemu je bilo likvidacija – Portal Hrvatskoga kulturnog vijeća", Portal Hrvatskoga kulturnog vijeća, objavljeno 28. siječnja 2015. pristupljeno 24. kolovoza 2018.
 5. REAKCIJA NA POSJET PREDSJEDNIKA HRVATSKE BISKUPSKE KONFERENCIJE JASENOVCU
 6. Misa zadušnica za žrtve bačene u Husinu jamu, IKA, 3. rujna 2011., 13:46, IKA V – 134624/9
  "Isto tako, pogledajmo što je bilo loše i što je bilo antiljudsko u vrijeme NDH. Javno moramo priznati i pokajati se, jer blagopokojni kardinal mučenik Stepinac javno je kazao za tadašnje logore, a posebno Jasenovac, da je to sramota za hrvatski narod i da će zbog toga hrvatski narod itekako ispaštati"."
 7. “Nadbiskup Alojzije kardinal Stepinac i totalitarni režim“, Vladimir Horvat, [1]Obnovljeni život, [2]Vol.51 No.1-2 Siječanj 1996.
 8. (5. srpnja 2015.)"Stepinac: Ne možete trijebiti ljude; Pavelić: Ti si magarac". Slobodna Dalmacija pristupljeno 24. prosinca 2018.
 9. 9,0 9,1 Ivo Goldstein. Katolička crkva, nadbiskup Stepinac i Židovi. issuu.com pristupljeno 24. prosinca 2018.
 10. 10,0 10,1 10,2 Revizionisti pokušavaju Hrvate napraviti kolektivno odgovornim za zločine u Jasenovcu, a to je civilizacijska sramota. tportal.hr (11. studenoga 2018.) pristupljeno 24. prosinca 3018.
 11. Milko Riffer: Grad mrtvih: Jasenovac 1943., Nakladni zavod Hrvatske, Zagreb, 1946., digitalizirano na: Znaci.net, str. 154-156
 12. Ivor Fuka: LUPIGA SA SVJEDOCIMA POVIJESTI: Kako smo preživjeli Jasenova.], Lupiga.com, 27. travnja 2015., pristupljeno 24. kolovoza 2018.
 13. Raif Okić (24. KOLOVOZA 2017.). Izvještaj iz Jasenovca: "To je svinjac, jednog su izjele uši...". Express pristupljeno 24. kolovoza 2018.
 14. Spomen-područje Jasenovac
 15. Spomen-područje Jasenovac
 16. "Jasenovac 1941. – 1945. Logor smrti i radni logor", Nataša Mataušić, JUSP Jasenovac, Jasenovac-Zagreb, 2003, str. 91–97. ISBN 953-99169-0-9
 17. 17,0 17,1 17,2 17,3 "Jasenovac 1941. – 1945. Logor smrti i radni logor", Nataša Mataušić, JUSP Jasenovac, Jasenovac-Zagreb, 2003, str. 98. ISBN 953-99169-0-9
 18. Horvat, Vukić, Pilić, Matković. "Jasenovački logori – istraživanja" Društvo za istraživanje trostrukog logora Jasenovac, Zagreb, 2015, str. 176
 19. Goldstein, Slavko. "Jasenovac – tragika, mitomanija, istina". Fraktura, Zagreb, 2016, ISBN 978-953-266-709-7, str. 73:
    „Nadležna nova vlast, Kotarski NOO Novska, dozvolila je stanovništvu koristiti ciglu iz zida i građevni materijal iz logorskih ruševina za obnovu domova i naselja. Raspored i dozvole za odnošenje cigle izdavao je službenik Kotarskog NOO-a Pane Peleš”
 20. Slavko. "Matković i Pilić: Odgovor na neistine iz Goldsteinova pamfleta ‘Jasenovac – tragedija, mitomanija, istina’". Narod.hr, 16. travnja 2016
 21. http://www.safaric-safaric.si/materiali_cro/stefan_ljubica/1998%20Stefan%20ljubica%202%20kongres%20HZK_1998.htm
 22. "Nikolić: Sećanje na žrtve genocida je sveta obaveza", RTS 8. svibnja 2016.
 23. "Operation Last Chance: Croatia", posjećeno 22. veljače 2015.
 24. "Holocaust Encyclopedia – Jasenovac", United States Holocaust Memorial Museum, pristupljeno 22. veljače 2015.
 25. 25,0 25,1 ZKH (op cit) Odlomak D-XXVI
 26. "Povijest nije crno-bijeli film", Igor Radanović kod "Kontra Press", 31. svibnja 2014. god.
 27. "'Glas Koncila': Pravdanje i relativizacija jasenovačke tragedije", Milan Radanović, kod "Kontra Press", 19. svibnja 2013.
 28. Cvetković, Dragan (2019.). "GEOSTATISTIČKA ANALIZA LJUDSKIH GUBITAKA U KONCENTRACIONOM LOGORU JASENOVAC". Istorija 20 veka 1-2019 pristupljeno 21. rujna 2019.
 29. Karakaš Obradov, Marica. [https://hrcak.srce.hr/file/65506 "ŽRTVE SAVEZNIČKIH BOMBARDIRANJA NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE U JUGOSLAVENSKIM POPISIMA ŽRTAVA RATA (1947., 1950. I 1964.) I HRVATSKIM ŽRTVOSLOVIMA (1991. – 2005.)"]. Polemos 10 (2007.) 2: 73-83 pristupljeno 21. rujna 2019.
 30. 30,0 30,1 Andriana Benčić: Negatore Jasenovca treba kazniti. Novosti (4. lipnja 2018.) pristupljeno 21. rujna 2019.
 31. 31,0 31,1 Jozo Tomasevich (2010). “Preuveličavanje broja žrtava”, RAT I REVOLUCIJA U JUGOSLAVIJI 1941-1945; OKUPACIJA I KOLABORACIJA, Naslov izvornika War and Revolution in Yugoslavia, 1941-1945: Occupation and Kollaboration by Jozo Tomasevich, Stanford University Press, str. 810-813, Zagreb: EPH Liber pristupljeno {{subst:TRENUTAČNIDAN}}. {{subst:TRENUTAČNIMJESECIME}} {{subst:TRENUTAČNAGODINA}}. ISBN 0804736154
 32. "Yugoslavia – Manipulations – With the Number of Second World War Victims", Hrvatski informacijski centar, 1993.
 33. Vladimir Žerjavić (Časopis za suvremenu povijest, Vol. 27 No. 3, 1995.). Demografski i ratni gubici Hrvatske u Drugom svjetskom ratu i poraću (v. osobito Tabela 10.) pristupljeno 6. siječnja 2019.
 34. (2010.) “XIII. UNIŠTENJE ŽIDOVSKE ZAJEDNICE U JUGOSLAVIJI”, RAT I REVOLUCIJA U JUGOSLAVIJI 1941-1945; OKUPACIJA I KOLABORACIJA, str. 659-671, Stanford, Calif.: Stanford University Press pristupljeno {{subst:TRENUTAČNIDAN}}. {{subst:TRENUTAČNIMJESECIME}} {{subst:TRENUTAČNAGODINA}}. ISBN 0804736154
 35. 35,0 35,1 Mark Biondich (2002). Persecution of Roma-Sinti in Croatia, 1941–1945 (članak u zborniku) (engleski). CENTER FOR ADVANCED HOLOCAUST STUDIES, UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM pristupljeno 6. siječnja 2018.
 36. 36,0 36,1 Projekt Velebit Bruno Bušić Demografski gubici – Žrtve Hrvata u Hrvatskoj i Jugoslaviji (II), 5. svibnja 2019. (pristupljeno 7. svibnja 2019.)
 37. "Dr. Stjepan Razum: Otkrio sam veliku prijevaru u Jasenovcu, DORH mora pokrenuti istragu", "maxportal", 11. lipnja 2015.
 38. Pouzdanost, popunjenost i samodosljednost 'Poimeničnog popisa žrtava KCL Jasenovac 1941. – 1945.' pristupljeno 24. travnja 2016.
 39. Skriva li Slavko Goldstein namjerno istinu ili nije dovoljno sposoban za njezino otkrivanje? pristupljeno 9. siječnja 2016.
 40. Kolika je cijena nepravilnosti popisa jasenovačkih žrtava? pristupljeno 24. travnja 2016.
 41. Nikola Banić: Židovsko pomaganje Hrvatskoj pristupljeno 24. travnja 2016.
 42. 'Mrežni jasenovački popis: Svaka dodatna informacija vezana uz taj popis od velikog je značaja', M. T. i Nikola Banić kod Narod.hr, 9. veljače 2016. god.
 43. Nikola Banić: Znači li odlazak u inozemstvo smrt? pristupljeno 24. travnja 2016.
 44. 'Poimenični popisa žrtava KCL Jasenovac 1941. – 1945.' i njegovo nepodudaranje s izvorišnim dokumentima pristupljeno 24. travnja 2016.
 45. 45,0 45,1 Nikola Banić i M. Koić: UDAR – Tko su danas ustaše? pristupljeno 28. kolovoza 2016.
 46. Jasenovačka pljačka novaca Ministarstva kulture pristupljeno 24. travnja 2016.
 47. Jasenovački popis: Manipulacije s poznatima i slavnima pristupljeno 30. travnja 2016.
 48. „Ljudski gubici Hrvatske u Drugom svjetskom ratu koje su prouzročili “okupatori i njihovi pomagači” Brojidbeni pokazatelji (procjene, izračuni, popisi)“, Vladimir Geiger, Časopis za suvremenu povijest, Vol.43 No.3 Prosinac 2011., str. 707
 49. "Jasenovac i navika stara: negacija Holokausta", Vladimir Matijanić za "Slobodna Dalmacija", 22. lipnja 2015.
 50. Nikola Banić: (Ne)kulturni mačak u vreći pristupljeno 24. travnja 2016.
 51. uredništvo/Roman Lejlak: Povijesni ekskluziv – objavljujemo popis žrtava: Zemaljska komisija Hrvatske 1946. godine, Hrvatski tjednik, br. 698 (8. veljače 2018.), str. 21–26.
 52. Jurčević: Nastanak jasenovačkog mita, str. 60, Zagreb 2005 god.
 53. R. Bulatović: Koncentracioni logor Jasenovac s posebnim osvrtom na Donju Gradinu, str. 188
 54. 54,0 54,1 R. Bulatović: Koncentracioni logor Jasenovac s posebnim osvrtom na Donju Gradinu, str. 205
 55. 55,0 55,1 R. Bulatović: Koncentracioni logor Jasenovac s posebnim osvrtom na Donju Gradinu, str. 214
 56. R. Bulatović: Koncentracioni logor Jasenovac s posebnim osvrtom na Donju Gradinu, str. 200
 57. J. Jurčević: Nastanak jasenovačkog mita, str. 61, Zagreb 2005 god.
 58. Zapisnici i izlaganja s Prve međunarodne konferencije o Jasenovačkim sabirnim logorima, City University New York, 1997. (organizatori Bernard Klein i Milan Bulajić), izlaganje Vladimira Žerjavića, str. 208–215., izlaganje Milana Bulajića, str. 216–228. Posjećeno 21. svibnja 2016.
 59. Davor Dijanović (20. ožujka 2016.). Knjiga koja znanstveno ruši jasenovački mit i poziva na daljnja istraživanja. HKV pristupljeno 21. rujna 2019.
 60. Benčić, Andriana. "KONCENTRACIJSKI LOGOR JASENOVAC: KONFLIKTNO RATNO NASLJEĐE I OSPORAVANI MUZEJSKI POSTAV". Polemos : časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, Vol. XXI No. 41, 2018.: 46 pristupljeno 21. rujna 2019.
 61. Andrija Knežević (24. travnja 2017.). Revizionisti i licemjeri. Autograf.hr pristupljeno 10. prosinca 2019.
 62. Ivan Miklenić (25. ožujka 2019.). UZ OPTUŽBE BIVŠEGA PREDSJEDNIKA Dokle »svatko svojemu«?. Glas Koncila pristupljeno 10. prosinca 2019.
 63. 63,0 63,1 63,2 63,3 D. Dijanović: Knjiga koja znanstveno ruši jasenovački mit i poziva na daljnja istraživanja – Portal Hrvatskoga kulturnog vijeća, Objavljeno: 20. ožujka 2016.
 64. Mato Artuković: UZ POLEMIKU O «INDIFERENCIJI CRKVE PREMA JASENOVAČKIM ŽRTVAMA» (sitan doprinos velikoj temi), Scrinia slavonica 10 (2010), str. 650
 65. Mato Artuković: UZ POLEMIKU O «INDIFERENCIJI CRKVE PREMA JASENOVAČKIM ŽRTVAMA» (sitan doprinos velikoj temi), Scrinia slavonica 10 (2010), str. 654
 66. Mato Artuković: UZ POLEMIKU O «INDIFERENCIJI CRKVE PREMA JASENOVAČKIM ŽRTVAMA» (sitan doprinos velikoj temi) , Scrinia slavonica 10 (2010), str. 651
 67. Mato Artuković: UZ POLEMIKU O «INDIFERENCIJI CRKVE PREMA JASENOVAČKIM ŽRTVAMA» (sitan doprinos velikoj temi) , Scrinia slavonica 10 (2010), str. 652-653
 68. Mato Artuković: UZ POLEMIKU O «INDIFERENCIJI CRKVE PREMA JASENOVAČKIM ŽRTVAMA» (sitan doprinos velikoj temi) , Scrinia slavonica 10 (2010), str. 650.
 69. "Dr. S. Razum: Dokaza o masovnom stradanju u Jasenovcu za vrijeme rata nema", Andrea Černivec za "Hrvatski tjednik" 9. kolovoza 2012.
 70. „U Jasenovcu sam 1946. pokapao na stotine ljudi koje su svakodnevno ubijali partizani!“, "Hrvatski tjednik", 13. svibnja 2014.
 71. "ISTINA O TRI JASENOVAČKA LOGORA (10): 'Plitko zakopana tjelesa u odorama hrvatske vojske'", Tomislav Vuković za "Glas Koncila" 20 (2082), 18. svibnja 2014.
 72. Savjet JUSP Jasenovac, Priopćenje: "Osuda izjave povjesničara i svećenika Stjepana Razuma", 29. KOLOVOZA 2012.
 73. "Poslijeratni zarobljenički logor Jasenovac prema svjedočanstvima i novim arhivskim izvorima", Stipo Pilić, "Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru", No.56 Prosinac 2014.
 74. "O problemu postojanja jasenovačkog logora nakon 1945.", Petar Bašić i Mario Kevo, "Radovi", Zavod za hrvatsku povijest, Vol. 30, 1997., str. 307
 75. "PITAJU NAS – Je li u Jasenovcu poslije ustaškog bio i partizanski (komunistički) logor?" mrežne stranice JUSP Jasenovac, pristupljeno 4. travnja 2015.
 76. Drago Pilsel (29. svibnja 2017.). Ovdje sahranjujemo mit o ”komunističkom logoru” u Jasenovcu. Autograf.hr pristupljeno 14. kolovoza 2019.
 77. B. Matković i S. Pilić (17. travnja 2016.). SLAVKO GOLDSTEIN – RAZOTKRIVEN! Odgovor povjesničara na neistine iz Goldsteinova pamfleta “Jasenovac – tragedija, mitomanija, istina”. Sloboda.hr pristupljeno 14. kolovoza 2019.
 78. Slavko Goldstein (5. travnja 2016.). O poslijeratnom Jasenovcu. Novosti pristupljeno 12. studenog 2019.
 79. Kamenjar.com Zlatko Pinter: Poslijeratni Jasenovac; Objavljeno 14. svibnja 2018. (pristupljeno 13. prosinca 2018.)
 80. Kamenjar.com Josip Gajski/Hrsvijet: Titova Jugoslavija kao jedinstveni poslijeratni koncetracijski logor, 12. svibnja 2018. (pristupljeno 13. prosinca 2018.)
 81. KOLIKO JE ZAISTA SRBA UBIJENO U JASENOVCU? (srpski). VESTINET (16. srpnja 2014.) pristupljeno 12. PROSINCA 2018.
 82. Haris Ljevo (16. travnja 2018.). UBOGI, PROVIDNI MILE: Dodik ponovo ponizio žrtve zločina u Jasenovcu; Bošnjake i Hrvate on, zapravo, želi... (bosanski). Slobodna Bosna pristupljeno 12. prosinca 2018.
 83. N. BANIĆ I M. KOIĆ: NOVE JASENOVAČKE ŽRTVE IZ XXI. STOLJEĆA, pristupljeno 12. studenoga 2017.
 84. Slaven Letica: Moj brat, koji je umro u El Shattu, pretvoren je u žrtvu Jasenovca, pristupljeno 12. studenoga 2017.
 85. Nataša Mataušić [2008]. KONCENTRACIONI LOGOR JASENOVAC: Fotomonografija, str. Str. 10, 18-23, 38-41, 72-76, Zagreb: Javna ustanova Spomen područje Jasenovac pristupljeno 16. kolovoza 2018.
 86. Tomislav Vuković. FOTOKRIVOTVORINE O JASENOVAČKOME LOGORU (1)-(7) serija članaka, Glas Koncila br. 6 do 12 iz 2009. pristupljeno 16. kolovoza 2018.
 87. Davor Dijanović. [https://drustvojasenovac.files.wordpress.com/2016/03/dijanovic487_knjiga-koja-znanstveno-ruc5a1i-jasenovac48dki-mit-i-poziva-na-daljnja-istrac5beivanja.pdf "Vladimir Horvat, Igor Vukić, Stipo Pilić i Blanka Matković, Jasenovački logori – istraživanja', Društvo za istraživanje trostrukog logora Jasenovac, Zagreb, 2015.", v. fotografije na str. 16. i dalje]. Društvo za istraživanje trostrukog logora Jasenovac pristupljeno 12. prosinca 2018.
 88. Đorđe Mihovilović [2016.]. Jasenovac 1945. – 1947. : fotomonografija pristupljeno {{subst:TRENUTAČNIDAN}}. {{subst:TRENUTAČNIMJESECIME}} {{subst:TRENUTAČNAGODINA}}.
 89. Tribina: ‘Jasenovac 1945-1947. – fotomonografija’. Novosti (5. lipnja 2017.) pristupljeno 16. kolovoza 2018.
 90. Blanka Matić i Stipo Pilić (29. lipnja 2017.). SASTALE SE DELIJE NASRED ZEMLJE CROATIAE. Hrvatski list pristupljeno 16. kolovoza 2018.
 91. Portal Hrčak Vladimir Geiger: Brojidbeni pokazatelji o žrtvama logora Jasenovac, 1941–1945. (procjene, izračuni, popisi), Časopis za suvremenu povijest br. 2, str. 213., 2013.
 92. Natuknica o četnicima u jugoslavenskoj Vojnoj enciklopediji obrazlaže četnike tri stranice dugim tekstom o povijesnom značenju pojma četnika iz 19. stoljeća i do kraja Prvog svjetskog rata, a one četnike koji su zločinački pokret tek u nekoliko općenitih fraza osuđuje i ništa više.
 93. Projekt Velebit Projekt Velebit: Bruno Bušić: Demografski gubici – Žrtve Hrvata u Hrvatskoj i Jugoslaviji (I), 2. svibnja 2019. (pristupljeno 7. svibnja 2019.)
 94. Geiger, Vladimir. "Ljudski gubici Hrvatske u Drugom svjetskom ratu koje su prouzročili “okupatori i njihovi pomagači” Brojidbeni pokazatelji (procjene, izračuni, popisi)". Časopis za suvremenu povijest, Vol. 43 No. 3, 2011.: 719 pristupljeno 14. kolovoza 2019.
 95. Službene stranice JUSP Jasenovac, prezentacija o Poimeničnom popisu žrtva KCL Jasenovac 1941. – 1945. Posjećeno 21. svibnja 2016.
 96. Jasenovac očišćen od ideologizacije, pristranosti i komunističkih krivotvorina Večernji list, pristupljeno 22. kolovoza 2018
 97. Igor Vukić: Zašto hrvatske institucije skrivaju istinu o Jasenovcu? Narod.hr, pristupljeno 22. kolovoza 2018
 98. Roman Leljak: Prema podacima iz arhiva u Beogradu, u Jasenovcu su stradale 1654 osobe. Maxportal, 30. siječnja 2018. Pristupljeno 23.8.2018.
 99. Nikolić: Sećanje na žrtve genocida je sveta obaveza (srpski). RTS (8. lipnja 2016.) pristupljeno 16. listopada 2019.
 100. Nikolić u Donjoj Gradini: Na ovom mestu nema zaborava (srpski). N1 (8. svibnja 2016.) pristupljeno 14. listopada 2019.
 101. Mihajlo Jovičević (19. kolovoza 2016.). SEDAM SUROVIH ISTINA O JASENOVCU Istoričar Čedomir Antić o logoru smrti u Hrvatsko (srpski). Blic.rs pristupljeno 14. listopada 2019.
 102. Jasenovac (1945.), dokumentarni film, http://www.clipshack.com/Clip.aspx?key=39BCEE61D026B76A

LiteraturaUredi

Preuzeti su i prilagođeni tekstovi:

 • Nataša Mataušić, "O koncentracionom logoru Jasenovac, Informatica Museologica, 31(1-2)" MDC, Zagreb, 2000., str. 108-113.
 • Nataša Mataušić, "Koncentracioni logor Jasenovac – Izložba o počecima logorskog sustava, kolovoz 1941. – veljača 1942.", katalog izložbe, SPJ, 2002.
 • Nataša Mataušić, "Jasenovac 1941-1945. – Logor smrti i radni logor", SPJ, 2003.

Vanjske povezniceUredi